Medeni Usul Hukuku 2013-2014 Final Sınavı

Medeni Usul Hukuku 2013-2014 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Anayasada düzenlenen yüksek mahkemelerden biri değildir?

A
Yargıtay
B
Danıştay
C
Anayasa mahkemesi
D
Bölge adliye mahkemesi
E
Askeri Yüksek idare Mahkemesi
Soru 2

Hâkimin davaya bakmasının yasak olduğu hallerde taraflar, hâkimin yasaklılık sebeplerini ne zamana kadar ileri sürebilirler?

A
Ön inceleme sona erinceye kadar
B
Tahkikat sona erinceye kadar
C
Davaya cevap süresi içinde
D
İlk duruşmaya kadar
E
Yargılamanın her aşamasında
Soru 3

Yetki sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yetki sözleşmesini sadece tacirler ve kamu tüzel kişileri yapabilir.
B
Taraflar, üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri konular hakkında yetki sözleşmesi yapabilirler.
C
Yetki sözleşmesinin yazılı olarak yapılması yalnızca bir ispat şartıdır.
D
Yetki sözleşmesi ile yetkili kılınan mahkeme veya mahkemelerin belirli olması ve sözleşmede açıkça gösterilmesi bir geçerlilik şartıdır.
E
Yetki sözleşmesi ayrı bir sözleşme olarak yapılabileceği gibi uyuşmazlık konusu hukuki ilişkiyi düzenleyen asıl sözleşmenin bir şartı olarak da yapılabilir.
Soru 4

Dava ehliyeti bulunmayan bir küçük veya kısıtlı tarafından dava açılması halinde, mahkemenin öncelikle yapması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Davayı, dava şartı yokluğundan, usulden reddetmelidir.
B
Dava dilekçesini reddetmelidir.
C
Davanın açılmamış sayılmasına karar vermelidir.
D
Davanın esastan reddine karar vermelidir.
E
Dava açan kişinin kanuni temsilcisine, davaya onay verebilmesi için uygun bir süre vermelidir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ilk itirazdır?

A
Aynı davanın daha önceden açılmış ve halen görülmekte olduğu itirazı
B
Aynı davanın daha önceden kesin hükme bağlanmış olduğu itirazı
C
Teminat gösterilmesine ilişkin ara kararının gereğinin yerine getirilmediği itirazı
D
Uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözülmesi gerektiği itirazı
E
Yargı yolunun caiz olmadığı itirazı
Soru 6

Dava dilekçesinin tebliği üzerine davalının süresi içinde cevap dilekçesi vermesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Davalı bakımından iddia ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağının başlaması
B
Davacının talep ettiği hak bakımından zamanaşımı süresinin kesilmesi
C
Davalının davacın iddialarını ikrar etmiş sayılması
D
Davalının davacının iddialarını inkâr etmiş sayılması
E
Henüz cevap süresi dolmamış olsa dahi, davalının cevap dilekçesinde belirtmediği ilk itirazlarını ileri süremeyecek olması
Soru 7

İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi kapmasındaki bir işlemin yapılmasına karşı tarafın açık muvafakatinin sağlanamadığı durumlarda başvurulması gereken hukuki yol aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eski hale iade
B
İsticvap
C
Islah
D
Yargılamanın iadesi
E
Davanın geri alınması
Soru 8

Davayı geri alma yasağı hangi andan itibaren başlar?

A
Dava dilekçesinin davalıya tebliğ edilmesiyle
B
Davanın açılmasıyla
C
Davacının cevaba cevap dilekçesini vermesiyle
D
Ön inceleme duruşmasının tamamlanmasıyla
E
Davalının ikinci cevap dilekçesini vermesiyle
Soru 9

Mahkemece dava sonunda sadece hüküm sonucunun tefhim edildiği hallerde, gerekçeli karar tefhim tarihinden itibaren hangi süre içinde yazılır?

A
10 gün
B
1 hafta
C
2 hafta
D
3 hafta
E
1 ay
Soru 10

Delillerin mahkemeye bildirilmesi ve sunulmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Taraflar kanunda belirtilen süre ve usule uygun olmak kaydıyla ispat hakkına sahiptir.
B
Taraflar hangi delili hangi vakıanın ispatı için gösterdiklerini açıkça belirtmelidirler.
C
Bir delilin sonradan ileri sürülmesi yargılamayı geciktirme amacı taşımıyorsa mahkeme,o delilin sonradan gösterilmesine izin verebilir.
D
Hâkim, kural olarak takdiri delilleri kendiliğinden toplar.
E
Bir delilin sonradan ileri sürülmesi ilgili tarafın kusurundan kaynaklanmıyorsa, mahkeme o delilin sonradan gösterilmesine izin verebilir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi bir delil değildir?

