Medeni Usul Hukuku 2016-2017 Vize Sınavı

Medeni Usul Hukuku 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi adli yargıda görevli mahkemelerden biri değildir?

A
Sulh hukuk mahkemesi
B
Kadastro mahkemesi
C
Bölge adliye mahkemesi
D
Yargıtay
E
Bölge idare mahkemesi
Soru 2

İlk derece mahkemeleri tarafından verilen ve verildiği anda kesin olmayan nihai kararların istinaf incelemesinin yapıldığı mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bölge idare mahkemesi
B
Bölge adliye mahkemesi
C
Danıştay
D
Yargıtay
E
Asliye hukuk mahkemesi
Soru 3

Soyut hukuk kurallarının, bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından, somut bir uyuşmazlığın giderilmesi amacıyla, yargısal usûllere uyularak tatbik edilmesine ne ad verilir?

A
Yargı örgütü
B
Uyuşmazlık
C
Yargı
D
Dava
E
Cebri icra
Soru 4

Ret talebinin incelenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ret talebi hakkında kural olarak dosya üzerinden inceleme yapılır.
B
Ret sebebi hakkındaki inceleme, reddedilen hâkim katılımıyla gerçekleştirilir.
C
Ret sebepleri hakkında yemin teklif edilemez.
D
Ret talebi hakkında karar verilinceye kadar reddedilen hâkim kural olarak davaya devam edemez.
E
Ret sebebinin var olduğunun yaklaşık olarak ispat edilmesi halinde ret talebi kabul edilmelidir.
Soru 5

Dava açıldığı sırada öğrenilen bir ret sebebine dayanılarak hâkimin reddi talebinin kural olarak en gec ne zaman ileri sürülmesi gerekir?

A
Tahkikat sona erinceye kadar
B
Cevap dilekçesi veya cevaba cevap dilekçesiyle
C
ilk derece mahkemesi hükmünü verinceye kadar
D
Kanun yolları da dahil olmak üzere davanın her aşamasında
E
Ret sebebinin öğrenilmesinden sonraki ilk duruşmada
Soru 6

Anayasa, devletin temel fonksiyonlarından biri olan yargı yetkisinin kullanılması bakımından aşağıdakilerden hangisine özel önem vermiştir?

A
Bağımsızlık
B
Hukukun üstünlüğü
C
Kanunlara uygun olarak kullanılması
D
Devredilmezlik
E
Ölçülülük
Soru 7

işçilik alacaklarının tahsili için işçi A tarafından işvereni B'ye karşı icra takibi yapılmış, takip kesinleşmiş ve icra dairesi borçlu işveren B'nin haczi caiz olmayan mal ve hakları üzerine haciz koymuştur. Bu durumda, icra dairesinin işlemine karşı şikayet yoluna başvurmak isteyen borçlu işveren B, aşağıdaki mahkemelerden hangisine başvurmalıdır?

A
icra mahkemesine
B
İş mahkemesine
C
Tüketici mahkemesine
D
Asliye hukuk mahkemesine
E
Sulh hukuk mahkemesine
Soru 8

Görev ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Mahkeme tarafından resen dikkate alınır.
B
Taraflar davanın her aşamasında mahkemenin görevsizliğini ileri sürebilirler.
C
Taraflar anlaşma yaparak görevli mahkemeyi belirleyebilirler.
D
Görev konusu, kural olarak en geç ön inceleme aşamasında karara bağlanmalıdır.
E
Dava şartıdır.
Soru 9

Asliye ticaret mahkemesi bulunmayan bir yargı çevresinde, bir ticari dava asliye hukuk mahkemesinde açılırsa, mahkeme ne şekilde işlem yapmalıdır?

A
Yetkisizlik kararı vermelidir.
B
işbölümü kuralına aykırılık nedeniyle gönderme kararı vermelidir.
C
Davaya asliye ticaret mahkemesi sıfatıyla devam etmelidir.
D
Davanın açılmamış sayılmasına karar vermelidir.
E
Görevsizlik kararı vermelidir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi davaya vekalette özel yetki verilmesini gerektiren hallerden biri değildir?

A
Yemin teklifini kabul
B
Davanın tamamen ıslahı
C
Sulh
D
Kanun yoluna başvuru
E
Hâkimin reddi
Soru 11

Müflis kişinin iflâs masasına giren malvarlığı haklarıyla ilgili davaların iflas idaresi tarafından yürütülmesi medeni usul hukukuna ilişkin aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

A
Dava ehliyeti
B
Taraf ehliyeti
C
Dava takip yetkisi
D
Taraf sıfatı
E
Davaya vekâlet ehliyeti
Soru 12

Davacılar veya davalılar arasında dava konusu hak veya borcun, elbirliği ile mülkiyet dışındaki bir sebeple ortak olması halinde aşağıdaki ilişkilerden hangisi söz konusu olur?

A
Objektif dava birleşmesi
B
Mecburi dava arkadaşlığı
C
Fer’i müdahale
D
Asli müdahale
E
ihtiyari dava arkadaşlığı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi ilk itirazlardan biridir?

A
Teminat itirazı
B
Gider avansının yatırılmadığı itirazı
C
Tarafın dava takip yetkisine sahip olmadığı itirazı
D
Tarafın hukuki yararının bulunmadığı itirazı
E
Tahkim itirazı
Soru 14

Derneklerin statüleri çerçevesinde, üyelerinin veya temsil ettikleri kesimin menfaatlerini korumak için kendi adlarına, ilgililerin haklarının tespiti veya hukuka aykırı durumun giderilmesi yahut ilgililerin gelecekteki haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi için açtıkları davaya ne ad verilir?

A
Topluluk davası
B
Belirsiz alacak davası
C
Seçimlik dava
D
Terditli dava
E
inşai dava
Soru 15

Mahkemeden, yeni bir hukuki durumun yaratılması veya mevcut bir hukuki durumun içeriğinin değiştirilmesinin yahut onun ortadan kaldırılmasının talep edildiği dava türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eda davası
B
inşai dava
C
Seçimlik dava
D
Tespit davası
E
Topluluk davası
Soru 16

Doğrulukları tespit edilmiş olan maddi vakıaların, taraflarca ileri sürülen iddia ve savunmaya yönelik talepler çerçevesinde, soyut hukuk kuralları açısından hukuki nitelendirmesinin yapıldığı dava aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dilekçeler
B
Ön inceleme
C
Tahkikat
D
Sözlü yargılama
E
Hüküm
Soru 17

Davacının iddialarının ve talep sonucunun dayanağı olan ve talep sonucunu haklı gösteren vakıalara ne ad verilir?

A
Talep sonucu
B
Dava sebebi
C
Hukuki sebep
D
Deliller
E
Dava konusu
Soru 18

Davacı usûlüne uygun olarak çağırıldığı halde duruşmaya gitmez ve davalı da davayı takip etmek istemezse mahkeme aşağıdaki kararlardan hangisini verir?

A
Davanın açılmamış sayılmasına
B
Davanın usûlden reddine
C
Davanın esastan reddine
D
Dosyanın işlemden kaldırılmasına
E
Davadan vazgeçmiş sayılmasına
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi ıslah yoluyla değiştirilebilir?

A
Tanık ifadeleri
B
Bilirkişi raporu
C
isticvap tutanakları
D
Defiler
E
İkrar
Soru 20

Dava dilekçesinde davanın konusunun ve değerinin gösterilmesi aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesinde etkili değildir?

A
Davanın taraflarının
B
Harcın türünün
C
Yetkili mahkemenin
D
Görevli mahkemenin
E
Harcın miktarının
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x