Mantığın Gelişimi 2017-2018 Vize Sınavı

Mantığın Gelişimi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi İslam coğrafyasında ilk mantık çalışmalarını gerçekleştirmiştir?

A
Süryaniler
B
Elealılar
C
Stoalılar
D
Bağdat Okulu
E
Kireneliler
Soru 2

Aristoteles’in Kategoriler, Topikler, Önerme Üstüne (Yorum Üstüne), Birinci Çözümlemeler, İkinci Çözümlemeler kitaplarının oluşturduğu derleme eserinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Organon
B
Sofist
C
Poetika
D
Fizik
E
Metafizik
Soru 3

- Bir şey sadece kendisi ile aynı şeydir.
- ki insan, ikisinin de insan olmaları bakımından aynı şeylerdir.
- Bir maymun ile bir at, ikisinin de hayvan olmaları bakımından aynı şeylerdir.
Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi Aristoteles'in sayısal, türsel ve cinssel olarak üç farklı şekilde uygulandığını belirttiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeter-sebep ilkesi
B
Özdeşlik
C
Doğrusallık
D
Çelişmezlik
E
Üçüncü halin imkansızlığı
Soru 4

Megaralı Philo, olanaklı kipi, önermenin kendi doğası gereği, doğru olabilen olarak tanımlamıştır.
Yukarıda verilen Stoa mantığındaki kip anlayışının oluşumunda belirleyici olan kip tanımından aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkar?

A
Philo’nun kip kavrayışı metafizikseldir.
B
Philo’nun kip kavrayışı önermenin bir özelliği değildir.
C
Philo’nun kip anlayışı Stoacılar tarafından beğenilmemiştir.
D
Philo’nun mantığı metafizikten ayrıdır.
E
Philo’nun kip anlayışı doğaya uygundur.
Soru 5

“Bu yöntem, genel bir ifade ile tartışan taraflardan biri tarafından diğerinin savının olanaksız bir sonuca yol açtığının gösterilmesidir.”
Yukarıdaki ifade aşağıdaki yöntemlerden hangisini ifade eder?

A
Dolaylı kanıtlama
B
Saçmaya indirgeme
C
Diyalektik
D
Çıkarım
E
Hermeneutik
Soru 6

Gündüz ise aydınlıktır.
Gündüzdür.
O halde aydınlıktır.
Yukarıdaki çıkarımda sonuç önermesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
“Gündüz ise aydınlıktır.”
B
“Aydınlıktır.”
C
“Gündüzdür.”
D
“O halde.”
E
“Gündüz gecedir.”
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Gazâlî’nin mantık ve felsefe ilişkisi ile ilgili savlarından biridir?

A
Mantık felsefenin bir koludur.
B
Mantık felsefe için bir araçtır.
C
Mantık felsefeden bağımsızdır.
D
Mantık kabul edilirse felsefe de kabul edilir.
E
Mantık felsefe konusunda olumlu yargılar içerir.
Soru 8

İlk Müslüman felsefeci ve İslam Dünyası’nda Meşşâî (Aristotelesçi) okulun ilk temsilcisi olarak kabul edilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fârâbî
B
Kindî
C
Gazâlî
D
ibn Rüşd
E
ibn Sînâ
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Yunan düşünce dünyasında mantık sistemini oluştururken göz önünde bulundurulmuştur?

A
Fiziksel sorunlar
B
Doğa şartları
C
Toplumsal şartlar
D
Sanatsal aktiviteler
E
Matematikteki akıl yürütme biçimleri
Soru 10

İslam dünyasında yetişmiş aşağıdaki düşünürlerden hangisi mantığa eleştiriler yöneltmiştir?

A
ibn Teymiyye
B
Gazâlî
C
Fârâbî
D
ibn Sînâ
E
Kindî
Soru 11

Stoa mantığında yer alan lekton ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
imin anlamıdır.
B
Özneldir.
C
Tam ve eksik olmak üzere ikiye ayrılır.
D
Mantık bakımından önemli olan tam lekton önermedir.
E
Sorular ve ünlemler tam lekton türlerine örnektir.
Soru 12

Bağdat okulunun en önemli temsilcisi olan ilk büyük Müslüman mantıkçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
ishak ibn Huneyn
B
Urfalı Yakup
C
Nusaybin
D
Yahya ibn Maseveyh
E
Fârâbî
Soru 13

“İnsan oyun oynayabilendir.” önermesinde yüklem, Aristoteles’in tanımladığı tümellerden hangisidir?

A
Öz
B
Cins
C
Özellik
D
Tanım
E
ilinek
Soru 14

Diodorus, Kronus ve Eubulides gibi mantıkçıların yetiştiği okul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ki rene
B
Elea
C
Akademia
D
Megara
E
Stoa
Soru 15

“ilk bölmede sanat kazanma ve meydana getirme sanatlarına bölünür, ikinci bölmede meydana getirme tanrı işi ve insan işi olmak üzere ikiye bölünür.”
Yukarıda Platon’un Sofist diyaloğunda örneğini verdiği yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taklit
B
Eleştiri
C
Bölme
D
Yorumlama
E
Tanımlama
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Parmenides’in vardığı sonuçlardan biri değildir?

A
Var olan değişmez.
B
Var olan öncesiz-sonrasızdır.
C
Var olan yok olmayacaktır.
D
Var olan yoktur.
E
Var olan yaratılmamıştır.
Soru 17

“Kitâbu’ş-Şifâ” başlıklı eser aşağıdaki Müslüman mantıkçılardan hangisine aittir?

A
ibn Haldun
B
Fârâbî
C
Gazâlî
D
ibn Sînâ
E
ibn Rüşd
Soru 18

Ya gündüz ya da gecedir.
Gündüzdür.
O halde, gece değil.

Bu tip bir çıkarımda daha açıklıkla bilinenden daha az açıklıkla bilinen bir sonuç ortaya çıkmaktadır.
Yukarıda verilen tipteki çıkarımlara Stoa mantıkçıları ne ad vermiştir?

A
Yanlış
B
Mantıksız
C
Tutarsız
D
Tanıtlanamaz
E
Geçersiz
Soru 19

Stoa Okulu’nun kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kleanthes
B
Khrysipos
C
Platon
D
Aristoteles
E
Kition’lu Zenon
Soru 20

“Gündüz veya gecedir.” önermesi Stoa mantığına göre aşağıdaki bileşik önerme türlerinden hangisine bir örnektir?

A
Sebep-sonuç
B
Sözde-koşullu
C
Koşul
D
Tümel-evetleme
E
Tikel-evetleme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x