Medeni Usul Hukuku 2018-2019 Vize Sınavı

Medeni Usul Hukuku 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Adli yargı kolunda görevli yüksek mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anayasa Mahkemesi
B
Sayıştay
C
Bölge adliye mahkemesi
D
Danıştay
E
Yargıtay
Soru 2

Anayasanın 142. maddesine göre, mahkemelerin yargılama usûlleri aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenir?

A
Yönetmelik
B
Genelge
C
Cumhurbaşkanlığı kararı
D
Kanun
E
Anayasa
Soru 3

Özel hukuk alanına giren hukuk dallarında düzenlenen hukuki ilişkilerden kaynaklanan uyuşmazlıkların medenî usûl hukuku tarafından öngörülen yöntemlerle çözülmesi aşağıdaki yargı kollarından hangisinin görevidir?

A
Adli yargı
B
idari yargı
C
Anayasa yargısı
D
Uyuşmazlık yargısı
E
Hesap yargısı
Soru 4

Adli yargı kolunda görevli ilk derece mahkemeleri tarafından verilen ve verildiği anda kesin olmayan nihai kararların hukuk ve vakıa açısından kanun yolu denetimini yapmakla görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asliye hukuk mahkemesi
B
Danıştay
C
Bölge adliye mahkemesi
D
Yargıtay
E
Bölge idare mahkemesi
Soru 5

Hâkimlerin ve savcıların görevlerini mevzuata uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetleyen, görevlerinden dolayı suç işleyip işlemediklerini, hal ve davranışlarının sıfat ve görevlerine uyup uymadığını teftiş mekanizması aracılığıyla araştıran Teftiş Kurulu, aşağıdakilerden hangisinin bünyesinde yapılandırılmıştır?

A
Yargıtay
B
Adalet Bakanlığı
C
Anayasa Mahkemesi
D
Hâkimler ve Savcılar Kurulu
E
Cumhurbaşkanlığı
Soru 6

A ve B arasında görülen davaya bakmakta olan hâkim, daha önce aynı davada, davacı A’nın tanığı olarak mahkemede onun lehine tanıklık yapmıştır.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Hâkimin tarafsız davranamayacağını iddia eden B, bu durumu, kural olarak ilk duruşmada ileri sürmelidir.
B
Hâkim tarafından bu davada verilen tüm kararlar ve hüküm üst mahkeme tarafından herhâlde iptal edilir.
C
Taraflar talep etmese dahi hâkim davadan çekilmek zorundadır.
D
B hâkimin çekilmesini isterse, çekilme kararını bizzat davaya bakan hâkim verir.
E
Somut olaydaki duruma rağmen hâkimin davaya bakmış olması, koşulları oluştuğunda yargılamanın iadesi sebebidir.
Soru 7

Yargılama faaliyetiyle ilgili kayıt, dosya tutma, yazışma ve arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumlu yargı görevlileri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Savcılar
B
Mübaşirler
C
Kâtipler
D
Hâkimler
E
Yazı işleri müdür ve memurları
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi hâkimin yasaklılığı sebeplerinden biri değildir?

A
Hâkimin taraflardan birinin eski eşi olması
B
Hâkimin taraflardan birinin amcasının oğlu olması
C
Hâkimin taraflardan birinin nişanlısı olması
D
Hâkimin taraflardan birinin torunu olması
E
Hâkimin taraflardan birinin vasisi olması
Soru 9

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un uygulanmasından doğan dava ve işlerden, kanunda belirlenen parasal sınırın altında olanlar için öngörülen zorunlu alternatif uyuşmazlık çözüm yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çekişmesiz yargı
B
iç tahkim
C
Arabuluculuk
D
Tüketici hakem heyeti
E
Uzlaştırma
Soru 10

Asliye ticaret mahkemesi bulunmayan bir yargı çevresinde, bir ticari dava asliye hukuk mahkemesinde açılırsa, mahkeme ne şekilde işlem yapmalıdır?

A
Davaya asliye ticaret mahkemesi sıfatıyla devam etmelidir.
B
Yetkisizlik kararı vermelidir.
C
Davanın açılmamış sayılmasına karar vermelidir.
D
Görevsizlik kararı vermelidir.
E
işbölümü kuralına aykırılık nedeniyle gönderme kararı vermelidir.
Soru 11

Eskişehirli tacir A ile Bursalı tacir B arasında yapılmış, taşınır mallara ilişkin yazılı bir satım sözleşmesi bulunmaktadır. Sözleşmede, ayrıca taraflar arasındaki bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde Bursa mahkemelerinin yetkili olacağı düzenlenmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Hukuk Muhakemeleri Kanununa aykırıdır?

