Medeni Usul Hukuku 2013-2014 Vize Sınavı

Medeni Usul Hukuku 2013-2014 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Medeni usûl hukukunun öncelikli ve en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Davaların karara bağlanması sürecinin tâbi olduğu kuralları düzenlemek, bu yolla belirlilik sağlamak ve keyfiliğin önüne geçmek
B
Hukuki güvenliği sağlamak
C
Sosyal barışı sağlamak
D
Maddi gerçeğe ulaşılmasını sağlamak
E
Adaletin gerçekleştirilmesini sağlamak
Soru 2

Anayasanın 142. maddesi gereğince, mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri aşağıdaki hukuk kurallarından hangisi ile düzenlenir?

A
Uluslararası anlaşmayla
B
Yönetmelikle
C
Tüzükle
D
Kanun hükmünde Kararnameyle
E
Kanunla
Soru 3

Bir menfaatin (hakkın) buna riayetle yükümlü olan kişi tarafından ihlal edilmesi halinde, ihlale bağlanan müeyyideyi doğrudan doğruya hak sahibinin uygulamasına ne ad verilir?

A
Dava
B
İcra takibi
C
Uzlaşma
D
Bizzat ihkakı hak
E
Mücbir sebep
Soru 4

Nitelikleri açısından bir bütün teşkil eden dava ve işlerin ayrı bir yargılama usulüne tâbi kılınmasıyla oluşturulan bütünlüğe ne ad verilir?

A
Görev
B
Yetki
C
İşbölümü
D
Yargı kolu
E
İş dağılımı
Soru 5

Aşağıdaki davalardan hangisinde hâkim, dar ve teknik anlamda yasaklı olduğu için bir davadan çekilmek zorunda değildir?

A
Nişanlısının davasından
B
Kendisi ile arasında evlatlık bağı bulunanın davasından
C
Daha önce tanık sıfatıyla dinlendiği davadan
D
İki taraftan birinin vekili veya vasisi sıfatıyla hareket ettiği davalardan
E
Aralarında evlilik bağı kalkmış olsa bile eşinin davasından
Soru 6

Hâkimin reddi talebinin merci tarafından kabul edilmesinin, hakkında ret istemi bulunan hâkim tarafından yapılan işlemlere etkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Ret sebebinin doğduğu tarihten itibaren reddedilen hâkim tarafından yapılan esasa etkili işlemler, davaya daha önce bakan hâkim tarafından iptal edilir.
B
Davanın açıldığı tarihten itibaren reddedilen hâkim tarafından yapılan esasa etkili işlemler, davaya daha sonra bakan hâkim tarafından iptal edilir.
C
Ret sebebinin doğduğu tarihten itibaren reddedilen hâkim tarafından yapılan ve ret talebinde bulunan tarafça itiraz edilen esasa etkili işlemler, davaya daha sonra bakan hâkim tarafından iptal edilir.
D
Ret sebebinin doğduğu tarihten itibaren reddedilen hâkim tarafından yapılan ve ret talebinde bulunan tarafça itiraz edilen tüm işlemler, davaya daha sonra bakan hâkim tarafından iptal edilir.
E
Davanın açıldığı tarihten itibaren, hakkında ret istemi bulunan hâkim tarafından yapılan ve ret talebinde bulunan tarafça itiraz edilen tüm işlemler, merci tarafından iptal edilir.
Soru 7

Hâkimin yasaklılık hallerinin dikkate alınması, ileri sürülmesi ve sonuçlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Taraflar yargılamanın her aşamasında, hâkim için yasaklılık sebebi bulunduğunu ileri sürerek, hâkimin davadan çekilmesini isteyebilirler.
B
Yasaklılık sebeplerinden birinin var olması halinde hâkim, talep olmasa dahi resen çekilme kararı vermek zorundadır.
C
Hakkında yasaklılık sebebi bulunan bir hâkim tarafından yapılmış tüm işlemler, üst mahkemenin kararıyla her halde iptal edilir.
D
Yasaklılık sebebi bulunmasına rağmen, davanın her iki tarafı da hâkimin davaya devam etmesini talep ederlerse, hâkim davaya bakmaya devam edebilir.
E
Hakkında yasaklılık sebebi bulunan hâkim, çekilme kararını bizzat kendisi verir.
Soru 8

Mahkemelerde, iki tarafın ve diğer ilgililerin sözlü açıklamalarını hâkimin dikte ettirmesiyle tutanağa geçirmekle yükümlü görevli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yazı işleri müdürü
B
Mübaşir
C
Zabıt katibi
D
Savcı
E
Avukat
Soru 9

Miras hukuku alanında yapılan ölüme bağlı tasarrufların iptaline ve tenkisine ilişkin davalarda yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Terekenin bulunduğu yer mahkemesi
B
Miras bırakanın son yerleşim yeri mahkemesi
C
Mirasçılardan birinin yerleşim yeri mahkemesi
D
Ölüme bağlı tasarrufun yapıldığı yer mahkemesi
E
Lehine ölüme bağlı tasarruf yapılan kişinin bulunduğu yer mahkemesi
Soru 10

Türk vatandaşlarının kişi hallerine ilişkin davalar, yabancı ülke mahkemelerinde açılmadığı veya açılamadığı taktirde, Türkiye’de yer itibariyle yetkili mahkeme de bulunamaması halinde öncelikle aşağıdaki mahkemelerden hangisinde görülür?

