Medeni Hukuk 2 2013-2014 Final Sınavı

Medeni Hukuk 2 2013-2014 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

A, B’nin düzenlediği bir müzayededen iki adet orijinal tablo satın almıştır. B tabloların sergide çok ilgi çektiği bu nedenle tabloların tesliminin beş gün sonra gerçekleştirilmesini istemiş, A’da B’nin bu isteğini kabul etmiştir.

A, tabloların zilyetliğini aşağıdaki yollardan hangisi ile kazanmıştır?

A
Zilyetliğin havalesi
B
Kısa elden teslim
C
Hükmen teslim
D
Araçların teslimi
E
Emtiayı temsil eden senetlerin teslimi
Soru 2

A, B’nin düzenlediği bir müzayededen iki adet orijinal tablo satın almıştır. B tabloların sergide çok ilgi çektiği bu nedenle tabloların tesliminin beş gün sonra gerçekleştirilmesini istemiş, A’da B’nin bu isteğini kabul etmiştir.

A’nın zilyetlik sıfatıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Malik sıfatıyla, feri zilyet
B
Doğrudan, asli zilyet
C
Malik sıfatıyla, dolaylı zilyet
D
Malik sıfatıyla, doğrudan zilyet
E
Feri, dolaylı zilyet
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi rehin hukukuna egemen olan ilkelerden biri değildir?

A
Nisbilik
B
Açıklık
C
Belirlilik
D
Bağımlılık
E
Teminat
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi alacak hakkını karakterize eden özelliklerden biri değildir?

A
Mutlak haklardandır.
B
Malvarlığı hakkıdır.
C
Yararlanma hakkıdır.
D
Nisbi haklardandır.
E
Kişisel haklardandır.
Soru 5

İlk edim yükümlülükleri ifa edilmediğinde alacaklının, borçludan bunun yerine isteyebileceği edim yükümlülükleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asli edim yükümlülüğü
B
Karakteristik edim yükümlülüğü
C
Yan yüküm
D
Tali edim yükümlülüğü
E
Davranış yükümlülüğü
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisinde taşınırlar üzerinde de kurulabilen sınırlı ayni haklar bir arada sayılmıştır?

A
İntifa hakkı-rehin hakkı
B
Rehin hakkı-üst hakkı
C
İntifa hakkı-üst hakkı
D
Rehin hakkı-kaynak hakkı
E
İntifa hakkı-oturma hakkı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi fiilin hukuka aykırılığını ortadan kaldıran sebeplerden biri değildir?

A
Zorunluluk hali
B
Üçüncü kişinin ağır kusuru
C
Haklı savunma
D
Kendi hakkını korumak için kuvvet kullanma
E
Zarar görenin rızası
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi atipik sözleşmelerden biri değildir?

A
Tek satıcılık sözleşmesi
B
Sulh sözleşmesi
C
İstisna sözleşmesi
D
Hakem sözleşmesi
E
Pansiyon sözleşmesi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi borçlu temerrüdünün koşullarından biri değildir?

A
Borcun sürekli nitelikte bir borç olması
B
Borcun muaccel olması
C
İfanın mümkün olması
D
İfa için ihtarda bulunulmuş olması
E
Alacaklının temerrüde düşmemiş olması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi özen esasına dayanan kusursuz sorumluluk hallerinden biridir?

A
Ayırt etme gücünden tamamen yoksun olanların sorumluluğu
B
Motorlu araç işletenin sorumluluğu
C
Çevreyi kirletenin sorumluluğu
D
Yapı malikinin sorumluluğu
E
İhmali davranışı ile başkasına zarar verenin sorumluluğu
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisini sona erdiren sebeplerden biridir?

A
İbra sözleşmesi
B
ikale sözleşmesi
C
Yenileme anlaşması
D
Kusursuz ifa imkansızlığı
E
Alacaklı ve borçlu sıfatının birleşmesi
Soru 12

Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi asıl borca bağımlı (fer’i) bir borç yaratır?

A
Garanti sözleşmesi
B
Ölünceye kadar bakım sözleşmesi
C
Ömür boyu gelir sözleşmesi
D
Kullanım ödüncü sözleşmesi
E
Kefalet sözleşmesi
Soru 13

Bağışlama sözleşmesinde tarafların ehliyetleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Her ikisi de tam fiil ehliyetine sahip olmalı
B
Her ikisi de tüzel kişi olmalı
C
Bağışlayan 15 yaşını doldurmuş olmalı - bağışlanan ayırt etme gücüne sahip olmalı
D
Bağışlayan tam ehliyetli olmalı - bağışlanan ayırt etme gücüne sahip olmalı
E
Bağışlayan 21 yaşını doldurmuş olmalı - bağışlanan 15 yaşını doldurmuş olmalı
Soru 14

Taşınmaz satışında yapının ayıplı olması halinde ayıptan dolayı ileri sürülebilecek hakların tabi olduğu zamanaşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A
1 yıl
B
2 yıl
C
5 yıl
D
10 yıl
E
30 yıl
Soru 15

Aşağıdaki kullandırma borcu doğuran sözleşmelerin hangisinde ödünç konusu şeyin mülkiyeti ödünç alana geçer?

A
Konut kirası sözleşmesi
B
Adi kira sözleşmesi
C
Kullanma ödüncü sözleşmesi
D
Hasılat kirası sözleşmesi
E
Tüketim ödüncü sözleşmesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi eser sözleşmesinde uyarlama talebinde bulunulmasına bağlanan hukuksal sonuçlardan biridir?

A
Sözleşmenin iptali
B
Sözleşmeden dönme
C
Sözleşmeden cayma
D
Sözleşmenin hükümsüzlüğü
E
Sözleşmenin imkansız sayılması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi konut ve çatılı iş yeri kirası sözleşmelerinin ihtarsız ve süresiz sona ermesine yol açan sebeplerden biridir?

A
Kiracının ölümü
B
Kiracının kasti davranışlarla kiralanana ağır zarar vermiş olması
C
Kiracının iflası
D
Kira sözleşmesi devam ederken kiralananın mülkiyetinin 3.kişiye devri
E
Kiracının yazılı tahliye taahhüdü vermiş olması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi iş görme borcu doğuran sözleşmelerden biridir?

A
Kefalet sözleşmesi
B
Bağışlama sözleşmesi
C
Tüketim ödüncü sözleşmesi
D
Kullanma ödüncü sözleşmesi
E
Vekâlet sözleşmesi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi özel temsil yetkisine ihtiyaç duyulan hallerden biri değildir?

A
iflasın ertelenmesi
B
Kambiyo taahhüdünde bulunma
C
Hâkimin reddi
D
Taşınmazı kiraya verme
E
Dava açma
Soru 20

Aynı borç için birden fazla kişinin kefil olduğu kefalet sözleşmesi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müteselsil kefalet
B
Ortak kefalet
C
Kefile kefalet
D
Rücua kefalet
E
Birlikte kefalet
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x