A
Yetkili mahkemeyi belirlemeye yönelik düzenlemenin adî yazılı şekilde olması yeterlidir.
B
Taraflar yetkili mahkemeyi belirlemek için satım sözleşmesi dışında bağımsız bir sözleşme de yapabilirler.
C
Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça dava Bursa mahkemelerinde açılmalıdır.
D
A, Eskişehir Mahkemesinde dava açar ve B süresi içinde yetki itirazında bulunmazsa, Eskişehir Mahkemesi yetkili hale gelir.
E
Sözleşmeyle yetkili kılınan Bursa mahkemesinin yetkisi kesindir.
Soru 12

Görevsizlik kararının kesinleşmesinden itibaren işlemeye başlayan iki haftalık kesin süre içinde, kararı veren mahkemeye başvurulmaması durumunda, görevsiz mahkemede açılmış olan dava hakkında verilmesi gereken karar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi
B
Dosyanın işlemden kaldırılması
C
Davanın usûlden reddi
D
Davanın açılmamış sayılması
E
Davanın esastan reddi
Soru 13

Aslî müdahale davasında, davalı tarafta yer alan asıl davanın davacı ve davalısı arasında usûl hukuku bakımından nasıl bir ilişki bulunur?

A
Kanuni temsil
B
Maddi mecburi dava arkadaşlığı
C
ihtiyari dava arkadaşlığı
D
ihbar
E
Şeklî mecburi dava arkadaşlığı
Soru 14

Medenî hukuktaki fiil ehliyetinin medenî usûl hukukunda büründüğü şekil aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sıfat (husumet
B
Kanuni temsil
C
Dava ehliyeti
D
Dava takip yetkisi
E
Taraf ehliyeti
Soru 15

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 66’ncı maddesine göre, “Üçüncü kişi, davayı kazanmasında hukuki yararı bulunan taraf yanında ve ona yardımcı olmak amacıyla, tahkikat sona erinceye kadar, ________ ________ olarak davada yer alabilir.”
Yukarıdaki kanun hükmünde boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
vekil
B
fer’i müdahil
C
taraf
D
aslî müdahil
E
kanuni temsilci
Soru 16

Bir davada usûl işlemlerinin kanuni temsilciyle yapılması zorunluluğu aşağıdakilerden hangisi için geçerlidir?

A
Davaya vekalet ehliyeti olmayanlar
B
Taraf sıfatı olmayanlar
C
Dava ehliyeti olmayanlar
D
Taraf ehliyeti olmayanlar
E
Dava takip yetkisi olmayanlar
Soru 17

A, B’ye karşı asliye hukuk mahkemesinde açtığı davada, davalının hukuka aykırı ve kusurlu eylemi nedeniyle zarar gördüğünü ileri sürerek, maddi zararı olan 5.000 -TL’nin davalıdan tahsil edilerek kendisine ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.
Buna göre, A tarafından açılan dava, talep sonucunun niteliğine göre aşağıdaki dava türlerinden hangisidir?

A
Topluluk davası
B
Terditli dava
C
Eda davası
D
inşai Dava
E
Tespit davası
Soru 18

Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan bir davada, davalı esasa cevap süresi içinde verdiği cevap dilekçesinde, mahkemenin yetkisine itiraz etmiştir. Mahkeme, yetki itirazını kabul ederek yetkisizlik kararı vermiştir. Medenî usûl hukuku bakımından mahkemenin verdiği kararın hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Usûle ilişkin nihai karar
B
Esasa ilişkin nihai karar
C
Usûle ilişkin ara karar
D
Geçici karar
E
Hüküm
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi davanın esastan incelenerek karara bağlanabilmesi için varlığı veya yokluğu dava sürecinin tamamında mutlaka gerekli olan ve eksikliği hâkim tarafından kendiliğinden gözetilen usûlî şartlardan biri değildir?

A
Tarafların dava takip yetkisine sahip olması
B
Taraflar arasındaki uyuşmazlık konusunda geçerli bir tahkim sözleşmesi bulunması
C
Aynı davanın daha önce kesin hükme bağlanmamış olması
D
Yetkinin kesin olduğu hallerde, mahkemenin yetkili olması
E
Aynı davanın, daha önceden açılmış ve hâlen görülmekte olmaması
Soru 20

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre, mahkeme tarafından, taraflar arasındaki uyuşmazlık konularının tam olarak belirlendiği ve hazırlık işlemlerinin yapıldığı temel dava aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dilekçeler aşaması
B
Ön inceleme aşaması
C
Hüküm aşaması
D
Sözlü yargılama aşaması
E
Tahkikat aşaması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (24 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,13. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x