A
İlgilinin Türkiye’de sakin olduğu yer mahkemesinde
B
İlgilinin Türkiye’deki son yerleşim yeri mahkemesinde
C
Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinde
D
İlgilinin Türkiye’de mallarının bulunduğu yer mahkemesinde
E
İlgilinin Türkiye’de nüfusa kayıtlı olduğu yer mahkemesinde
Soru 11

İcra ve iflas dairelerinin işlemlerine karşı yapılan şikayetleri incelemekle görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sulh hukuk mahkemesi
B
Asliye hukuk mahkemesi
C
Tüketici Mahkemesi
D
İcra mahkemesi
E
iş Mahkemesi
Soru 12

Aksine bir düzenleme olmadıkça, çekişmesiz yargı işlerinde genel görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asliye hukuk mahkemesi
B
Sulh hukuk mahkemesi
C
Asliye ticaret mahkemesi
D
İcra mahkemesi
E
Kadastro mahkemesi
Soru 13

Medeni hukuktaki tasarruf yetkisinin medeni usûl hukukunda karşılığı olan müessese aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dava ehliyeti
B
Taraf ehliyeti
C
Taraf sıfatı
D
Fiil ehliyeti
E
Dava takip yetkisi
Soru 14

Dava sonunda verilecek olan hükümden hukuki durumu dolaylı şekilde etkilenecek olan üçüncü kişilerin, taraf sıfatı kazanmaksızın, görülmekte olan bir davaya katılarak kendi hukuki menfaatlerini koruyabilmelerine imkân veren kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asli müdahale
B
Fer’i müdahale
C
ihtiyari dava arkadaşlığı
D
Şekli mecburi dava arkadaşlığı
E
Maddi mecburi dava arkadaşlığı
Soru 15

Açılan davanın taraflarında biçimsel olarak davacı ve davalı rolünde yer alan kişilerin maddi hukuk açısından dava konusu yapılmış olan hak veya hukuki ilişkinin de hak sahibi ve borçlu olarak tarafı olup olmadıklarını ifade eden usûl hukuku kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Davayı takip yetkisi
B
Taraf ehliyeti
C
Taraf sıfatı
D
Dava ehliyeti
E
Tasarruf yetkisi
Soru 16

İhtiyari dava arkadaşlığıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Delillerini diğer dava arkadaşlarından bağımsız olarak ileri sürebilir.
B
İhtiyari dava arkadaşlarından her biri, diğerinin ileri sürdüğü ortak iddia ve savunma sebepleri arasında yer alan itirazlardan kendisi için de yararlanabilir.
C
İhtiyari dava arkadaşları ortak vakıaların aydınlatılması için sunulan delillerden kendisi için de yararlanabilir.
D
İhtiyari dava arkadaşları iddia ve savunma sebeplerini diğerlerinden bağımsız olarak kullanabilir.
E
İhtiyari dava arkadaşlarından her biri, diğerinin yapmış olduğu kanun yolu başvurusundan yararlanabilir.
Soru 17

Bir inşai davanın mahkeme tarafından kabulü halinde verilen hükme ne ad verilir?

A
İnşai hüküm
B
Ceza hükmü
C
Eda hükmü
D
Tespit hükmü
E
Düzeltici hüküm
Soru 18

Talep konusunun niteliği itibarıyla bölünebilir olduğu durumlarda, talebin sadece bir kısmının dava yoluyla ileri sürülmesi suretiyle açılan dava türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kısmi dava
B
Seçimlik dava
C
Terditli dava
D
Objektif dava birleşmesi
E
Belirsiz alacak davası
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi genel dava şartlarından biri değildir?

A
Teminat gösterilmesine ilişkin kararın gereğinin yerine getirilmesi
B
Tarafların taraf sıfatına sahip olması
C
Tarafların dava ehliyetine sahip olması
D
Tarafların dava takip yetkisine sahip olması
E
Davanın daha evvel açılmış ve halen görülmekte (derdest) olmaması
Soru 20

Bir davada ön inceleme aşamasından sonra gelen aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lahiyalar teatisi (dilekçeler aşaması)
B
Sözlü yargılama
C
Hüküm
D
Geçici hukuki koruma
E
Tahkikat
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x