A
Keşif
B
İsticvap
C
Bilirkişi raporu
D
Tanık beyanı
E
Belge
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi mutlak istinaf sebeplerinden biri değildir?

A
İlk derece mahkemesince delillerin yanlış değerlendirilmesi
B
Görevsiz mahkeme tarafından karar verilmiş olması
C
Haklı ret istemine rağmen reddedilen hâkim tarafından karar verilmiş olması
D
Davacının dava açmakta hukuki yararının bulunmaması
E
Davaya vekâlet ehliyeti bulunmayan temsilci huzurunda karar verilmiş olması
Soru 13

Kural olarak yargılamanın iadesi yoluna başvuru süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A
1 ay
B
2 ay
C
3 ay
D
6 ay
E
1 yıl
Soru 14

Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlamasından sonraki dönemde uygulanacak temyiz hükümleri bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Temyiz yoluna başvurulması, kural olarak, ilk derece veya bölge adliye mahkemesi hükmünün icrasını durdurmaz.
B
Yargıtay, kural olarak, taraflarca ileri sürülen temyiz sebepleriyle sınırlı olarak temyiz incelemesi yapabilir.
C
Yargıtay, kural olarak, temyiz incelemesi sonunda davanın esası hakkında karar veremez.
D
Temyiz incelemesi, kural olarak, dosya üzerinden yapılır.
E
Temyize başvuru hakkından feragatin sonuç doğurabilmesi için karşı tarafın veya mahkemenin rızası aranmaz.
Soru 15

Haksız ihtiyati tedbir nedeniyle açılacak tazminat davalarında zamanaşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A
3 ay
B
6 ay
C
1 yıl
D
2 yıl
E
3 yıl
Soru 16

İhtiyati tedbir kararına itiraz üzerine açılan duruşmaya her iki tarafın da herhangi bir mazeret beyan etmeksizin katılmaması durumunda mahkeme ne şekilde işlem yapar?

A
Dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verir.
B
Dosya üzerinden inceleme yaparak kararını verir.
C
Duruşmayı bir defaya mahsus olmak üzere bir başka güne erteler.
D
İhtiyati tedbir kararına itirazın yapılmamış sayılmasına karar verir.
E
Her halükarda ihtiyati tedbir kararına itirazın reddine karar verir.
Soru 17

Haksız ihtiyati tedbir nedeniyle tazminat davası aşağıdaki mahkemelerden hangisinde açılır?

A
Esas hakkındaki davanın karara bağlandığı mahkeme
B
Asliye hukuk mahkemesi
C
Bölge adliye mahkemesi
D
Sulh hukuk mahkemesi
E
Yargıtay
Soru 18

Aşağıdaki uyuşmazlıklardan hangisi tahkim yoluyla çözülemez?

A
Taşınmaz bir mal üzerinde ayni hak değişikliğine yol açan uyuşmazlıklar
B
Satım sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar
C
Eser sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar
D
Kira sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar
E
Haksız fiilden kaynaklanan uyuşmazlıklar
Soru 19

Tahkim yargılamasında hakemin veya hakemler kurulunun tahkim süresi içinde karar vermemesi halinde, karar aleyhine olan tarafın başvurabileceği yol aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hakem kararını temyiz etmek
B
Hakem kararının tavzihini talep etmek
C
Hakem kararının düzeltilmesini talep etmek
D
Hakem kararına karşı iptal davası açmak
E
Yargılamanın iadesi davası açmak
Soru 20

Tahkimde hakem seçimi ve belirlenmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Gerçek ve tüzel kişiler hakem olarak seçilebilir.
B
Hakemlerin sayısı taraflarca kararlaştırılmamışsa üç hakem seçilir.
C
Taraflar hakemlerin hangi usulle seçileceğini belirleyebilir.
D
Taraflar birden fazla hakem görevlendireceklerse, hakemlerin toplamı tek sayı olmalıdır.
E
Taraflar tek hakem seçilmesine karar vermiş ancak kimin hakem olacağı konusunda anlaşamamışlarsa, hakem, taraflardan birinin talebiyle mahkeme tarafından seçilir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x