Medeni Usul Hukuku 2017-2018 Vize Sınavı

Medeni Usul Hukuku 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi medeni yargı alanında ilk derecede görev yapan özel mahkemelerden biri değildir?

A
Aile mahkemeleri
B
Sulh hukuk mahkemeleri
C
Tüketici Mahkemeleri
D
İcra mahkemeleri
E
Ticaret Mahkemeleri
Soru 2

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, yargı yetkisi aşağıdaki organlardan hangisine bırakılmıştır?

A
Bakanlıklara
B
icra dairelerine
C
Valiliklere
D
Mahkemelere
E
Arabuluculara
Soru 3

Adli yargının medeni yargı alanında ilk derecede görev yapan mahkemeler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ceza mahkemeleri
B
Bölge adliye mahkemeleri
C
idare mahkemeleri
D
Yargıtay
E
Hukuk Mahkemeleri
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi hâkimin yasaklılık sebeplerinden biridir?

A
Hâkimin davada bilirkişi olarak dinlenmiş olması
B
Hâkimin taraflardan birinin nişanlısı olması
C
Hâkimin taraflardan birinin dördüncü derece yansoy hısımı olması
D
Hâkimin taraflardan birisi ile arasında düşmanlık bulunması
E
Hâkimin taraflardan birine davayla ilgili bir konuda yol göstermiş olması
Soru 5

Sulh hukuk mahkemesinde görülmekte olan davaya bakan hâkimi reddetmek isteyen taraf, dilekçesini aşağıdaki mercilerden hangisine vermelidir?

A
Yargıtaya
B
Asliye hukuk mahkemesine
C
O yerdeki diğer sulh hukuk mahkemesine
D
Davaya bakan sulh hukuk mahkemesine
E
Bölge Adliye Mahkemesine
Soru 6

iş mahkemesi hâkimi tarafından yasaklılık sebebi nedeniyle davadan çekilme kararı verilmiştir. Bu karara karşı koymak isteyen taraf, aşağıdaki mahkemelerden hangisine başvurmalıdır?

A
Çekinme kararını veren hâkimin bulunduğu iş mahkemesine
B
Yargıtaya
C
Bölge Adliye Mahkemesine
D
Anayasa Mahkemesine
E
Asliye hukuk mahkemesine
Soru 7

Eskişehir’de mobilya ticareti ile uğraşmakta olan A Limited Şirketi ve Bursa/inegöl’de mobilya imalat ve ticareti alanında faaliyette bulunan B Anonim Şirketi arasında “bayilik sözleşmesi” imzalanmıştır. Taraflar arasında sözleşmenin yetki sözleşmesine ilişkin maddesine göre, iş bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde diğer mahkemelerin yanında Bursa mahkemeleri de yetkili kılınmıştır. A Limited Şirketi, üretici B Anonim Şirketi’nin siparişlerin üretimini zamanında tamamlamaması ve ücretleri ödenmiş olmasına rağmen ürünleri teslim etmemesi nedeniyle uğramış olduğu maddi zararların tazmini amacıyla Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesinde B Anonim Şirketine karşı alacak davası açmıştır.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Taraflar arasındaki yetki sözleşmesi geçersizdir.
B
Davalı şirket esasa cevap süresi içinde cevap dilekçesinde yetki itirazında bulunabilir.
C
Davalı şirket dava sona erinceye kadar yetki itirazında bulunabilir.
D
Mahkeme yetkili olup olmadığını re’sen (kendiliğinden) inceleyebilir.
E
Yetki sözleşmesi ile belirlenen yer mahkemesi münhasır yetkili olduğundan, kanunen yetkili olan diğer mahkemelerin yetkisi kaldırılmış olur.
Soru 8

Görevsizlik kararı verilmesi halinde, dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi için hangi süre içinde başvurulmalıdır?

A
1 hafta
B
10 gün
C
2 hafta
D
3 hafta
E
4 hafta
Soru 9

Mahkemenin taraflardan birinin itirazı üzerine yapacağı inceleme sonucunda vereceği görevsizlik kararının hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Usule ilişkin nihai karar
B
Esasa ilişkin nihai karar
C
Ara karar
D
Hüküm
E
Geçici karar
Soru 10

Kural olarak çekişmesiz yargı işleri bakımından genel görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asliye ticaret mahkemesi
B
Tüketici Mahkemesi
C
iş Mahkemesi
D
Sulh hukuk mahkemesi
E
Asliye hukuk mahkemesi
Soru 11

Maddi mecburi dava arkadaşlığında, dava arkadaşlarından sadece biri tarafından dava açılmışsa ve mahkeme tarafından verilen kesin süre içinde diğer dava arkadaşları davaya katılmamışsa mahkeme, hangi gerekçe ile ve nasıl karar vermelidir?

