Medeni Usul Hukuku 2012-2013 Vize Sınavı

Medeni Usul Hukuku 2012-2013 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisine uyulmaması halinde, öngörülen müeyyidelerin uygulanması devletin güvencesine kavuşturulmuştur?

A
Din kurallarının
B
Örf ve âdetin
C
Ahlak kurallarının
D
Görgü kurallarının
E
Hukuk kurallarının
Soru 2

Özel hukuk alanındaki maddi hukuk kurallarına uymakla yükümlü olanların, bunu kendiliğinden yerine getirmemeleri veya ihlal etmeleri halinde doğabilecek uyuşmazlıklara müdahale etmek üzere kurulan yargı örgütünün karar verme sürecini düzenleyen kurallar bütününe ne ad verilir?

A
İcra ve iflâs hukuku
B
Medeni hukuk
C
Ceza usul hukuku
D
Medeni Usul Hukuku
E
Anayasa hukuku
Soru 3

Bir menfaatin (hakkın) buna riayetle yükümlü olan kişi tarafından ihlal edilmesi halinde, hak sahibi ile hakkı ihlal eden kişi arasında hakkın varlığı, kapsamı veya sonuçları hakkında meydana gelen ve taraflarca barışçıl yollardan çözülmesi mümkün olmayan anlaşmazlık durumuna ne ad verilir?

A
Uyuşmazlık
B
Dava
C
Sürtüşme
D
Uzlaşma
E
Tartışma
Soru 4

Anayasa’nın 140. maddesine göre hakimlik görevi kimler tarafından yürütülür?

A
Meslekten olmayan hakimlerle
B
Hakemlerle
C
Meslekten hakimlerle
D
Adalet Bakanlığı memurlarıyla
E
Yazı işleri müdürleriyle
Soru 5

Bir dava açılmasıyla birlikte ortaya çıkan usuli ilişkinin süjeleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Davanın tarafları ve savcı
B
Davanın tarafları ve mahkeme
C
Davanın tarafları ve üçüncü kişiler
D
Hakimler ve avukatlar
E
Tüm yargı görevlileri ve üçüncü kişiler
Soru 6

Anayasaya göre, hakimler yargı faaliyetini yürütürken aşağıdaki hususlardan hangisine göre karar verirler?

A
Hakkaniyete göre
B
Yüksek mahkeme kararlarına göre
C
Adalete ve hukuka göre
D
Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak, vicdani kanaatlerine göre
E
Hakkaniyete ve yüksek mahkeme kararlarına göre
Soru 7

Hakimlerin atanmaları, hakları ve ödevleri aşağıdaki hukuk kurallarından hangisiyle düzenlenmek zorundadır?

A
Anayasayla
B
Kanunla
C
Kanun hükmünde Kararnameyle
D
Tüzükle
E
Uluslararası anlaşmayla
Soru 8

Medeni yargı koluna giren bir uyuşmazlığın bu yargı kolunda kurulmuş bulunan ilk derece mahkemelerinden hangisi tarafından bakılacağına ne ad verilir?

A
Yetki
B
İş bölümü
C
İş dağılımı
D
Yargı yolu
E
Görev
Soru 9

Bir mahkemenin yargı çevresi aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir?

A
Mahkemelerin görev yapmak üzere kuruldukları yerlerin idari sınırlarına göre
B
Mahkemelerin bulundukları ülkenin sınırlarına göre
C
Mahkemelerin özel ya da genel mahkeme olup olmamalarına göre
D
Mahkemelerin personel sayısına göre
E
Mahkemelerin iş yüküne göre
Soru 10

Aksine bir düzenleme olmadıkça, kira ilişkisinden doğan tüm uyuşmazlıklara bakmakla görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asliye hukuk mahkemesi
B
Asliye ticaret mahkemesi
C
İcra mahkemesi
D
Kadastro mahkemesi
E
Sulh hukuk mahkemesi
Soru 11

Bölge adliye mahkemeleri aşağıdaki mercilerden hangisi tarafından kurulur?

A
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
B
Danıştay
C
Adalet Bakanlığı
D
Yargıtay
E
İçişleri Bakanlığı
Soru 12

Maddî hukuka göre, bir hakkın birden fazla kimse tarafından birlikte kullanılması veya birden fazla kimseye karşı birlikte ileri sürülmesi ve tamamı hakkında tek hüküm verilmesi gereken hâllerde aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?

A
ihtiyari dava arkadaşlığı
B
Fer’i müdahale
C
Asli müdahale
D
Maddi mecburi dava arkadaşlığı
E
Şekli mecburi dava arkadaşlığı
Soru 13

Medenî hukuktaki fiil ehliyetinin medeni usul hukukundaki karşılığı olarak kişinin kendisinin bir davayı davacı veya davalı olarak takip edebilme ve usul işlemlerini yapabilme yetisini ifade eden müessese aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taraf ehliyeti
B
Dava ehliyeti
C
Taraf sıfatı
D
Dava takip yetkisi
E
Hak ehliyeti
Soru 14

Malvarlığı haklarına ilişkin bir dava, ölmüş kişiye karşı açılmış ve hâkim tarafından davanın mirasçılara yönetilmesi için davacıya süre verilmiş olmasına rağmen taraf gereğini yerine getirmezse, hakim nasıl karar vermelidir?

A
Dava şartı yokluğundan davanın esastan reddine karar vermelidir.
B
Dava şartı yokluğundan davanın usulden reddine karar vermelidir.
C
Davayı resen mirasçılara ihbar etmelidir.
D
Davayı resen ilan yoluyla mirasçılara duyurmalıdır.
E
Dava şartı yokluğundan davanın açılmamış sayılmasına karar vermelidir.
Soru 15

Dava açılmasıyla başlayan usûlî ilişkinin taraflarında davacı ve davalı olarak yer alabilme yetisi anlamındaki usul hukuku müessesesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taraf ehliyeti
B
Dava ehliyeti
C
Dava takip yetkisi
D
Taraf sıfatı
E
Fiil ehliyeti
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi davanın temel aşamalarından biri değildir?

A
Ön inceleme
B
Sözlü yargılama
C
Hüküm
D
Tahkikat
E
Keşif
Soru 17

Hukuk Muhakemeleri Kanununda en ayrıntılı şekilde düzenlenen ve esas olan yargılama usulü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yazılı yargılama usulü
B
Basit yargılama usulü
C
Seri yargılama usulü
D
Sözlü yargılama usulü
E
Geçici yargılama usulü
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi dava dilekçesinde bulunması gereken zorunlu unsurlardan biri değildir?

A
Davacının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası
B
Talep sonucu
C
Dayanılan hukuki sebepler
D
Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri
E
Davacının imzası
Soru 19

Davacının, iddiasını dayandırdığı vakıalarla ilgili olarak, dava dilekçesinde hangi delilin hangi vakıanın ispatı için gösterildiğini açıkça belirtilmesi aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir?

A
Tasarruf ilkesiyle
B
Dürüstlük kuralıyla
C
Hakimin davayı aydınlatma yükümlülüğüyle
D
Somutlaştırma yüküyle
E
Aleniyet ilkesiyle
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi dava açılmasının usul hukukuna ilişkin sonuçları arasında yer almaz?

A
Davayı geri alma yasağı
B
Dava açıldıktan sonra davalı tarafta yer alan kişinin iradi olarak değiştirilememesi
C
İddiayı genişletme ve değiştirme yasağı
D
Derdestlik
E
Mahkemenin davayı inceleme zorunluluğu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (5 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,40. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x