Medeni Usul Hukuku 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Medeni Usul Hukuku 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İlk derece mahkemeleri tarafından verilen ve verildiği anda kesin olmayan nihai kararların istinaf incelemesinin yapıldığı mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bölge idare mahkemesi
B
Danıştay
C
Asliye hukuk mahkemesi
D
Bölge adliye mahkemesi
E
Yargıtay
Soru 2

Dava açıldığı sırada öğrenilen bir ret sebebine dayanılarak hâkimin reddi talebinin kural olarak en gec ne zaman ileri sürülmesi gerekir?

A
Cevap dilekçesi veya cevaba cevap dilekçesiyle
B
Tahkikat sona erinceye kadar
C
Kanun yolları da dahil olmak üzere davanın her aşamasında
D
Ret sebebinin öğrenilmesinden sonraki ilk duruşmada
E
ilk derece mahkemesi hükmünü verinceye kadar
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi genel yetkili mahkemedir?

A
Borcun ifa edilmesi gereken yer mahkemesi
B
Davalının oturduğu yer mahkemesi
C
Dava konusu taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi
D
Davacının yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesi
E
Davalının yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesi
Soru 4

Davanın taraflarından birinin yanında dava arkadaşı olarak yer alması mümkün bulunmayan yahut bunu istemeyen ve dava sonunda verilecek olan hükümden hukukî durumu dolaylı şekilde etkilenecek olan üçüncü kişilerin, taraf sıfatı kazanmaksızın, görülmekte olan bir davaya katılarak kendi hukukî menfaatlerini koruyabilmelerine imkân veren kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
ihtiyari dava arkadaşlığı
B
Asli müdahale
C
Fer’i müdahale
D
Davanın ihbarı
E
iradi temsil
Soru 5

Mahkemeden bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun yahut bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesi talep edilen dava türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
inşai dava
B
Eda davası
C
Tespit davası
D
Belirsiz alacak davası
E
Seçimlik dava
Soru 6

İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi kapsamındaki bir işlemin yapılmasına karşı tarafın açık muvafakatinin sağlanamadığı durumlarda başvurulması gereken hukuki yol aşağıdakilerden hangisidir?

A
Davanın geri alınması
B
Eski hale iade
C
Yargılamanın iadesi
D
isticvap
E
Islah
Soru 7

Davacının iddialarının ve talep sonucunun dayanağı olan ve talep sonucunu haklı gösteren vakıalara ne ad verilir?

A
Dava sebebi
B
Talep sonucu
C
Hukuki sebep
D
Deliller
E
Dava konusu
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi dava açılmasının maddi hukuk bakımından sonuçlarından biri değildir?

A
Hak düşürücü sürelerin korunması
B
Dava şartlarının davanın açıldığı tarihe göre belirlenmesi
C
Zamanaşımının kesilmesi
D
İyiniyetin ortadan kalkması
E
Davalının temerrüde düşmesi
Soru 9

Görülmekte olan bir davada, tarafların aralarındaki uyuşmazlığı kısmen veya tamamen sona erdirmek amacıyla, mahkeme huzurunda yapmış oldukları sözleşmeye ne ad verilir?

A
Layiha
B
Sulh
C
103 davetiyesi
D
isticvap
E
ikrar
Soru 10

Usûlüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflardan biri duruşmaya gelir, diğeri gelmezse, gelen tarafın davayı takip etmeyeceğini veya davaya devam etmek istemediğini bildirmesi halinde mahkeme aşağıdaki kararlardan hangisini vermelidir?

A
Davanın usulden reddi
B
Davanın esastan reddi
C
Dosyanın işlemden kaldırılması
D
Karar verilmesine yer olmadığı
E
Davanın açılmamış sayılması
Soru 11

Hâkimin, uyuşmazlığın halli bakımından önem taşıyan çekişmeli bir vakıa hakkında görme, işitme, koku ve tat alma gibi bizatihi kendi duyu organları vasıtasıyla doğrudan bilgi sahibi olabilmek amacıyla, taşınır veya taşınmaz eşya üzerinde yaptığı incelemeye ne ad verilir?

