Medeni Usul Hukuku 2014-2015 Vize Sınavı

Medeni Usul Hukuku 2014-2015 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Türk hukukundaki yargı kollarından biri değildir?

A
İdarî Yargı
B
Hesap yargısı
C
Adlî yargı
D
İş yargısı
E
Anayasa yargısı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi adli yargı kolunda ilk derecede görev yapan özel mahkemelerden biri değildir?

A
Tüketici Mahkemesi
B
iş Mahkemesi
C
Kadastro mahkemesi
D
Aile mahkemesi
E
Sulh hukuk mahkemesi
Soru 3

Bir hukuk kuralının ihlaline tepki olarak gösterilen ve hukuk düzeni tarafından öngörülen cebire ne ad verilir?

A
Bizzat ihkakı hak
B
Geçici hukuki koruma
C
Dava
D
Nihai Karar
E
Müeyyide
Soru 4

Mahkemelerde, yargılamadan evvel ve gerektiği hallerde dava dosyasını incelemek için hakime vermek ve zamanında eksiksiz olarak teslim almakla yükümlü görevli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yazı işleri müdürü
B
Zabıt katibi
C
Mübaşir
D
Savcı
E
Avukat
Soru 5

Hâkimler ve savcılar idari görevleri yönünden aşağıdaki mercilerden hangisine bağlıdır?

A
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na
B
Yargıtay’a
C
içişleri Bakanlığı’na
D
Adalet Komisyonu’na
E
Adalet Bakanlığı’na
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi hâkimin reddi sebeplerinden biri değildir?

A
Hâkimin davada kanunen gerekmediği halde taraflardan birine görüşünü açıklamış olması
B
Hâkimin bakmakta olduğu davada, daha önce tanık olarak dinlenmiş olması
C
Dava devam ederken, taraflardan biri ile hâkim arasında görülmekte olan bir dava bulunması
D
Taraflardan birinin hâkimin babasının teyzesinin oğlu olması
E
Hâkimin davanın taraflarından birine davayla ilgili yol göstermiş olması
Soru 7

Adli yargı kolunda açılan bir davanın görüleceği genel yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Davalının dava tarihindeki yerleşim yeri mahkemesi
B
Davacının dava tarihindeki yerleşim yeri mahkemesi
C
Dava konusu şeyin bulunduğu yer mahkemesi
D
Davalının sakin olduğu yer mahkemesi
E
Davalının eşyalarının bulunduğu yer mahkemesi
Soru 8

Asliye hukuk mahkemeleri ile asliye ticaret mahkemeleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A
İş bölümü
B
Görev
C
İş dağılımı
D
Yetki
E
Yargı yetkisi
Soru 9

Görevsizlik kararı ile dosya kendisine gönderilen mahkemenin davaya devam etmesi durumunda, görevsiz mahkemede yapılmış bulunan taraf usul işlemlerinin akıbetiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Görevsiz mahkemede yapılan taraf usul işlemleri geçerlidir, tekrar edilmeleri gerekmez.
B
Görevsiz mahkemede yapılan tüm taraf usul işlemleri geçersizdir, görevli mahkeme tarafından tekrar edilmeleri gerekir.
C
Görevsiz mahkemede yapılan esasa etkili taraf usul işlemleri geçersizdir, görevli mahkeme tarafından tekrar edilmeleri gerekir.
D
Görevsiz mahkemede yapılan taraf usul işlemlerinin geçerli olup olmadığını görevli mahkeme tarafından karar verilecektir.
E
Taraflar, görevsiz mahkemede yapılan taraf usul işlemlerini geçerli kabul ettikleri taktirde, görevli mahkeme tarafından işlemler tekrar edilmez.
Soru 10

Yetki sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yetki sözleşmesini ancak tacirler ve kamu tüzel kişileri yapabilir.
B
Kural olarak, dava hem yetki sözleşmesiyle belirlenen yerde hem de genel yetki kuralı veya kesin olmayan özel yetki kuralı ile belirlenen yetkili mahkemede açılabilir.
C
Yetki sözleşmesinin yazılı olması geçerlilik şartıdır.
D
Kesin yetki hallerinde yetki sözleşmesi yapılamaz.
E
Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri konular bakımından yetki sözleşmesi yapılamaz.
Soru 11

