Medeni Usul Hukuku 2012-2013 Final Sınavı

Medeni Usul Hukuku 2012-2013 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hukuk kurallarına uyulmaması halinde öngörülen müeyyidelerin uygulanmasına karar verme yetkisi modern devletlerde hangi merciye verilmiştir?

A
Yargı organlarına
B
Yasama organına
C
Yürütme organına
D
Hukuka aykırı eylem ve işlemlerden zarar görenlere
E
Yerel yönetimlere
Soru 2

Anayasa m. 138, I’e göre hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak aşağıdakilerden hangisine göre hüküm verirler?

A
Hakkaniyete göre
B
Yüksek mahkeme kararlarına göre
C
Vicdani kanaatlerine göre
D
Adalete göre
E
Ahlâk kurallarına göre
Soru 3

Medeni yargı koluna giren bir uyuşmazlığın, neredeki ilk derece mahkemesi tarafından çözüleceğini, dar ve teknik anlamıyla ne ad verilir?

A
Yetki
B
Görev
C
İş bölümü
D
İş dağılımı
E
Yargı yolu
Soru 4

Kişilerin hukuk düzeninin sınırları içinde haklara ve borçlara ehil olabilmesi anlamına gelen hak ehliyetinin medeni usul hukukunda karşılığı olan müessese aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dava ehliyeti
B
Taraf ehliyeti
C
Dava takip yetkisi
D
Taraf sıfatı
E
Fiil ehliyeti
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi, davaya bakan hâkimin, ön inceleme aşamasında yapması gereken işlemlerden biri değildir?

A
İlk itirazları incelemek
B
Dava şartlarını incelemek
C
Taraflara delillerini sunmaları için süre vermek
D
Delilleri incelemek ve değerlendirmek
E
Tarafları sulhe teşvik etmek
Soru 6

Aşağıdakilerin hangisinde davanın temel aşamaları kronolojik olarak birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Ön inceleme-layihalar teatisi- tahkikat-sözlü yargılama-hüküm
B
Layihalar teatisi-ön inceleme- sözlü yargılama-tahkikat- hüküm
C
Ön inceleme-layihalar teatisi- sözlü yargılama-tahkikat- hüküm
D
Tahkikat- ön inceleme-layihalar teatisi- sözlü yargılama- hüküm
E
Layihalar teatisi-ön inceleme-tahkikat-sözlü yargılama-hüküm
Soru 7

Davacı açısından iddianın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağı hangi andan itibaren başlar?

A
Davacının cevaba cevap dilekçesini vermesiyle birlikte
B
Dava dilekçesinin mahkemeye verilmesiyle birlikte
C
Dava dilekçesinin davalıya tebliği ile birlikte
D
Davalının ilk cevap dilekçesini vermesiyle birlikte
E
Davalının ikinci cevap dilekçesini vermesiyle birlikte
Soru 8

Taraflardan birinin ön inceleme duruşmasına gelmemesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Duruşmaya gelen tarafa davaya devam edip etmeyeceği sorulur, devam etmeyeceğini beyan ederse, dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir.
B
Davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.
C
Duruşmaya gelen taraf, hâkimin iznine yahut karşı tarafın açık muvafakatine ihtiyaç duymaksızın, iddiasını veya savunmasını serbestçe genişletebilir ve değiştirebilir.
D
Davanın usulden reddine karar verilir.
E
Davanın esastan reddine karar verilir.
Soru 9

Dosyası işlemden kaldırılmış olan dava, işlemden kaldırıldığı tarihten itibaren başlayarak en geç kaç ay içinde yenilenebilir?

A
6
B
5
C
4
D
3
E
2
Soru 10

İspat hakkı aşağıdaki usul ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?

A
Aleniyet ilkesiyle
B
Hakimin davayı aydınlatma ödeviyle
C
Hukuki dinlenilme hakkıyla
D
Tasarruf ilkesiyle
E
Teksif ilkesiyle
Soru 11

Bir davada duruşma sırasında hazırlanan tutanaklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tutanak tamamlanınca derhal hâkim ve zabıt katibi tarafından imzalanır.
B
Mahkemede yürütülen ön inceleme, tahkikat ve yargılama işlemleri sadece tutanakla ispat edilebilir.
C
Taraflar veya diğer ilgililer, duruşması sırasındaki sözlü açıklamalarını, hâkimin izin vermesi halinde doğrudan tutanağa yazdırabilirler.
D
Kural olarak, taraflarca talep edilen tutanak örnekleri, ancak hâkimin uygun görmesi halinde taraflara verilebilir.
E
Duruşmalarda sözlü olarak yapılan işlemler tutanakla tespit edilir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi istinafta ön inceleme aşamasında yapılan işlemlerden biri değildir?

