Medeni Usul Hukuku 2016-2017 Final Sınavı

Medeni Usul Hukuku 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Medenî yargılama alanında yargılama süreci sonucunda verilen kararın zorla yerine getirilmesini düzenleyen kurallar bütününe ne ad verilir?

A
Medeni Usul Hukuku
B
idari yargılama usulü
C
İcra iflas hukuku
D
Ceza usul hukuku
E
İnfaz hukuku
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi hâkimlerin bağımsızlığını güvence altına almaya yönelik anayasal teminatlardan biri değildir?

A
Rızaları dışında Anayasa belirlenen yaştan önce emekli edilemezler.
B
Tayin, terfi ve disiplin gibi işlemleri Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından yerine getirilir.
C
Hâkimler azledilemezler.
D
Rızaları dışında hâkimlerin görev yaptıkları yer değiştirilemez.
E
Bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun bırakılamazlar.
Soru 3

Görevsizlik kararının sonucu ve etkileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Taraflardan biri süresi içinde dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesini talep etmezse, görevsizlik kararı veren mahkeme davanın açılmamış sayılmasına karar verir.
B
Dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi için talepte bulunulması halinde taraftan ayrıca harç alınmaz.
C
Görevsizlik kararının kesinleşmesinden sonra dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesini isteyen taraf, iki hafta içinde görevsiz mahkemeye başvurarak dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesini talep etmelidir.
D
Kanun yolu denetiminden geçerek verilen görevsizlik kararı, davaya daha sonra bakacak olan mahkemeyi bağlar.
E
ilk derece mahkemesi tarafından verildiği anda kesin olan görevsizlik kararı üzerine dosya kendisine gönderilen mahkeme, bu kararla bağlı olup görevsizlik kararı veremez.
Soru 4

İstifa eden vekilin vekâlet görevi, istifanın müvekkile tebliğinden itibaren ne kadar süreyle devam eder?

A
1 hafta
B
2 hafta
C
3 hafta
D
1 ay
E
2 ay
Soru 5

Tarafların iddiaları ve savunmaları ile bunların dayanağını teşkil eden hukukî ve maddî olgulardan, delillerden mahkeme ve davanın taraflarının karşılıklı şekilde ve yazılı olarak haberdar oldukları dava aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sözlü yargılama
B
Ön inceleme
C
Dilekçeler
D
Tahkikat
E
Hüküm
Soru 6

Yazılı yargılama usulünde iddia ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağının başlangıcı kural olarak aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sözlü yargılamanın sona ermesi
B
Dava veya cevap dilekçesinin verilmesi
C
Ön incelemenin sona ermesi
D
Tahkikatın sona ermesi
E
Cevaba cevap veya ikinci cevap dilekçesinin verilmesi
Soru 7

Bir tarafın isticvap için çağrıldığı duruşmaya özürsüz olarak gelmemesinin veya gelip de soruları cevapsız bırakmasının usûl hukuku bakımından sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kabul
B
Feragat
C
İkrar
D
İnkar
E
Sulh
Soru 8

Somut bir vakıayı ileri sürüp bundan kendi lehine sonuçlar çıkaran (ispat yükü kendisine düşen) tarafça yerine getirilen (veya getirilmesi gereken) ispat türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karşı ispat
B
Asıl ispat
C
Tam ispat
D
Aksini ispat
E
Dolaylı ispat
Soru 9

Hüküm yazılıp imza edildikten ve mahkeme mührü ile mühürlendikten sonra, yazı işleri müdürü tarafından taraflardan her birine makbuz karşılığında verilen hüküm nüshasına ne ad verilir?

A
Gerekçeli Karar
B
ilam
C
Kısa karar
D
Hüküm
E
Hüküm sonucu
Soru 10

Aşağıdaki hallerden hangisinde bölge adliye mahkemesi, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar veremez?

