Medeni Hukuk 2 2018-2019 Final Sınavı

Medeni Hukuk 2 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi tapu sicilinin tutulmasından doğan zararlardan devletin sorumluluğunun koşullarından biri değildir?

A
Sicilin yolsuz tutulması ile zarar arasında nedensellik bağı bulunmalıdır.
B
Memurun kusuru bulunmalıdır.
C
Yolsuz sicil bulunmalıdır.
D
Zarar doğmalıdır.
E
Zarar tapu sicilinden kaynaklanmış olmalıdır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi yalnızca kişiye bağlı olarak kurulabilen ayni haklardan biridir?

A
Mülkiyet hakkı
B
Geçit hakkı
C
Taşınmaz yükü
D
Üst hakkı
E
Oturma hakkı
Soru 3

Geçerlilik şekline tabi bir sözleşmenin öngörülen şekle uyulmadan yapılmasına bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fesih
B
Yokluk
C
iptal edilebilirlik
D
Kesin hükümsüzlük
E
Dönme
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi yapı malikinin sorumluluğuna ilişkin hükümler çerçevesinde malikten başka sorumluluğuna başvurulabilecek kişilerden biridir?

A
intifa hakkı sahibi
B
Geçit hakkı sahibi
C
Kiracı
D
Borçlu
E
Kaynak hakkı sahibi
Soru 5

I Yapı malikinin sorumluluğu
II. Hayvan tutucunun sorumluluğu
III. Ayırt etme gücünden sürekli yoksun olanın sorumluluğu
IV. Adam çalıştıranın sorumluluğu
Yukarıdakilerden hangileri özen esasına dayanan sorumluluk hallerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
1,1I ve IV
E
II, III ve IV
Soru 6

İş görme borçlarının yasal ifa yeri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sözleşmenin kurulduğu sırada alacaklının yerleşim yeri
B
Borcun ifası sırasında borçlunun yerleşim yeri
C
Borç konusu şeyin bulunduğu yer
D
Borcun ifası sırasında alacaklının yerleşim yeri
E
Borçlunun borç doğduğu andaki yerleşim yeri
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi tehlike sorumluluğunun şartlarından biri değildir?

A
Zarar ile işletmenin faaliyeti arasında illiyet bağı bulunmalıdır.
B
Faaliyette bulunan bir işletme bulunmalıdır.
C
işleten tehlikenin doğmasını engellemek için gerekli özeni göstermemiş olmalıdır.
D
işletme önemli ölçüde tehlike arz etmelidir.
E
işletmenin faaliyetinden bir zarar doğmuş olmalıdır.
Soru 8

Taksitle satışlarda alıcının temerrüdü halinde satıcının sözleşmeden dönebilmesinin koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Satıcı ihtar çekmiş olmalıdır.
B
Dönme hakkı sözleşmede saklı tutulmuş olmalıdır.
C
Sözleşmenin süresi dolmuş olmalıdır.
D
Alıcı iki taksit miktarını ödemede gecikmiş olmalıdır.
E
Taraflar sorumsuzluk anlaşması imzalamış olmalıdır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi alıcının yan borçlarından biri değildir?

A
ifaya hazırlık hareketlerine katılma
B
Faiz ödeme
C
Satılanın ifa yerinden başka yere taşınma masraflarını ödeme
D
Tesellüm ve senet yapma masraflarını ödeme
E
Satılanı teslim alma
Soru 10

Bir otomobilin bağışlama vaadine konu edilebilmesi için bu sözleşmenin kural olarak ne şekilde yapılması gerekir?

A
Sözlü şekilde
B
Sulh hâkimi önünde düzenleme şeklinde
C
Adi yazılı şekilde
D
Nitelikli yazılı şekilde
E
Noter senedi ile
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kullandırma borcu doğuran sözleşmelerden biri değildir?

A
Ariyet (Kullanma ödüncü
B
Kira
C
Eser
D
Finansal kiralama
E
Karz (Tüketim ödüncü
Soru 12

Eser sözleşmesinde kararlaştırılan yaklaşık bedelin aşırı ölçüde aşılmasına bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sözleşmeden dönme
B
Sözleşmenin iptali
C
Kesin hükümsüzlük
D
Sözleşmenin yorumlanması
E
Sözleşmenin belirsizliği
Soru 13

Bir taşınmaza ilişkin kira sözleşmesinin konut ve çatılı işyeri kirasına ilişkin hükümlere tabi olabilmesi için geçici kullanıma özgülenen süre en az ne kadar olmalıdır?

A
2 ay
B
3 ay
C
6 ay
D
1 yıl
E
2 yıl
Soru 14

Tüketim ödüncü sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Şekle tabi değildir.
B
Tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir.
C
Bir miktar paranın veya tüketilebilir bir eşyayı konu alır.
D
Kural olarak ivazsız sözleşmelerdendir.
E
Kullandırma borcu doğuran sözleşmelerdendir.
Soru 15

Ödünç alanın ölümünün kullanım ödüncü sözleşmesine etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sözleşme kesin hükümsüz sayılır.
B
Karşı tarafın fesih hakkı doğar.
C
Sözleşme yasal uzama süresine kadar devam eder.
D
Sözleşme kendiliğinden sona erer.
E
Karşı taraf sözleşmenin iptalini isteyebilir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi vekâlet sözleşmesinin susma suretiyle kurulduğu durumlardan biridir?

A
Vekil bu türden işleri kabul edeceğini bildirmişse
B
Vekil işi kendi lehine görüyorsa
C
iş görme sözleşmesi taşınmazları konu alıyorsa
D
iş görme sözleşmesinin konusu 5000 TL’yi aşıyorsa
E
Vekâlet veren ve vekil farklı yerlerde bulunuyorsa
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kefalet sözleşmesinin geçerliliği bakımından aranan koşullarından biri değildir?

A
Kefalet sözleşmesinde irade sakatlığına yol açacak bir sebebin bulunmaması
B
Kefil olunacak miktarın asıl borçtan düşük olmaması
C
Kefil olunacak miktarın belirtilmesi
D
Kefil olacak kişide kefil olma ehliyeti bulunması
E
Asıl borcun var olması
Soru 18

Gerçek vekâletsiz iş görmede iş gören, karşılanmayan masraf alacağını hangi hükümlere dayanarak talep edebilir?

A
Sebepsiz zenginleşme
B
Hapis hakkı
C
Borca aykırılık
D
Haksız fiil
E
Sözleşme
Soru 19

Kefalet sözleşmesinin uzatılmasına ilişkin sözleşmenin tabi olduğu geçerlilik şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Herhangi bir şekle tabi değildir.
B
Adi yazılı şekil
C
Resmi şekil
D
Nitelikli yazılı şekil
E
Noterde düzenleme şeklinde
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,25. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x