A
Başvuru şartlarının mevcut olup olmadığının incelenmesi
B
Başvuru sebeplerinin ve gerekçesinin gösterilip gösterilmediğinin incelenmesi
C
Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığının incelenmesi
D
Usuli bir eksiklik olup olmadığının incelenmesi
E
Tanık beyanlarının incelenmesi
Soru 13

Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlamasıyla birlikte yürürlükten kalkacak olan başvuru yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karar düzeltme
B
Yargılamanın iadesi
C
Temyiz
D
İtiraz
E
Şikayet
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi temyiz sebeplerinden biri değildir?

A
Dava şartlarına aykırılık
B
Taraflarca gösterilen delillerin kanuni bir sebep olmaksızın reddedilmesi
C
Temyiz dilekçesinde temyiz sebeplerinin gösterilmemesi
D
Karara etki eden yargılama hatalarının bulunması
E
Taraflar arasındaki sözleşmenin yanlış uygulanması
Soru 15

Dava konusu şeyin yok olması zarar görmesi gibi bir tehlike söz konusu ise, bu şeyin mahkeme kararıyla muhafaza altına alınması, amacı bakımından ne tür bir ihtiyati tedbirdir?

A
Eda amaçlı ihtiyati tedbir
B
Düzenleme amaçlı ihtiyati tedbir
C
İcrai amaçlı ihtiyati tedbir
D
Teminat amaçlı ihtiyati tedbir
E
Haciz amaçlı ihtiyati tedbir
Soru 16

Aile mahkemesinde görülmekte olan bir boşanma davasında, dava sonuçlanıncaya kadar çocuğun velayetinin geçici olarak eşlerden birine bırakılması, amacı bakımından ne tür bir ihtiyati tedbirdir?

A
Teminat amaçlı ihtiyati tedbir
B
Düzenleme amaçlı ihtiyati tedbir
C
Eda amaçlı ihtiyati tedbir
D
Muhafaza amaçlı ihtiyati tedbir
E
Haciz amaçlı ihtiyati tedbir
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi geçici hukuki korumaların ortak özelliklerinden biri değildir?

A
Geçici hukuki koruma tedbirlerine ancak mahkemeler tarafından karar verilebilir.
B
Geçici hukuki korumalar, dava ile talep edilen hukuki korunma talebini, dava sonuçlanmadan önce gerçekleştirmeye yöneliktir.
C
Geçici hukukî koruma kararı verilmesini gerektiren koşulların yaklaşık olarak ispat edilmesi yeterlidir.
D
Karşı tarafın hukukî dinlenilme hakkı, geçici hukukî koruma kararının verilmesinden sonraki bir zamana ertelenebilir.
E
Geçici hukukî koruma taleplerine ilişkin yargılama usulleri mümkün olduğunca basit, hızlı ve kolay yargılama yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.
Soru 18

Aşağıdaki hukuki ilişkilerden hangisi hakkında tahkim sözleşmesi yapılamaz?

A
Kira sözleşmesi
B
Evlilik sözleşmesi
C
Satım sözleşmesi
D
Kredi sözleşmesi
E
Eser (istisna) sözleşmesi
Soru 19

Tahkim sözleşmesinin hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vekâlet sözleşmesi
B
Hakem sözleşmesi
C
Maddi hukuk sözleşmesi
D
Eser sözleşmesi
E
Usul sözleşmesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi niteliği itibariyle tahkimin bir yargı faaliyeti olduğunu gösteren özelliklerden biri değildir?

A
Uyuşmazlığın çözümü için yetkilendirilen hakemlerin tarafsız yargılama yapmaları
B
Hakemlerce yürütülen tahkim sürecinin devlet tarafından denetlenmesi
C
Hakem kararlarının mahkeme kararları gibi bağlayıcı olması
D
Hakem kararlarının kesin hüküm oluşturması
E
Uyuşmazlığın taraflarca seçilen hakemler tarafından çözüme kavuşturulması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x