A
ileri sürülen haklı ret istemine rağmen reddedilen hâkimin davaya bakmış olması
B
Yasaklı hâkim tarafından karar verilmiş olması
C
Maddi hukuk kurallarının yanlış yorumlanması ve uygulanması
D
Görevsiz mahkeme tarafından karar verilmiş olması
E
Delillerin hiçbiri toplanmadan karar verilmiş olması
Soru 11

İstinafa başvuru sırasında mahkeme veznesine yatırılması gereken harç ve giderler ödenmez ve mahkeme tarafından verilen kesin süre içinde tamamlanmazsa, mahkeme aşağıdaki kararlardan hangisini verir?

A
Başvurunun yapılmamış sayılmasına
B
Dosyanın işlemden kaldırılmasına
C
Harç ve giderlerin istinaf incelemesi sonucunda haksız çıkan taraftan alınmak üzere devlet hâzinesinden karşılanmasına
D
Başvurunun usûlden reddine
E
Başvurunun esastan reddine
Soru 12

Yargıtay temyiz incelemesi sonucunda bölge adliye mahkemesinin kararını bozar ve dosyayı ilk derece mahkemesine gönderirse, ilk derece mahkemesinin bozmaya uyması ve davanın esası hakkında yeniden karar vermesi halinde, bu karara karşı aşağıdaki yollardan hangisine başvurulur ?

A
Karar düzeltme
B
İstinaf
C
Şikayet
D
Yargılamanın iadesi
E
Temyiz
Soru 13

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre, asıl davaya bakmakla görevli olup olmadığına bakılmaksızın davadan önce aşağıdakilerden hangisinden delil tespiti talep edilebilir?

A
icra mahkemesinden
B
Sulh hukuk mahkemesinden
C
Noterden
D
icra dairesinden
E
Asliye hukuk mahkemesinden
Soru 14

Aşağıdaki hallerden hangisinde ihtiyati tedbir talep edenden kesinlikle teminat istenmez?

A
Kamuya yararlı bir dernek ihtiyati tedbir talep etmişse
B
ihtiyati tedbir talebi resmî bir belgeye dayanmaktaysa
C
Devlet ihtiyati tedbir talebinde bulunmuşsa
D
ihtiyati tedbir talebi kesin bir delile dayanmaktaysa
E
Adli yardımdan yararlanan kişi ihtiyati tedbir talep etmişse
Soru 15

Aksine bir karar verilmemişse, dava görülmekteyken lehine karar verilen taraf bakımından ihtiyati tedbir kararı ne zamana kadar devam eder?

A
Nihai karar kesinleşinceye kadar
B
Tahkikat sona erinceye kadar
C
Hüküm verilinceye kadar
D
icra takibi başlatılıncaya kadar
E
icra takibi sonuçlanıncaya kadar
Soru 16

İlk derece mahkemesi tarafından ihtiyati tedbir talebi reddedilen taraf, aşağıdaki yollardan hangisine başvurabilir?

A
İtiraz
B
Şikayet
C
Temyiz
D
İstinaf
E
Yargılamanın iadesi
Soru 17

Tahkim itirazı ne zamana kadar yapılabilir?

A
Hüküm kesinleşene kadar
B
Dilekçeler aşamasının sonuna kadar
C
Tahkikatın sonuna kadar
D
Esasa cevap süresi sonuna kadar
E
Hüküm verilene kadar
Soru 18

Hakem kurulunun seçiminde, sözleşmede belirlenen veya tahkime ilişkin kısımda öngörülen usûle uyulmaması nedeniyle hakem kurulunun kararma karşı koymak isteyen taraf aşağıdaki yollardan hangisine başvurmalıdır?

A
İptal davası
B
Tavzih
C
Hakem kararının tamamlanması
D
Yargılamanın iadesi
E
Temyiz
Soru 19

Tahkim yargılamasında hakem kararındaki belirsizliklerin veya çelişkilerin giderilmesi gerekliyse, taraflar aşağıdaki yollardan hangisine başvurmalıdır?

A
Yargılamanın iadesi
B
İptal davası
C
Hakem kararının tamamlanması
D
Tavzih
E
Temyiz
Soru 20

Hakem kararlarına karşı açılan yargılamanın iadesi davası aşağıdakilerden hangisinde görülür?

A
Bölge adliye mahkemesi
B
İcra mahkemesi
C
Asliye ticaret mahkemesi
D
Yargıtay
E
Asliye hukuk mahkemesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x