Medeni Usul Hukuku 2017-2018 Final Sınavı

Medeni Usul Hukuku 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yargı örgütü içinde adli yargı kolundaki ilk derece mahkemeleri tarafından verilen kararların hukuk ve vakıa açısından kanun yolu denetimini yapan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bölge Adliye Mahkemesi
B
Bölge idare Mahkemesi
C
Danıştay
D
Anayasa Mahkemesi
E
Yargıtay
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Anayasada yer alan mahkemelerin bağımsızlığını güvence altına almaya yönelik düzenlemelerden biri değildir?

A
Hâkimler, kendileri istemedikçe Anayasada belirtilen yaştan önce emekli edilemezler.
B
Mesleğe kabul, tayin, terfi, denetim, disiplin ve meslekten çıkarma işleri Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından yerine getirilir.
C
Hâkimlerin nitelikleri, atanmaları, hakları ve ödevleri kanunla düzenlenir.
D
Hâkimler azlolunamazlar.
E
Kendileri istemedikçe hâkimlerin görev yerleri değiştirilemez.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi taraflara ilişkin dava şartlarından biri değildir?

A
Davacı ve davalı olarak iki tarafın bulunması
B
Dava ehliyeti
C
Taraf sıfatı
D
Taraf ehliyeti
E
Dava takip yetkisi
Soru 4

Talep sonucunun niceliği bakımından yapılan sınıflandırmaya göre davacının, aynı davalıya karşı birden fazla talebini, aralarında aslilik-ferîlik ilişkisi kurmak suretiyle, aynı dava dilekçesinde ileri sürmesi halinde aşağıdaki dava türlerinden hangisi söz konusu olur?

A
Seçimlik dava
B
Objektif dava birleşmesi
C
Topluluk davası
D
Kısmi dava
E
Terditli dava
Soru 5

I. Gider avansı
II. Delil avansı
III. Başvuru harcı
IV. Karar ve ilam harcı
Yukarıdakilerden hangileri malvarlığına ilişkin bir alacak davası açılırken mahkeme veznesine yatırılması zorunlu harç ve giderlerdendir?

A
Yalnız I
B
I ve III
C
III ve IV
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 6

Haksız fiil nedeniyle maddi ve manevi tazminat talebiyle açılan bir alacak davasında aşağıdaki durumlardan hangisi bekletici sorun olabilir?

A
Tazminat davasına konu olan fiil hakkında aynı zamanda ceza mahkemesinde görülmekte olan bir ceza davası bulunması
B
Süresinde cevap dilekçesi veremeyen davalının eski hale getirme talebinde bulunması
C
Davalının yetki ilk itirazında bulunması
D
Davacının davaya bakan hâkim hakkında ret talebinde bulunması
E
Taraflardan birinin duruşmaların gizli yapılmasını talep etmesi
Soru 7

Usûlüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflardan biri duruşmaya gelir, diğeri gelmezse, gelen tarafın davayı takip etmeyeceğini veya davaya devam etmek istemediğini bildirmesi halinde mahkeme aşağıdaki kararlardan hangisini vermelidir?

A
Davanın açılmamış sayılması
B
Dosyanın işlemden kaldırılması
C
Davanın usulden reddi
D
Karar verilmesine yer olmadığı
E
Davanın esastan reddi
Soru 8

Bir davada uyuşmazlığın halli bakımından önem taşıyan ve taraflar arasında çekişmeli bulunan, geçmişte meydana gelmiş bir vakıa hakkında görme veya işitme duyularıyla sahip olunan bilginin üçüncü kişi tarafından mahkemeye aktarılmasına ne ad verilir?

A
Tanık beyanı
B
Belge
C
Bilirkişi görüşü
D
ikrar
E
Yemin
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kesin delil olarak kabul edilen senedin unsurlarından biri değildir?