A
Taraf ehliyeti yokluğundan davanın açılmamış sayılmasına karar vermelidir.
B
Dava takip yetkisi yokluğundan davanın usulden reddine karar vermelidir.
C
Sıfat yokluğundan davanın açılmamış sayılmasına karar vermelidir.
D
Dava ehliyeti yokluğundan davanın usulden reddine karar vermelidir.
E
Taraf sıfatı bulunmadığından davanın esastan reddine karar vermelidir.
Soru 12

Davanın açılmasıyla başlayan usûli ilişkinin taraflarında yer alabilme yetisi anlamına gelen ve maddi hukuka göre haklardan yararlanma ehliyeti bulunanların sahip olduğu ehliyet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fiil ehliyeti
B
Sıfat
C
Dava ehliyeti
D
Dava takip yetkisi
E
Taraf ehliyeti
Soru 13

Görülmekte olan bir davanın tarafları veya çekişmesiz yargı işinin ilgilileri dışında bir başka kişinin, yargılamanın konusu olan hak veya şey üzerinde kısmen veya tamamen hak iddia ederek, yargılamanın taraflarına (davacı ve davalıya yahut ilgiliye) karşı aynı mahkemede dava açmasıyla oluşan usûli durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
ihtiyari dava arkadaşlığı
B
Maddi mecburi dava arkadaşlığı
C
Fer’i müdahale
D
Davanın ihbarı
E
Asli müdahale
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi genel dava şartlarından biri değildir?

A
Davacının yatırması gereken dava harcının yatırılmış olması
B
Aynı davanın, daha önceden kesin hükme bağlanmamış olması
C
Aynı davanın, daha önceden açılmış ve hâlen görülmekte olmaması
D
Davacının yatırması gereken gider avansının yatırılmış olması
E
Tarafların dava takip yetkisine sahip olması
Soru 15

Mahkemeden bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun yahut bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesi talep edilen dava türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eda davası
B
Seçimlik dava
C
inşai dava
D
Tespit davası
E
Belirsiz alacak davası
Soru 16

İlk itirazlar davanın hangi aşamasında ve hangi süre içinde ileri sürülür?

A
Dilekçeler aşamasında cevap dilekçesinde ileri sürülebilir.
B
Ön inceleme aşaması sona erinceye kadar ileri sürülebilir.
C
Tahkikat sona erinceye kadar ileri sürülebilir.
D
Dilekçeler aşaması sona erinceye kadar ileri sürülebilir.
E
Dava sona erinceye kadar her zaman ileri sürülebilir.
Soru 17

Talep sonucunun niceliği bakımından yapılan sınıflandırmaya göre davacının, aynı davalıya karşı olan, birbirinden bağımsız birden fazla aslî talebini, aynı dava dilekçesinde ileri sürmesi halinde aşağıdaki dava türlerinden hangisi söz konusu olur?

A
Seçimlik dava
B
Terditli dava
C
Objektif dava birleşmesi
D
Kısmi dava
E
Topluluk davası
Soru 18

Davanın geri alınması yasağı hangi anda başlar?

A
Davanın açıldığı tarihte
B
Dava dilekçesinin davalıya tebliğ edildiği tarihte
C
Ön inceleme duruşmasının yapıldığı tarihte
D
Dilekçeler aşamasının sona erdiği tarihte
E
ilk tahkikat duruşmasının yapıldığı tarihte
Soru 19

Yazılı yargılama usûlünde cevap dilekçesi kendisine tebliğ edilen davacı, cevaba cevap dilekçesini hangi süre içinde mahkemeye vermelidir?

A
1 hafta
B
10 gün
C
2 hafta
D
15 gün
E
3 hafta
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi dava açılmasının maddi hukuka ilişkin sonuçlarından biridir?

A
ihtiyati tedbirin ve ihtiyati haczin korunması
B
Dava şartlarının davanın açıldığı tarihe göre belirlenmesi
C
Derdestlik
D
Davayı geri alma yasağı
E
Davalının temerrüde düşmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (6 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x