Medeni Hukuk 2 2017-2018 Final Sınavı

Medeni Hukuk 2 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Eşyada bir ayni hak veya kişisel hak tanımak suretiyle başkasına fer’i zilyetlik tanındığı durumlarda fer’i zilyet, zilyetliği ne şekilde kazanmıştır?

A
Aslen
B
Miras yoluyla
C
Kısmen
D
Zamanaşımı yoluyla
E
Tesisen
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi alacaklar üzerinde de kurulabilen sınırlı aynı haklardan biridir?

A
Taşınmaz yükü
B
Geçit hakkı
C
Rehin hakkı
D
Üst hakkı
E
Oturma hakkı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sözleşmenin iptaline yol açan sebeplerden biridir?

A
Tarafların iradeleri ve beyanları arasında uygunsuzluk olması
B
Sözleşmenin muvazaalı olması
C
Sözleşmenin konusunun imkânsız olması
D
Sözleşmenin içeriğinin emredici hukuk kurallarına aykırı olması
E
Taraflardan birinin iradesini korkutmanın etkisi altında açıklamış olması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi illiyet bağını kesen sebeplerden biridir?

A
Haklı savunma
B
Zorunluluk hali
C
Üstün nitelikte özel yarar
D
Kendi hakkını kuvvet kullanarak koruma
E
Üçüncü kişinin ağır kusuru
Soru 5

Sebepsiz zenginleşmeden doğan iade taleplerinin tabi olduğu uzun zamanaşımı süresi kaç yıldır?

A
2
B
3
C
5
D
10
E
20
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi tehlike sorumluluğunun şartlarından biri değildir?

A
Zarar ile işletmenin faaliyeti arasında illiyet bağı bulunmalıdır.
B
işleten ağır kusurlu olmalıdır.
C
işletmenin faaliyetinden bir zarar doğmuş olmalıdır.
D
Faaliyette bulunan bir işletme bulunmalıdır.
E
işletme önemli ölçüde tehlike arz etmelidir.
Soru 7

Manevi tazminat talebinin mirasçılara intikal edebilmesinin koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zararın kişilik haklarının ihlalinden doğmuş olması
B
Zarar gören tarafından ileri sürülmüş olması
C
Zarar miktarının fazla olması
D
Zarar verenin ağır kusurunun bulunması
E
Tazminata yol açan davranıştan üçüncü kişinin etkilenmesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi borçlu temerrüdünün genel koşullarından biri değildir?

A
Alacaklı temerrüdünün olmaması
B
Borcun ifasının mümkün olması
C
Borcun muaccel olması
D
Borçlunun kusurunun bulunması
E
Borcun ifası için ihtarda bulunulmuş olması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi satış sözleşmesine konu edilemez?

A
Üçüncü kişiye ait haklar
B
Kişilik hakları
C
Ekonomik yarar
D
Marka
E
Patent
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi alıcının yan borçlarından biri değildir?

A
Satılanla ilgili yükümlülüklere katlanma
B
Satılanın ambalajını geri verme
C
ifaya hazırlık hareketlerine katılma
D
Tesellüm ve senet yapma masraflarını ödeme
E
Satılanı teslim alma
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi sonuçları talih ve tesadüfe bağlı sözleşmelerden biridir?

A
Ölünceye kadar bakım sözleşmesi
B
Finansal kiralama sözleşmesi
C
Vekâlet sözleşmesi
D
Garanti sözleşmesi
E
Trampa sözleşmesi
Soru 12

M, yanında her yıl bir öğrencinin konaklamasına izin vermesi kaydıyla kendisine ait dairelerden birini teyzesi T’ ye bağışlamıştır.
Sözü edilen bağışlama türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yüklemeye bağlı bağışlama
B
Dönme koşullu bağışlama
C
Bozucu koşula bağlı bağışlama
D
Bağışlama sözü verme
E
Karma bağışlama
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi eser sözleşmesinde sözleşme konusu şeyin ayıplı olması halinde iş sahibine tanınan haklardan biri değildir?

A
Onarım isteme
B
Sözleşmeden dönme
C
Sözleşmenin uyarlanmasını isteme
D
Tazminat talep etme
E
Ücretin indirilmesini isteme
Soru 14

İşçinin ölümünün hizmet sözleşmesine etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sözleşme işçinin mirasçıları ile devam eder.
B
Sözleşme tasfiye haline girer.
C
Sözleşme askıda devam eder.
D
Sözleşme sona erer.
E
Sözleşme 1 yıl süre ile devam eder.
Soru 15

Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracıyı kira parasını zamanında ve düzenli olarak ödemeye zorlamak için sözleşmeye konulan ceza koşulunun geçersizliğinin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eksiklik
B
Yokluk
C
Kesin hükümsüzlük
D
iptal edilebilirlik
E
Noksanlık
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kiracının kiralanandaki ayıp nedeniyle sözleşmenin feshini isteyebilmesinin koşullarından biri değildir?

A
Kiralanandaki ayıp teslimden önce mevcut olmalı
B
Kiralayan verilen sürede ayıbı gidermemiş olmalı
C
Kiralayana ayıbı gidermesi için süre verilmiş olmalı
D
Ayıp önemli olmalı
E
Kiralananda ayıp bulunmalı
Soru 17

Kefalet sözleşmesinin kanununda öngörülen şekle uyulmadan yapılmış olmasına bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yokluk
B
Kesin hükümsüzlük
C
iptal edilebilirlik
D
Noksanlık
E
Kısmi hükümsüzlük
Soru 18

Birbirinden haberli birden çok kefilin bulunduğu ve bunların kefaletinin müteselsil olduğunun anlasılamadıaı hallerde sözü edilen kefalet türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kefile kefalet
B
Müteselsil kefalet
C
Rücua kefalet
D
Adi birlikte kefalet
E
Müteselsil birlikte kefalet
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi vekâlet sözleşmesinin susma suretiyle kurulduğu durumlardan biridir?

A
iş görme için vekilin resmi sıfatı varsa
B
iş görme sözleşmesi taşınmazları konu alıyorsa
C
Vekâlet sözleşmesi resmi şekilde yapılmışsa
D
Vekil, işi kendi lehine görüyorsa
E
iş görme sözleşmesinin konusu 2500 TL’yi aşıyorsa
Soru 20

Komşusu tatilde iken onun evinde çıkan yangının söndürülmesini sağlayan kişi, bu iş için yapmış olduğu masrafların ödenmesini aşağıdakilerden hangisine dayanarak isteyebilir?

A
Haksız fiil
B
Gerçek olmayan vekâletsiz iş görme
C
Gerçek vekâletsiz iş görme
D
Sebepsiz zenginleşme
E
Yetkisiz temsil
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x