Medeni Usul Hukuku 2015-2016 Vize Sınavı

Medeni Usul Hukuku 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir menfaatin (hakkın) buna riayetle yükümlü olan kişi tarafından ihlal edilmesi halinde, hak sahibi ile hakkı ihlal eden kişi arasında hakkın varlığı, kapsamı veya sonuçları hakkında meydana gelen ve taraflarca barışçıl yollardan çözülmesi mümkün olmayan anlaşmazlık durumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tartışma
B
Dava
C
Uzlaşma
D
Sürtüşme
E
Uyuşmazlık
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi medeni yargı alanında ilk derecede görev yapan özel mahkemelerden biri değildir?

A
Ticaret Mahkemeleri
B
Tüketici Mahkemeleri
C
Asliye Hukuk Mahkemeleri
D
İcra mahkemeleri
E
Aile mahkemeleri
Soru 3

Adalet Bakanlığınca, bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde bulundurularak belirlenen yerlerde kurulan, ilk derecede verilen ve verildiği anda kesin olmayan nihai kararların hukuk ve vakıa açısından kanun yolu denetiminin yapıldığı mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asliye hukuk mahkemesi
B
Bölge adliye mahkemesi
C
Danıştay
D
Yargıtay
E
Uyuşmazlık mahkemesi
Soru 4

Hâkimin reddi talebinin ileri sürülmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ret sebebini öğrenen taraf, ret talebini hüküm kesinleşinceye kadar ileri sürebilir.
B
Ret sebebinin daha önce öğrenilememiş olması yahut sürelerin geçirilmiş bulunması nedeniyle ilk derece mahkemesinde ileri sürülemeyen ret talebinin kanun yollarında yapılması mümkün değildir.
C
Ret talebini davaya bakan hâkim veya taraflardan biri ileri sürebilir.
D
Hâkimin reddi dilekçesinde ret sebepleri ile delil veya emarelerin açıkça gösterilmesi gerekir.
E
Çekilme isteğinin hâkim tarafından gelmesi yahut taraflardan birinin bu yöndeki talebinin reddi istenen hâkim tarafından haklı görülmesi halinde dahi, çekilmenin kanuna uygun olup olmadığı, ancak merci tarafından incelenerek karara bağlanır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi mahkemelerin bağımsızlığının fiilen gerçekleştirilebilmesinin sağlanabilmesi için Anayasa’da yer alan düzenlemelerden biri değildir?

A
Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz.
B
Hâkimler, Anayasa’ya, kanuna ve hukuka uygun olarak kendi görüşlerine göre karar verebilirler.
C
Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.
D
Hâkimler, kanunda belirtilenlerden başka resmî ve özel hiçbir görev alamazlar.
E
Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde, yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir açıklamada bulunulamaz.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi hâkimin yasaklılığı sebeplerinden biri değildir?

A
Hâkimin taraflardan birinin eski eşi olması
B
Hâkimin taraflardan birinin nişanlısı olması
C
Hâkimin taraflardan birini evlat edinmiş olması
D
Hâkimin taraflardan birinin dayısı olması
E
Hâkimin taraflardan birinin amcasının oğlu olması
Soru 7

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi sulh hukuk mahkemesinin görevine giren işlerden biri değildir?

A
Kira ilişkisinden doğan alacak davaları
B
Ortaklığın giderilmesine ilişkin davalar
C
Taşınır ve taşınmaz mallarda sadece zilyetliğin korunmasına yönelik davalar
D
iflasın ertelenmesi işleri
E
Çekişmesiz yargı işleri
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi genel yetkili mahkemedir?

A
Davalının oturduğu yer mahkemesi
B
Davacının yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesi
C
Dava konusu taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi
D
Borcun ifa edilmesi gereken yer mahkemesi
E
Davalının yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesi
Soru 9

İlk derece mahkemesinin görevsizlik kararı vermesi durumunda, davanın görevli mahkemede görülmesi için tarafın, hangi süre içinde hangi mahkemeye başvurması gerekir?

A
On beş gün içinde görevsizlik kararını veren mahkemeye
B
Bir hafta içinde görevsizlik kararını veren mahkemeye
C
iki hafta içinde görevsizlik kararını veren mahkemeye
D
iki hafta içinde görevli mahkemeye
E
On beş gün içinde görevli mahkemeye
Soru 10

Kişinin kendisinin veya yetkili kılacağı bir temsilci aracılığıyla bir davayı davacı veya davalı olarak takip edebilme ve usûl işlemlerini yapabilme yetisine ne ad verilir?

