Medeni Usul Hukuku 2014-2015 Final Sınavı

Medeni Usul Hukuku 2014-2015 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Adli yargı kolunda, ilk derece mahkemelerince verilen kararların hem hukuk hem de vakıa açısından doğruluk denetiminin yapıldığı mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yargıtay
B
Sayıştay
C
Bölge adliye mahkemesi
D
Anayasa mahkemesi
E
Danıştay
Soru 2

Bir mahkemede, hâkim tarafından yapılan yargılamayla ilgili işlemlerin resmi tanığı durumunda olduğu söylenebilecek yargı görevlisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yazı işleri müdürü
B
Mübaşir
C
Yazı işleri memuru
D
Zabıt katibi
E
Avukat
Soru 3

Tüketici sorunları hakem heyeti tarafından verilen kararlara karşı, hangi süre içinde, nerede, hangi yola başvurulur?

A
On beş gün içinde, tüketici mahkemesinde itiraz edilir.
B
İki hafta içinde, bölge adliye mahkemesinde istinaf yoluna başvurulur.
C
On gün içinde asliye ticaret mahkemesinde itiraz edilir.
D
On gün içinde tüketici mahkemesinde şikâyet yoluna başvurulur.
E
On beş gün içinde Yargıtay’da temyiz yoluna başvurulur.
Soru 4

Şekli mecburi dava arkadaşlığıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Şekli mecburi dava arkadaşları hakkında ayrı ayrı hüküm verilebilir.
B
Şekli mecburi dava arkadaşları birbirlerinden bağımsız olarak kanun yoluna başvurabilirler.
C
Şekli mecburi dava arkadaşlığı sadece davalı tarafta yer alan dava arkadaşları bakımından söz konusu olabilir.
D
Şekli mecburi dava arkadaşlarından biri duruşmaya gelmezse, diğeri tek başına ve kendi adına usul işlemi yapabilir.
E
Şekli mecburi dava arkadaşları usul işlemlerini ancak birlikte yapabilirler.
Soru 5

Bir davada, tarafların dava ve cevap dilekçelerinde ileri sürdükleri iddia ve savunmaların dayandığı maddî olguların (vakıaların) doğru olup olmadığının mahkemece araştırıldığı temel aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Layihalar teatisi
B
Tahkikat
C
Sözlü yargılama
D
Ön inceleme
E
Hüküm
Soru 6

Davacı bir mahkemede dava açtıktan sonra, bu davayı karşı tarafın muvafakati ile ne zamana kadar geri alabilir?

A
İlk derece mahkemesi nihai kararını verinceye kadar
B
İlk derece mahkemesinde tahkikat sona erinceye kadar
C
Mahkemenin hükmü kesinleşinceye kadar
D
Dava dilekçesi karşı tarafa tebliğ edilinceye kadar
E
Davalının ikinci cevap dilekçesi davacıya tebliğ edilinceye kadar
Soru 7

Bir davada dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmişse, işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay içinde yenilenmeyen davalar hakkında aşağıdaki sonuçlardan hangisi doğar?

A
Dava esastan reddedilir.
B
Dava usulden reddedilir.
C
Taraflara davayı yenilemeleri için son kez bir ay süre verilir.
D
Dava açarak takip etmeyen taraf mahkemece resen tazminata mahkûm edilir.
E
Dava açılmamış sayılır.
Soru 8

Aynı yargı çevresinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış davaların aralarında bağlantı bulunması nedeniyle birleştirilmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Davanın her aşamasında birleştirme karar verilebilir.
B
Davalar ilk davanın açıldığı mahkemede birleştirilir.
C
Birleştirme kararı ikinci davanın açıldığı mahkeme tarafından verilir.
D
Birleştirme kararı diğer mahkemeyi bağlar.
E
Birleştirme kararı ancak tarafların talebi üzerine verilebilir.
Soru 9

Bir davada uygulanması söz konusu olan bir kanun hükmünün Anayasaya aykırı olduğunun iddia edilmesi üzerine, Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açılmasına karar veren ilk derece mahkemesi, bakmakta olduğu dava hakkında aşağıdaki kararlardan hangisini verir?

A
Anayasaya aykırılık konusunu bir ön sorun olarak inceler ve karara bağlar.
B
Anayasa Mahkemesi’nin kararını bekletici mesele yapar.
C
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal davası hakkında karar verilinceye kadar dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verir.
D
Kanun hükmünün Anayasaya aykırı olması nedeniyle davayı esastan reddeder.
E
Kanun hükmünün Anayasaya aykırı olması nedeniyle davayı usulden reddeder.
Soru 10

Bir davada, uyuşmazlığın çözülmesi için önemli olan bir delil mahkemenin yargı çevresi dışında bulunmaktaysa ve mahkemeye getirilmesi mümkün değilse, o delillerin toplanması için aşağıdaki yollardan hangisine başvurulur?

