Metafizik 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

Metafizik 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“A, B dir” önermesinin doğruluğunun kavramcılığa göre metafizik açıklayıcısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
“A şeyi B kavramına yüklenir” önermesi
B
“B kavramı A şeyine yüklenir” önermesi
C
A şeyinin B kavramıyla özdeş olması
D
A şeyinin B kavramından ayrı bir şey olması
E
A şeyinin B kavramına benzerliği
1 numaralı soru için açıklama 
“B kavramı A şeyine yüklenir” önermesi.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi doğal küme adcılığında tümellerin işlevini görmektedir?

A
Dildeki yüklemler
B
Özel adlar
C
Somut nesneler
D
Tümellerin kaplamları
E
Tümellerin içlemleri
2 numaralı soru için açıklama 
Tümellerin kaplamları.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi benzerlik adcılığının doğal küme adcılığı’na göre üstün bir yönüdür?

A
Gerçekçi bir tümel kuramı olması
B
Özel adların gösterdiği kümeleri belirlemeye yönelik bir ölçüt vermeyi amaçlaması
C
Yüklemlerin gösterdiği kümeleri belirlemeye yönelik bir ölçüt vermeyi amaçlaması
D
Daha tutumlu bir metafizik kuram olması
E
Metafizikçe temel önermelere yer vermemesi
3 numaralı soru için açıklama 
Yüklemlerin gösterdiği kümeleri belirlemeye yönelik bir ölçüt vermeyi amaçlaması.
Soru 4

Sıkı adcılığın kabul ettiği temel ontolojik kategori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Soyut nesne
B
Somut nesne
C
Kavram
D
İdea
E
Nesne türü
4 numaralı soru için açıklama 
Somut nesne.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi yüklem adcılığının karşılaştığı güçlüklerden biridir?

A
Algısal yüklemlerin anlamını belirlemek
B
Somut nesnelerin nasıl oluştuğunu açıklamak
C
Bir tümcenin öznesi ile yüklemini ayırt etmek
D
Metafizikçe temel önermelerin varlığını kanıtlamak
E
“Yüklem tipi” teriminin çözümlemesini vermek
5 numaralı soru için açıklama 
“Yüklem tipi” teriminin çözümlemesini vermek.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi sıkı adcılığa yöneltilen eleştirilerden biridir?

A
Tutumluluk ilkesine aykırı olması
B
Somut nesnelerin varlığını yadsıması
C
Dil dışı nesnelerin varlığını yadsıması
D
İndirgeyemediği özne yüklem önermelerinin bulunması
E
Hiçbir özne yüklem önermesine açıklama getirememesi
6 numaralı soru için açıklama 
İndirgeyemediği özne yüklem önermelerinin bulunması.
Soru 7

Benzerlik adcılığına göre, “Zümrüt yeşildir” önermesinin metafizik açıklayıcısı aşağıdaki önermelerden hangisidir?

A
Zümrüt tüm yeşil nesnelerden oluşan benzerlik kümesinin bir elemanıdır
B
Zümrütler kümesi ile yeşil nesneler kümesinin en az bir ortak elemanı vardır
C
Hem zümrütler kümesi hem de yeşil somut nesneler kümesi birer benzerlik kümesidir
D
Tüm zümrütlerden oluşan benzerlik kümesi, tüm yeşil nesnelerden oluşan benzerlik kümesinin alt kümesidir
E
En az bir zümrüt en az bir yeşil somut nesneye benzer
7 numaralı soru için açıklama 
Tüm zümrütlerden oluşan benzerlik kümesi, tüm yeşil nesnelerden oluşan benzerlik kümesinin alt kümesidir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi eleyici adcı kuramlar arasında yer alır?

A
Kavramcılık
B
Doğal küme adcılığı
C
Platonculuk
D
Sıkı adcılık
E
Benzerlik adcılığı
8 numaralı soru için açıklama 
Sıkı adcılık.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kavramcılığın olumsuz yönlerinden biridir?