A
Yazılı olması
B
Cismani varlığının bulunması
C
Bir vakıa hakkında tam ve kesin bilgi içermesi
D
Aleyhine kullanılacağı kişinin el yazısıyla atılmış imzasını içermesi
E
Aleyhine kullanılacağı kişinin el yazısıyla düzenlenmiş olması
Soru 10

Satım sözleşmesinden kaynaklanan para alacağının tahsili amacıyla açılan bir alacak davasında, davanın tamamen kabulü ile alacağın davalıdan tahsil edilmesine ilişkin ilk derece mahkemesi kararına karşı davalı tarafından istinafa başvurulmuştur.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Davalı teminat göstermek suretiyle kanun yolu incelemesi sonuçlanıncaya kadar icranın durdurulmasını sağlayabilir.
B
istinaf incelemesi bölge adliye mahkemesi tarafından yapılır.
C
Hükmün icrası kendiliğinden durur.
D
Hükmün kesinleşmesi ertelenir.
E
Davalı daha sonra istinaf başvurusundan feragat edebilir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi istinafta tahkikat aşamasında incelenmesi gereken hususlardan biridir?

A
Başvuru sebeplerinin ve gerekçesinin gösterilip gösterilmediği
B
ilk derece mahkemesinin hükmüne esas aldığı vakıa tespitlerinin doğru olup olmadığı
C
incelemenin bir başka daire tarafından yapılması gerekip gerekmediği
D
ilk derece kararın kesin olup olmadığı
E
Başvurunun süresi içinde yapılıp yapılmadığı
Soru 12

Yargıtay tarafından temyiz incelemesinin duruşmalı yapılması durumunda, her iki taraf da duruşmaya gelmezse nasıl işlem yapılmalıdır?

A
Temyiz başvurusunun esastan reddine karar verilmelidir.
B
Temyiz başvurusunun yapılmamış sayılmasına karar verilmelidir.
C
Temyiz başvurusunun usulden reddine karar verilmelidir.
D
Temyiz başvurusu dosya üzerinden incelenerek karar verilmelidir.
E
Temyiz başvurusunun işlemden kaldırılmasına karar verilmelidir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi yargılamanın iadesi sebeplerinden biri değildir?

A
Davaya bakması yasak olan hâkimin karar vermiş olması
B
Yargılama sırasında elde edilemeyen bir belgenin kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması
C
Vekil olmayan kimselerin huzuruyla davanın görülmüş ve karara bağlanmış olması
D
Karara esas alınan senedin sahteliğine karar verilmiş olması
E
Raporu karara esas alınan bilirkişinin tecrübesizlik veya bilgisizlik nedeniyle yanlış rapor hazırlamış olması
Soru 14

Dava açılmadan önce mahkemeden ihtiyati tedbir kararı alan taraf, bu kararın uygulanmasını talep ettiği tarihten itibaren hangi süre içinde esas hakkındaki davasını açmalıdır?

A
1 hafta
B
10 gün
C
2 hafta
D
3 hafta
E
1 ay
Soru 15

İlk derece mahkemesi tarafından duruşmaya davet edilmeden ve tebligat yapılmadan aleyhinde ihtiyati tedbir kararı verilen taraf, bu karara karşı hangi mercide itiraz yoluna başvurmalıdır?

A
Kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki icra mahkemesinde
B
Yargıtayda
C
Bölge adliye mahkemesinde
D
Kararı veren ilk derece mahkemesinde
E
Kararı veren ilk derece mahkemesinin yargı çevresindeki aynı düzey ve sıfattaki diğer bir mahkemede
Soru 16

Tahkim yargılamasında hakem kurulu tarafından verilen nihai karara, “tahkim süresi içinde karar verilmemiş olması” nedeniyle karşı koymak isteyen taraf, aşağıdaki yollardan hangisine başvurmalıdır?

A
Tamamlayıcı karar verilmesini talep etmelidir.
B
Temyiz yoluna başvurmalıdır.
C
Kararın tavzihini talep etmelidir.
D
iptal davası açmalıdır.
E
istinaf yoluna başvurmalıdır.
Soru 17

Taraflarca sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça kural olarak tahkim süresi ne kadardır?

A
3 ay
B
6 ay
C
1 yıl
D
2 yıl
E
3 yıl
SONUÇLAR
17 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x