Medeni Usul Hukuku 2014-2015 Üç Ders Sınavı

Medeni Usul Hukuku 2014-2015 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir hukuk kuralının ihlaline tepki olarak gösterilen ve hukuk düzeni tarafından öngörülen cebire ne ad verilir?

A
Bizzat ihkakı hak
B
Müeyyide
C
Geçici hukuki koruma
D
Dava
E
Nihai karar
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi adli yargı kolunda ilk derecede görev yapan özel mahkemelerden biri değildir?

A
Tüketici mahkemesi
B
İş mahkemesi
C
Kadastro mahkemesi
D
Sulh hukuk mahkemesi
E
Aile mahkemesi
Soru 3

Mahkemelerde, iki tarafın ve diğer ilgililerin sözlü açıklamalarını hâkimin dikte ettirmesiyle tutanağa geçirmekle yükümlü görevli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yazı işleri müdürü
B
Mübaşir
C
Savcı
D
Zabıt katibi
E
Avukat
Soru 4

Hakimlerin atanmaları, hakları ve ödevleri aşağıdaki hukuk kurallarından hangisiyle düzenlenmek zorundadır?

A
Anayasayla
B
Kanun hükmünde kararnameyle
C
Tüzükle
D
Uluslararası anlaşmayla
E
Kanunla
Soru 5

Asliye hukuk mahkemeleri ile asliye ticaret mahkemeleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A
İşbölümü
B
İş dağılımı
C
Görev
D
Yetki
E
Yargı yetkisi
Soru 6

Yetki sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yetki sözleşmesinin yazılı olarak yapılması yalnızca bir ispat şartıdır.
B
Yetki sözleşmesini sadece tacirler ve kamu tüzel kişileri yapabilir.
C
Taraflar, üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri konular hakkında yetki sözleşmesi yapabilirler.
D
Yetki sözleşmesi ile yetkili kılınan mahkeme veya mahkemelerin belirli olması ve sözleşmede açıkça gösterilmesi bir geçerlilik şartıdır.
E
Yetki sözleşmesi ayrı bir sözleşme olarak yapılabileceği gibi uyuşmazlık konusu hukuki ilişkiyi düzenleyen asıl sözleşmenin bir şartı olarak da yapılabilir.
Soru 7

Aşağıdaki işlemlerden hangisinde vekilin vekaletnamesinde özel yetkisinin olması şartı aranmaz?

A
Hakimin reddini talep etmek
B
Davanın tamamını ıslah etmek
C
Yemin teklif etmek
D
Kanun yoluna başvurmak
E
Sulh olmak
Soru 8

Dava ehliyeti bulunmayan bir küçük veya kısıtlı tarafından dava açılması halinde, mahkemenin öncelikle yapması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Davayı, dava şartı yokluğundan, usulden reddetmelidir.
B
Dava açan kişinin kanuni temsilcisine, davaya onay verebilmesi için uygun bir süre vermelidir.
C
Dava dilekçesini reddetmelidir.
D
Davanın açılmamış sayılmasına karar vermelidir.
E
Davanın esastan reddine karar vermelidir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ilk itirazdır?

A
Aynı davanın daha önceden açılmış ve halen görülmekte olduğu itirazı
B
Uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözülmesi gerektiği itirazı
C
Aynı davanın daha önceden kesin hükme bağlanmış olduğu itirazı
D
Teminat gösterilmesine ilişkin ara kararının gereğinin yerine getirilmediği itirazı
E
Yargı yolunun caiz olmadığı itirazı
Soru 10

Bir davada, tarafların dava ve cevap dilekçelerinde ileri sürdükleri iddia ve savunmaların dayandığı maddî olguların (vakıaların) doğru olup olmadığının mahkemece araştırıldığı temel aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tahkikat
B
Layihalar teatisi
C
Sözlü yargılama
D
Ön inceleme
E
Hüküm
Soru 11

Davayla ileri sürülen talebin dayandığı vakıaların hukukî niteliği aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

A
Dava sebebi
B
İstinaf sebebi
C
Dava konusu
D
Talep sonucu
E
Hukuki sebep
Soru 12

Davacı bir mahkemede dava açtıktan sonra, bu davayı karşı tarafın muvafakati ile ne zamana kadar geri alabilir?

A
İlk derece mahkemesi nihai kararını verinceye kadar
B
Mahkemenin hükmü kesinleşinceye kadar
C
İlk derece mahkemesinde tahkikat sona erinceye kadar
D
Dava dilekçesi karşı tarafa tebliğ edilinceye kadar
E
Davalının ikinci cevap dilekçesi davacıya tebliğ edilinceye kadar
Soru 13

Mahkemece dava sonunda sadece hüküm sonucunun tefhim edildiği hallerde, gerekçeli karar tefhim tarihinden itibaren hangi süre içinde yazılır?

A
7 gün
B
15 gün
C
2 hafta
D
3 hafta
E
1 ay
Soru 14

Bir davada, uyuşmazlığın çözülmesi için önemli olan bir delil mahkemenin yargı çevresi dışında bulunmaktaysa ve mahkemeye getirilmesi mümkün değilse, o delillerin toplanması için aşağıdaki yollardan hangisine başvurulur?

A
İsticvap
B
İhtiyati tedbir
C
Delil tespiti
D
Keşif
E
İstinabe
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi yargılamanın iadesi sebeplerinden biri değildir?

A
Vekil olmayan kimseler huzuruyla davanın görülmüş olması
B
Lehine karar verilen tarafın hükme etki eden hileli bir davranışta bulunması
C
Dava şartlarına aykırı olarak karar verilmiş olması
D
Bilirkişinin kasten gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun sabit olması
E
Yargılama sırasında elde edilemeyen bir belgenin kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması
Soru 16

Kural olarak yargılamanın iadesi yoluna başvuru süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A
1 ay
B
2 ay
C
3 ay
D
6 ay
E
1 yıl
Soru 17

Haksız ihtiyati tedbir nedeniyle tazminat davası açma hakkı için öngörülen zamanaşımı süresi kaç yıldır?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 18

İlk derece mahkemesi tarafından verilen ihtiyati tedbir talebinin reddi kararına karşı aşağıdaki yollardan hangisine başvurulur?

A
Şikâyet
B
İtiraz
C
İstinaf
D
Temyiz
E
İptal davası açma
Soru 19

Hakem seçimi konusunda birlikte karar vermeleri gereken taraflar bu konuda anlaşamamışlarsa hakem aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

A
Mahkeme
B
Ticaret odası
C
Sanayi odası
D
Adalet Bakanlığı
E
Tahkim yerindeki en büyük mülki amir
Soru 20

Aşağıdaki uyuşmazlıklardan hangisi hakkında tahkim yoluna gidilebilir?

A
İsim değişikliği talebi
B
Babalık davası
C
Taşınmaz mal hakkında tapu iptali ve tescil davası
D
Haksız fiilden kaynaklanan maddi tazminat davası
E
Boşanma davası
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x