A
Zihin ile beden ilişkisini açıklayamamaları
B
Bir yüklemin birden çok kavramı gösterebilmesi
C
Aynı kavramın nasıl birden çok zihinde olabildiğini açıklayamaması
D
Bir zihinde birden çok kavramın nasıl bulunabildiğini açıklayamaması
E
Bir kavramın kaplamının ancak deney ve gözlemle belirlenebilmesi
9 numaralı soru için açıklama 
Aynı kavramın nasıl birden çok zihinde olabildiğini açıklayamaması.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi benzerlik adcılığının zayıf yönlerinden biridir?

A
Benzerlik bağıntısının 2-li bağıntı olması
B
Benzerlik kümelerinin tanımlanamamış olması
C
Benzerlik dairelerinin aynı zamanda benzerlik kümesi olması
D
Benzerlik bağıntısının geçişli bir bağıntı olmaması
E
Benzerlik kümelerinin sonsuz kümeler olması
10 numaralı soru için açıklama 
Benzerlik kümelerinin tanımlanamamış olması.
Soru 11

“Ali ile Veli arkadaştır” önermesinin sıkı trop adcılığına göre metafizik açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
(Ali, Veli) 2-lisi, (Ali, Veli)’nin arkadaşlığı tropunu dolaysız olarak taşır.
B
(Ali, Veli) 2-lisi, (Ali, Veli)’nin arkadaşlığı tropunu dolaylı olarak taşır.
C
(Ali, Veli) 2-lisi arkadaşlık doğal trop kümesini örnekler.
D
(Ali, Veli) 2-lisi arkadaşlık doğal trop kümesinin elemanıdır.
E
(Ali, Veli) 2-lisi arkadaşlık trop benzerliği kümesini örnekler.
11 numaralı soru için açıklama 
(Ali, Veli) 2-lisi, (Ali, Veli)’nin arkadaşlığı tropunu dolaysız olarak taşır.
Soru 12

Gerçekçi Trop Kuramları ile Adcı Trop Kuramları neye göre ayrılır?

A
Nitelik troplarına yer verip vermemelerine
B
Bağıntı troplarına yer verip vermemelerine
C
Tümel özellikleri de temel kategori sayıp saymamalarına
D
Tropları uzayda ve zamanda sayıp saymamalarına
E
Trop kategorisine temel kategori olarak yer verip vermediklerine
12 numaralı soru için açıklama 
Tümel özellikleri de temel kategori sayıp saymamalarına.
Soru 13

Sıkı trop adcılığının temel ontolojik ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Örnekleme ilişkisi
B
Benzerlik ilişkisi
C
Uygulama ilişkisi
D
Dolaysız taşıma ilişkisi
E
Neden-sonuç ilişkisi
13 numaralı soru için açıklama 
Dolaysız taşıma ilişkisi.
Soru 14

Doğal trop kümesi adcılığının doğal küme adcılığına göre en önemli üstünlüğü aşağıdakilerden hangisidir?

A
İçlemleri aynı olan farklı özelliklere ilişkin güçlüğü önleyebilmesi
B
Kaplamları aynı olan farklı özelliklere ilişkin güçlüğü önleyebilmesi
C
Kaplamları farklı olan farklı özelliklere ilişkin güçlüğü önleyebilmesi
D
Kaplamları farklı olan benzer özelliklere ilişkin güçlüğü önleyebilmesi
E
Kaplamları benzer olan farklı özelliklere ilişkin güçlüğü önleyebilmesi
14 numaralı soru için açıklama 
Kaplamları aynı olan farklı özelliklere ilişkin güçlüğü önleyebilmesi.
Soru 15

Aşağıdaki önermelerin hangisi sıkı trop adcılığına göre “Ali ile Ayşe evlidir” önermesinden “evli” bağıntı yükleminin elenmesiyle elde edilir?