A
Dava takip yetkisi
B
Husumet
C
Davaya vekâlet ehliyeti
D
Dava ehliyeti
E
Taraf ehliyeti
Soru 11

Kanunî temsilcinin kendisine verilen kesin süre içinde, dava ehliyeti bulunmayan kişi tarafından açılan davaya onay vermemesi halinde mahkeme ne şekilde karar verir?

A
Davayı usulden reddeder.
B
Davayı esastan reddeder.
C
Kanuni temsilciye onay vermesi için belirli bir süre tanır.
D
Dosyayı işlemden kaldırır.
E
Davanın açılmamış sayılmasına karar verir.
Soru 12

Dava konusu hak veya borcun birden fazla kişi arasında ortak olması ve bu hak yahut borç hakkında mahkemenin bütün o kişiler hakkında aynı şekilde ve tek bir karar vermesinin gerektiği durumlarda aşağıdaki dava arkadaşlığı türlerinden hangisi söz konusudur?

A
Pasif dava arkadaşlığı
B
ihtiyari dava arkadaşlığı
C
Aktif dava arkadaşlığı
D
Şekli mecburi dava arkadaşlığı
E
Maddi mecburi dava arkadaşlığı
Soru 13

Davanın taraflarından birinin yanında dava arkadaşı olarak yer alması mümkün bulunmayan yahut bunu istemeyen ve dava sonunda verilecek olan hükümden hukukî durumu dolaylı şekilde etkilenecek olan üçüncü kişilerin, taraf sıfatı kazanmaksızın, görülmekte olan bir davaya katılarak kendi hukukî menfaatlerini koruyabilmelerine imkân veren kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
ihtiyari dava arkadaşlığı
B
Asli müdahale
C
Davanın ihbarı
D
İradi Temsil
E
Fer’i müdahale
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi medeni yargılama usulünde davanın temel aşamalarından biri değildir?

A
Sözlü yargılama
B
Ön inceleme
C
Delillerin sunulması
D
Hüküm
E
Tahkikat
Soru 15

İlk itirazlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
ilk itirazlar hakkında inceleme en geç dilekçeler aşamasında tamamlanmalıdır.
B
ilk itirazlar, dava şartlarından sonra incelenmelidir.
C
Hâkim ilk itirazları kendiliğinden dikkate alamaz.
D
ilk itirazlar, ön sorunlar gibi incelenmeli ve karara bağlanmalıdır.
E
Yetki itirazı kural olarak ilk itiraz şeklinde ileri sürülmelidir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi talep sonucunun niteliği dikkate alınarak yapılan sınıflandırmada yer alan dava türlerinden biridir?

A
Topluluk davası
B
Terditli dava
C
Belirsiz alacak davası
D
Kısmi dava
E
Seçimlik dava
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen genel dava şartlarından biri değildir?

A
Aynı davanın daha önceden kesin hükme bağlanmamış olması
B
Türk mahkemelerinin yargı hakkının bulunması
C
Davacının yatırması gereken gider avansının yatırılmış olması
D
Davacının yatırması gereken % 15 teminatın yatırılmış olması
E
Yargı yolunun caiz olması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisinin dava dilekçesinde bulunmaması ve eksikliğinin giderilmemesi halinde davanın açılmamış sayılmasına karar verilir?

A
iddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği
B
Talep sonucu
C
Dava sebebi
D
Dayanılan hukuki sebepler
E
Davanın konusu
Soru 19

Dava dilekçesi kendisine tebliğ edilen davalı, cevap dilekçesini hangi süre içinde mahkemeye vermelidir?

A
2 hafta
B
1 hafta
C
15 gün
D
10 gün
E
5 gün
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi dava açılmasının maddi hukuk bakımından sonuçlarından biri değildir?

A
Hak düşürücü sürelerin korunması
B
Zamanaşımının kesilmesi
C
Dava şartlarının davanın açıldığı tarihe göre belirlenmesi
D
Davalının temerrüde düşmesi
E
İyi niyetin ortadan kalkması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x