Fer’i müdahilin tek başına yapabileceği işlemlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dava konusu üzerinde tasarruf sonucunu doğuran işlemleri yapabilir.
B
Yanında katıldığı tarafın yararına olan iddia veya savunma vasıtalarını ileri sürebilir.
C
Duruşmalara katılabilir.
D
Dava dosyasını inceleyebilir.
E
Yanında katıldığı tarafın işlem ve açıklamalarına aykırı olmayan her türlü usûl işlemini yapabilir.
Soru 12

Bir davada taraflardan birinin taraf sıfatına (husumet) sahip olmadığı şeklindeki savunmanın hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maddi hukuka ilişkin itiraz
B
İlk itiraz
C
Maddi hukuka ilişkin def’i
D
Dava şartı itirazı
E
Bekletici sorun
Soru 13

On beş yaşındaki bir küçüğün taraf ve dava ehliyetiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Taraf ehliyeti yoktur, dava ehliyeti vardır.
B
Taraf ehliyeti ve dava ehliyeti vardır.
C
Taraf ehliyeti vardır, dava ehliyeti yoktur.
D
Taraf ve dava ehliyeti yoktur.
E
Taraf ehliyeti yoktur, dava ehliyeti ise sadece şahsa sıkı sıkıya bağlı hakların kullanılması ve kendilerine bırakılmış mal ve alacaklar üzerinde tasarruflar bakımından vardır.
Soru 14

Maddi mecburi dava arkadaşlığıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Maddi mecburi dava arkadaşları haklarının korunması için birlikte dava açmak zorundadır.
B
Maddi mecburi dava arkadaşları hakkında mahkeme tarafından tek bir hüküm verilmesi gerekir.
C
Maddi mecburi dava arkadaşları kanun yoluna birlikte başvurmalıdır.
D
Maddi mecburi dava arkadaşlarına karşı birlikte dava açılmalıdır.
E
Dava bütün maddi mecburi dava arkadaşları tarafından birlikte açılmışsa, duruşmaya gelmiş olan dava arkadaşlarının yapmış oldukları usûl işlemleri, sadece kendileri bakımından sonuç doğurur.
Soru 15

Davanın açıldığı tarih itibariyle, alacağın miktarının tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği hâllerde, alacaklının, sadece hukukî ilişkiyi ve asgari bir miktarı belirtmek suretiyle açtığı dava türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Terditli dava
B
inşai dava
C
Belirsiz alacak davası
D
Seçimlik dava
E
Objektif dava birleşmesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi genel dava şartlarından biri değildir?

A
Yargı yolunun caiz olması
B
Davacı tarafından yatırılması gereken gider avansının yatırılmış olması
C
Davanın işbölümü kuralına uygun mahkemede açılması
D
Türk mahkemelerinin yargı hakkının bulunması
E
Davanın daha önceden kesin hükme bağlanmamış olması
Soru 17

Bir davada, mahkemenin dava şartlarını ve ilk itirazları incelediği, uyuşmazlık konularını tam olarak belirlediği, tarafların delillerini sunmaları ve delillerin toplanması için gereken işlemleri yaptığı, tarafları sulhe teşvik ettiği temel aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tahkikat
B
Layihalar teatisi
C
Ön inceleme
D
Hüküm
E
Sözlü yargılama
Soru 18

Davayla ileri sürülen talebin dayandığı vakıaların hukukî niteliği aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

A
Dava sebebi
B
Hukuki sebep
C
İstinaf sebebi
D
Dava konusu
E
Talep sonucu
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi dava açılmasının maddi hukuk bakımından doğurduğu sonuçlardan biridir?

A
Dava açılmadan önce alınmış olan ihtiyati tedbir kararının korunması
B
Zamanaşımı süresinin durması
C
Derdestlik oluşması
D
Hak düşürücü sürenin korunması
E
Davayı geri alma yasağının doğması
Soru 20

Davanın geri alınmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Davanın geri alınması yasağı, kanuna göre davanın açıldığı anda başlar.
B
Davacının, davasını takipten vazgeçmesinin yollarından biridir.
C
Davasını geri alan davacı, aynı konuda aynı tarafa karşı daha sona tekrar dava açabilir.
D
Davacının davasını geri alabilmesi için mahkemenin onayına veya karşı tarafın muvafakatine ihtiyacı yoktur.
E
Davanın geri alınmasıyla birlikte, iyi niyetin ortadan kalkması ve temerrüt dışında, dava açılmasına bağlı olarak doğmuş bulunan sonuçlar ortadan kalkar.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...