Maliye Politikası 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Maliye Politikası 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ekonomik dalgalanmalarda uygulanacak maliye politikasının başarısı aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

A
Uygulanacak tedavi dozunun iyi ayarlanmasına
B
Müdahale zamanlamasına
C
Ekonomik dalgalanmanın nedenine
D
IMF’nin beklentilerine
E
Ekonomik dalgalanmanın niteliğine
Soru 2

Bir maliye politikası paketi için harekete geçme anı ile bu paketin uygulamaya başlanması arasındaki gecikmeye ne ad verilir?

A
Uygulama gecikmesi
B
Tanıma gecikmesi
C
Tepki gecikmesi
D
Karar gecikmesi
E
Maliyet gecikmesi
Soru 3

Yükümlü üzerinde gelir etkisi oluşturan fakat ikame etkisi sıfır olan vergilere ne ad verilir?

A
Mali anestezi
B
ikame vergiler
C
Servet vergileri
D
Nötr vergiler
E
Laffer vergileri
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisinin yatay eksene dik olması, fiyat düzeyi ne olursa olsun aynı miktarda mal üretileceği anlamına gelir?

A
Toplam talep eğrisi
B
Klasik arz eğrisi
C
Keynesyen toplam arz eğrisi
D
Nominal talep eğrisi
E
Toplam arz eğrisi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi piyasalar tek başına tam istihdamı sağlayacak efektif talep düzeyini oluşturamayacağından, devletin bir yandan özel harcamaları yükseltmeye yönelik vergi avantajları sağlamasını, diğer yandan da talebi yükseltmeye yönelik doğrudan harcama önlemleri alarak piyasalara müdahale etmesini zorunlu olarak gören yaklaşımdır?

A
Monetarist yaklaşım
B
Klasik yaklaşım
C
Keynesyen yaklaşım
D
Ricardocu yaklaşım
E
Neo-klasik yaklaşım
Soru 6

Bütçe açıklarının kapitalist sistemin işleyişinin içsel dinamikleri sonucunda organik olarak ortaya çıktığını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Klasik
B
Radikal
C
Monetarist
D
Neo-klasik
E
Ricardocu
Soru 7

Olağan bütçe harcamalarının olağan bütçe gelirlerini aşan miktarına ne ad verilir?

A
Cari açık
B
Faiz dışı fazla
C
Operasyonel denge
D
Bütçe açığı
E
Reeskont oranı
Soru 8

Borç ödemelerinde faiz yükü bütçede aşağıdakilerden hangisi olarak gösterilir?

A
Yatırım harcaması
B
Transfer harcaması
C
Cari harcama
D
Reel harcama
E
Sermaye teşkili harcaması
Soru 9

Bir ülkede üretim imkânlarının tam anlamıyla kullanılması halinde elde edilecek olan üretim düzeyine ne ad verilir?

A
Ekonomik büyüme
B
Nicel büyüme
C
Üretim potansiyeli
D
Beşeri sermaye
E
Nitel büyüme
Soru 10

Harcanabilir gelirin zorunlu ihtiyaçlar için gerekli olan düzeyin üstünde olmasına ne ad verilir?

A
Tasarruf teşviki
B
Asgari geçim düzeyi
C
Tasarruf eğilimi
D
Tasarruf primi
E
Tasarruf gücü
Soru 11

Türkiye’de 1980 sonrasında uygulanmış olan ve 24 Ocak kararları olarak adlandırılan politikanın temelde dayandığı unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Düşük faiz oranlarına dayalı büyüme
B
Kamu yatırımlarına dayalı büyüme
C
Beşeri sermayeye yapılan yatırıma dayalı büyüme
D
ihracata dayalı büyüme
E
ithal ikamesine dayalı büyüme
Soru 12

Gelişmekte olan ülkelerde geleneksel tarım kesimi ile modern sanayi kesimi arasındaki ilişkiyi inceleyen model aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapısal uyum modeli
B
ikili yapı modeli
C
Hızlandıran modeli
D
Teknik gelişme modeli
E
Üçlü ekonomik yapı modeli
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisinin niteliklerinden biridir?

A
Düz oranlı tarife olması
B
Gelir dağılımı etkisinin güçlü olması
C
Sübjektif özelliklere sahip olması
D
Ücret üzerinden alınması
E
Harcamalar üzerinden alınması
Soru 14

Artan oranlı tarife aşağıdaki varsayımlardan hangisine dayanır?

A
Gelirin azalan toplam yararı
B
Gelirin artan marjinal yararı
C
Gelirin sabit marjinal yararı
D
Gelirin belirsiz marjinal yararı
E
Gelirin azalan marjinal yararı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi yeniden gelir dağıtımı politikasının dayandırıldığı teorilerden biridir?

A
Pareto kuralı
B
Gini kuralı
C
Tobin kuralı
D
Lorenz kuralı
E
Laffer kuralı
Soru 16

Bireysel refah toplamının en üst düzeye çıkarılması ilkesini savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hicks görüşü
B
Barro görüşü
C
Pareto görüşü
D
Rawls görüşü
E
Bentham görüşü
Soru 17

Firmaların belirli bir davranışta bulunması ya da bulunmaması karşılığında birim üretim üzerinden hesaplanan bedelin firmalara ödenmesine ne ad verilir?

A
Sübvansiyon
B
Pazarlanabilir kirletme hakları
C
Mülkiyet haklarının tesisi
D
Pigoucu vergi
E
Coase teoremi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devriminin çevre sorunlarını artırmasına neden olan faktörlerden biri değildir?

A
Sanayileşme ile sanayi sektöründe üretimin artması
B
Sanayileşme ile kentleşmenin yaygınlaşması
C
Sanayileşmenin ile kentleşmenin artması
D
Sanayileşme ile nüfus hareketlerinin artması
E
Sanayileşme ile tarım sektöründe istihdam artması
Soru 19

Kirleten öder ilkesinin uygulama yöntemlerinden biri olan vergi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gider vergisi
B
Katma değer vergisi
C
Pigoucu vergi
D
Gelir vergisi
E
Servet vergisi
Soru 20

Bir faaliyeti yapan (üreten ve dolayısıyla çevreye zarar veren) ve bu faaliyetten olumsuz etkilenen tarafların sayılarının az olması ve pazarlık yapabilme maliyetlerinin ihmal edilebilir düzeyde olması hâlinde tarafların bir araya gelerek kamu müdahalesine gerek olmaksızın, etkin bir çözüm oluşturabileceğini öngören düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kirleten öder ilkesi
B
Mülkiyet haklarının tesisi
C
Coase teorisi
D
ihtiyat ilkesi
E
Önleme ilkesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...