A
Keşif
B
Uzman görüşü
C
isticvap
D
Ön inceleme
E
Bilirkişi incelemesi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi yargılamanın yenilenmesi sebeplerinden biri değildir?

A
Hukukun veya taraflar arasındaki sözleşmenin yanlış uygulanması
B
Mahkemenin kanuna uygun olarak teşekkül etmemiş olması
C
Davaya bakması yasak olan hâkimin karar vermiş olması
D
Vekil olmayan kimselerin huzuruyla davanın görülmüş ve karara bağlanmış olması
E
Tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davalar hakkında birbiriyle çelişen kesinleşmiş kararlar bulunması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi istinafta tahkikat aşamasında incelenmesi gereken hususlardan biridir?

A
incelemenin bir başka daire tarafından yapılması gerekip gerekmediği
B
ilk derece mahkemesinin hükmüne esas aldığı vakıa tespitlerinin doğru olup olmadığı
C
ilk derece kararın kesin olup olmadığı
D
Başvurunun süresi içinde yapılıp yapılmadığı
E
Başvuru sebeplerinin ve gerekçesinin gösterilip gösterilmediği
Soru 14

Temyiz incelemesi yapan dairenin bozma kararı vermesi üzerine, kararı veren ilk derece mahkemesi direnme kararı verirse, bu kez temyiz incelemesini aşağıdakilerden hangisi yapar?

A
Yargıtay Başkanlar Kurulu
B
Yargıtay Büyük Genel Kurul
C
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
D
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
E
Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu
Soru 15

Dava açılmadan önce mahkemeden ihtiyati tedbir kararı alan taraf, bu kararın uygulanmasını talep ettiği tarihten itibaren hangi süre içinde esas hakkındaki davasını açmalıdır?

A
1 hafta
B
10 gün
C
2 hafta
D
3 hafta
E
1 ay
Soru 16

Ağır hasta olan birinin davadan önce tanık olarak dinlenebilmesi için başvurulacak yol aşağıdakilerden hangisidir?

A
Delil tespiti
B
Tanık dinlenmesi
C
Tespit davası
D
Keşif
E
isticvap
Soru 17

Mahkeme tarafından asıl hukukî korunma talebi hakkında kesin hüküm verilinceye kadar devam eden, tarafların durumlarında ya da dava konusu hak veya şeyde meydana gelebilecek zararları önleme amacına hizmet eden, geçici nitelikteki hukukî korumaya ne ad verilir?

A
Geçici önlem
B
ihtiyati haciz
C
Bekletici mesele
D
Delil tespiti
E
ihtiyati tedbir
Soru 18

Aşağıdaki uyuşmazlıklardan hangisi hakkında tahkim yoluna gidilebilir?

A
Babalık davası
B
Boşanma davası
C
Taşınmaz mal hakkında tapu iptali ve tescil davası
D
Soybağının reddi davası
E
Haksız fiilden kaynaklanan maddi tazminat davası
Soru 19

Tarafların, sözleşme veya sözleşme dışı bir hukukî ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tamamı veya bir kısmının çözümünün hakem veya hakem kuruluna bırakılması hususunda yaptıkları anlaşmaya ne ad verilir?

A
Hakem sözleşmesi
B
Tahkim sözleşmesi
C
Vekâlet sözleşmesi
D
Sulh sözleşmesi
E
Arabuluculuk sözleşmesi
Soru 20

Tahkim yargılamasında hakem kurulu tarafından verilen nihai karara, “tahkim süresi içinde karar verilmemiş olması” nedeniyle karşı koymak isteyen taraf, aşağıdaki yollardan hangisine başvurmalıdır?

A
Temyiz yoluna başvurmalıdır.
B
Tamamlayıcı karar verilmesini talep etmelidir.
C
Kararın tavzihini talep etmelidir.
D
iptal davası açmalıdır.
E
istinaf yoluna başvurmalıdır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x