A
(Ali, Ayşe) somut nesne ikilisi, Evlilik tümelinin örnekleyeni olan bir tropu taşır.
B
Ali’nin evliliği tropu ile Ayşe’nin evliliği tropları aynıdır.
C
(Ali, Ayşe) somut nesne ikilisi, Ali ile Ayşe’nin evliliği tropunu dolaysız olarak taşır.
D
Ali ile Ayşe’nin evliliği bir troptur.
E
“Evlilik” yüklemi Ali ile Ayşe tropuna uygulanabilir.
15 numaralı soru için açıklama 
(Ali, Ayşe) somut nesne ikilisi, Ali ile Ayşe’nin evliliği tropunu dolaysız olarak taşır.
Soru 16

Troplar arasındaki tam benzerlik ilişkisinin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birinci-dereceden trop-benzerliği kümesinin elemanları olmaktır
B
Üçüncü-dereceden trop-benzerliği kümesinin elemanları olmaktır
C
Benzer iki somut nesne tarafından taşınmaktır
D
Sadece somut nesnelerce taşınmaktır
E
Aynı uzay ve zaman bölgesinde bulunmaktır
16 numaralı soru için açıklama 
Birinci-dereceden trop-benzerliği kümesinin elemanları olmaktır.
Soru 17

Aşağıdaki hangisi doğal trop kümesi adcılığının temel kategorileri arasında değildir?

A
Somut nesne
B
Trop
C
Küme
D
Doğal nesne kümesi
E
Kavram
17 numaralı soru için açıklama 
Kavram.
Soru 18

Bir özelliğin yinelenemez olması ne demektir?

A
Başka hiçbir nesnenin benzer bir özelliği taşımaması
B
Başka hiçbir nesnenin aynı özelliği taşımaması
C
Sadece belli bir t anında taşınması
D
Belirlenebilir bir özellik olması
E
Belirlenmiş bir özellik olması
18 numaralı soru için açıklama 
Başka hiçbir nesnenin aynı özelliği taşımaması.
Soru 19

Trop-benzerliği kümesi adcılığına göre, “Dürüstlük bir erdemdir” önermesinin doğruluğunun metafizik açıklayıcısı aşağıdaki önermelerden hangisidir?

A
“Dürüstlük” nitelik adının gösterdiği trop benzerliği kümesi “erdem” yükleminin gösterdiği trop-benzerliği kümesinin elemanıdır.
B
“Dürüstlük” nitelik adının gösterdiği tropbenzerliği kümesi “erdem” yükleminin gösterdiği trop-benzerliği kümesinin alt kümesidir.
C
“Dürüstlük” nitelik adının gösterdiği doğal trop kümesi “erdem” yükleminin gösterdiği tropbenzerliği kümesinin alt kümesidir.
D
“Dürüstlük” nitelik adının gösterdiği tropbenzerliği kümesi “erdem” yükleminin gösterdiği doğal trop kümesinin alt kümesidir.
E
Tüm dürüst insanlardan oluşan küme, tüm erdemli insanlardan oluşan kümenin alt kümesidir.
19 numaralı soru için açıklama 
“Dürüstlük” nitelik adının gösterdiği tropbenzerliği kümesi “erdem” yükleminin gösterdiği trop-benzerliği kümesinin alt kümesidir.
Soru 20

Doğal trop kümesi adcılığına göre, “Elimdeki elma ekşidir” önermesinin doğruluğunun metafizik açıklayıcısı aşağıdaki önermelerden hangisidir?

A
“Elimdeki elmanın tadı” tropu “ekşi” teriminin gösterdiği doğal trop kümesinin öğesidir
B
Elimdeki elma “ekşi” teriminin gösterdiği doğal trop kümesinin öğesidir
C
Elimdeki elma “ekşi” teriminin gösterdiği doğal nesne kümesinin öğesidir
D
Elimdeki elmanın tadı bir troptur
E
Elimdeki elmanın ekşiliği bir doğal trop kümesidir
20 numaralı soru için açıklama 
“Elimdeki elmanın tadı” tropu “ekşi” teriminin gösterdiği doğal trop kümesinin öğesidir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x