Medeni Usul Hukuku 2015-2016 Final Sınavı

Medeni Usul Hukuku 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Türk hukukunda bulunan yargı kollarından biri değildir?

A
Uyuşmazlık yargısı
B
Hesap yargısı
C
Ceza yargısı
D
Seçim yargısı
E
Askeri yargı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi zabıt katibinin görevlerinden biri değildir?

A
Hâkimin denetiminde çalışmak
B
Tahkikat ve yargılama işlemlerinin icrasıyla iki tarafın ve diğer ilgililerin sözlü açıklamalarını hâkimin dikte ettirmesiyle tutanağa geçirmek
C
Mahkemede ve mahkeme dışında hâkim huzuruyla yapılacak bütün işlemlerde hazır bulunmak
D
Yargılamadan ewel ve gerektiği hâllerde dava dosyasını incelemek için hâkime vermek ve zamanında eksiksiz olarak almak
E
Tarafı isticvap etmek
Soru 3

Çekişmesiz yargı işleri bakımından genel görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sulh hukuk mahkemesi
B
Asliye hukuk mahkemesi
C
Asliye ticaret mahkemesi
D
Uyuşmazlık mahkemesi
E
Tüketici Mahkemesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi davaya vekâlette özel yetki verilmesini gerektiren hususlardan biri değildir?

A
Hâkimin reddi
B
Sulh
C
Yargılama giderlerinin tahsili
D
Islah
E
Tahkim
Soru 5

Mahkemenin, dava şartlarını ve ilk itirazları incelediği, uyuşmazlık konularını tam olarak belirlediği, hazırlık işlemleri ile tarafların delillerini sunmaları ve delillerin toplanması için gerekli işlemleri yaptığı, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği davalarda onları sulhe teşvik ettiği ve bu hususları tutanağa geçirdiği dava aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hüküm
B
Dilekçelerin verilmesi
C
Tahkikat
D
Sözlü yargılama
E
Ön inceleme
Soru 6

Açılmış bir davada davalının, süresi içinde verdiği cevap dilekçesinde veya aynı süre zarfında vereceği ayrı bir dilekçeyle, davacıya karşı olan bir talebinin bu davada hükme bağlanmasını ileri sürmesine ne ad verilir?

A
Terditli dava
B
Objektif dava birleşmesi
C
Seçimlik dava
D
Karşı dava
E
Kısmi dava
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisinin mutlak olarak tutanağa yazılması gerekmez?

A
Mahkemenin adının, duruşmanın açıldığı yer, gün ve saatin
B
Yargılamanın aleni veya gizli yapıldığının
C
Tarafların sundukları belgelerin neler olduğunun
D
Yazı işleri müdürünün sicil numarasının
E
Ara kararlar ve hükmün sonucunun
Soru 8

Tahkikat işlemlerinin yapıldığı oturumların sadece taraflara değil; aynı zamanda dava konusu uyuşmazlıkla herhangi bir ilgilerinin bulunması ve bunu ortaya koymaları gerekmeksizin, herkese açık olduğunu ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aleniyet ilkesi
B
Hukuki dinlenilme hakkı
C
Doğrudanlık ilkesi
D
Hakimin davayı aydınlatma ödevi
E
Dürüstlük ilkesi
Soru 9

Hâkimin, uyuşmazlığın halli bakımından önem taşıyan çekişmeli bir vakıa hakkında görme, işitme, koku ve tat alma gibi bizatihi kendi duyu organları vasıtasıyla doğrudan bilgi sahibi olabilmek amacıyla, taşınır veya taşınmaz eşya üzerinde yaptığı incelemeye ne ad verilir?

A
Ön inceleme
B
Bilirkişi incelemesi
C
Uzman görüşü
D
Keşif
E
İsticvap
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kesin delildir?

A
ilam
B
Tanık beyanı
C
Bilirkişi görüşü
D
Keşif
E
Belge
Soru 11

Davacının, talep sonucundan, bir daha dava etmemek üzere kısmen veya tamamen vazgeçmesine ne ad verilir?

A
Kabul
B
Feragat
C
Uzlaşma
D
Davanın geri alınması
E
Sulh
Soru 12

I. Temyiz II. istinaf III. Karar Düzeltme IV. Tavzih V. Yargılamanın iadesi Yukarıdakilerden hangileri bölge adliye mahkemelerinin göreve başlamasından sonra Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre başvurulabilecek kanun yollarındandır?

A
I ve II
B
I, II ve III
C
I, II ve V
D
I, II,III ve IV
E
I, II, III ve V
Soru 13

Temyiz incelemesi yapan dairenin bozma kararı vermesi üzerine, kararı veren ilk derece mahkemesi direnme kararı verirse, bu kez temyiz incelemesini aşağıdakilerden hangisi yapar?

A
Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu
B
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
C
Yargıtay Başkanlar Kurulu
D
Yargıtay Büyük Genel Kurul
E
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
Soru 14

Ağır hasta olan birinin davadan önce tanık olarak dinlenebilmesi için başvurulacak yol aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tanık dinlenmesi
B
Tespit davası
C
Delil tespiti
D
İsticvap
E
Keşif
Soru 15

Aile mahkemesinde görülmekte olan bir boşanma davasında, dava sonuçlanıncaya kadar çocuğun velayetinin geçici olarak eşlerden birine bırakılması ne tür bir ihtiyati tedbirdir?

A
ifa amaçlı
B
Koruma amaçlı
C
Teminat amaçlı
D
Düzenleme amaçlı
E
Eda amaçlı
Soru 16

Mahkeme tarafından asıl hukukî korunma talebi hakkında kesin hüküm verilinceye kadar devam eden, tarafların durumlarında ya da dava konusu hak veya şeyde meydana gelebilecek zararları önleme amacına hizmet eden, geçici nitelikteki hukukî korumaya ne ad verilir?

A
Bekletici mesele
B
İhtiyati haciz
C
Geçici önlem
D
Delil tespiti
E
İhtiyati tedbir
Soru 17

( B )’den 20.000 TL alacaklı olan ( A ), açmış olduğu alacak davası sonuçlanıncaya kadar, davalı (borçlunun) mal kaçıracağından endişe etmekteyse aşağıdaki yollardan hangisine başvurmalıdır?

A
ihtiyati haciz talep etmelidir.
B
ihtiyati tedbir talep etmelidir.
C
Teminat gösterilmesini talep etmelidir.
D
Delil tespiti talep etmelidir.
E
Ön inceleme talep etmelidir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından biri değildir?

A
Arabuluculuk
B
Avukatların uzlaşma sağlama yetkisi
C
Uzlaştırma
D
Hakem bilirkişiden yararlanılması
E
Tahkim
Soru 19

Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemine ne ad verilir?

A
Sulh
B
Tahkim
C
Arabuluculuk
D
Müzakere
E
Uzlaştırma
Soru 20

Tarafların, sözleşme veya sözleşme dışı bir hukukî ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tamamı veya bir kısmının çözümünün hakem veya hakem kuruluna bırakılması hususunda yaptıkları anlaşmaya ne ad verilir?

A
Sulh sözleşmesi
B
Tahkim sözleşmesi
C
Hakem sözleşmesi
D
Vekâlet sözleşmesi
E
Arabuluculuk sözleşmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x