A
İsticvap
B
İhtiyati tedbir
C
istinabe
D
Delil tespiti
E
Keşif
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi yargılamanın iadesi sebeplerinden biri değildir?

A
Dava şartlarına aykırı olarak karar verilmiş olması
B
Vekil olmayan kimseler huzuruyla davanın görülmüş olması
C
Lehine karar verilen tarafın hükme etki eden hileli bir davranışta bulunması
D
Bilirkişinin kasten gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun sabit olması
E
Yargılama sırasında elde edilemeyen bir belgenin kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması
Soru 12

Temyiz kanun yoluna başvurunun icraya etkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kişiler hukukuna ilişkin kararlara karşı temyiz yoluna başvurulması hükmün icrasını durdurur.
B
Temyize başvurulması, kural olarak ilk derece veya bölge adliye mahkemesi kararlarının icrasını durdurur.
C
Aile hukukuna ilişkin kararlara karşı temyize başvurulmuşsa, bu kararlar kesinleşmedikçe icra edilemez.
D
Taşınmaz mal üzerinde ayni hak değişikliğine yol açabilecek kararlara karşı temyize başvurulmuşsa, bu kararlar kesinleşmedikçe icra edilemez.
E
Nafaka ödenmesine ilişkin mahkeme kararlarına karşı temyize başvurulmuşsa, icranın geri bırakılması yoluyla dahi icra takibi durdurulamaz.
Soru 13

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre kural olarak istinafa başvuru süresi ne kadardır?

A
Bir hafta
B
İki hafta
C
Yirmi gün
D
Üç hafta
E
iki ay
Soru 14

Aşağıdaki kararlardan hangisi istinafa tâbi değildir?

A
Hakem kararları
B
Çekişmesiz yargı kararları
C
Mahkemelerce verilen nihai kararlar
D
İhtiyatî haciz kararları
E
İhtiyatî tedbir kararları
Soru 15

İhtiyati tedbir yargılamasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İhtiyati tedbir talep edenin, tedbir alınmasını gerektiren sebepleri yaklaşık olarak ispat etmesi yeterlidir.
B
İhtiyati tedbire karar verilmesi için varlığı gerekli ihtiyati tedbir sebeplerinin ispatı bakımından aranan ispat ölçüsü düşürülmüştür.
C
İhtiyati tedbir kararı verilebilmesi için, kural olarak talepte bulunanın teminat yatırması gerekir.
D
Mahkeme, mutlaka duruşma yaparak karşı tarafı dinledikten sonra ihtiyati tedbir kararı verebilir.
E
İhtiyati tedbir talep eden tarafın, dayandığı ihtiyatî tedbir sebeplerini ve türünü dilekçesinde açıkça belirtmesi gerekir.
Soru 16

İlk derece mahkemesi tarafından verilen ihtiyati tedbir talebinin reddi kararına karşı aşağıdaki yollardan hangisine başvurulur?

A
Şikayet
B
İtiraz
C
Temyiz
D
İstinaf
E
İptal davası açma
Soru 17

Uyuşmazlığın çözümü için gerekli olan delillerin kaybolma tehlikesi varsa, delillerin zamanından önce toplanarak güvence altına alınmasını sağlamak için aşağıdaki yollardan hangisine başvurulur?

A
Tespit davası
B
İhtiyati tedbir
C
İhtiyati haciz
D
Keşif
E
Delil tespiti
Soru 18

Hakem kararındaki belirsizliklerin veya çelişkilerin giderilmesini isteyen taraf aşağıdaki yollardan hangisine başvurur?

A
İptal davası açar.
B
İstinaf yoluna başvurur.
C
Kararın düzeltilmesini talep eder.
D
Kararın tavzihini talep eder.
E
Tamamlayıcı karar verilmesini talep eder.
Soru 19

Aşağıdaki uyuşmazlıklardan hangisi hakkında tahkim yoluna gidilebilir?

A
İsim değişikliği talebi
B
Babalık davası
C
Haksız fiilden kaynaklanan maddi tazminat davası
D
Taşınmaz mal hakkında tapu iptali ve tescil davası
E
Boşanma davası
Soru 20

Bölge adliye mahkemesinin, hakem kararlarının iptal davası hakkında verdiği kararlara karşı aşağıdaki yollardan hangisine başvurulur?

A
Temyiz
B
İtiraz
C
İstinaf
D
Şikayet
E
Karar düzeltme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x