Modern Sosyoloji Tarihi 2015-2016 Final Sınavı

Modern Sosyoloji Tarihi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

R. Merton’a göre kültürel hedeflerin benimsendiği, ancak bu hedeflere ulaşmak için toplum tarafından meşru gösterilen kurumsallaşmış araçların benimsenmediği, reddedildiği adaptasyon tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yenilik getirme
B
Vazgeçme
C
Başkaldırma
D
Uyum sağlama
E
Kuralcı olma
Soru 2

T. Parsons’a göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal kontrolün kendi içindeki hiyerarşisine göre en altta bulunur?

A
Değerler
B
Kişiler
C
Yaptırımlar
D
Roller
E
Normlar
Soru 3

“Sempatetik içe bakış” yöntemini geliştiren teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?

A
C. H. Cooley
B
M. VVeber
C
E. Durkheim
D
W. I. Thomas
E
H. Blumer
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi T. Parsons’a göre B tipi kalıp değişkenlerden biridir?

A
Yaygınlık
B
Nitelik
C
Duygusallık
D
Duygusal yansızlık
E
Kolektif yönelim
Soru 5

Güdü'yü amacıyla ve çünkü güdüsü olmak üzere ikiye ayıran, ilkinde eylemin amaç açısından açıklandığını, İkincisinde ise amacın bireyin geçmiş deneyimleri açısından açıklandığını savunan sosyolog kimdir?

A
A. Schutz
B
T. Parsons
C
E. Dürkheim
D
K. Marx
E
R. Merton
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi A. Schutz’un sağduyu bilgisiyle ilgili görüşlerinden biridir?

A
Aşırı öznellik içerdiği için toplumsal bir düzen olmadığı yanılgısına, dünyanın düzensiz ve örgütsüz bir şekilde algılanmasına neden olabilir.
B
Toplum üyelerinin ortak olarak sahip olduğu ve gündelik yaşamın sürmesi için gerekli olan bilgi birikimidir.
C
Sağduyu bilgisi gündelik yaşamda insanlar tarafından sorgulanan bir bilgi türüdür.
D
Sağduyu bilgisini kullanan bireyler dünyanın sadece kendilerine ait olduğu, onu başkalarıyla paylaşmadıkları yanılgısına kapılabilirler.
E
Oluşmasını sağlayan süreç, insanların diğer insanların bilinç akışına girmesidir.
Soru 7

Fenomenolojik düşünceyi intiharlarla ilgili ampirik bir çalışmada kullanarak bazı ölümlerin intihar olarak kabul edilmesini, ölüm vakalarını sınıflandıranların kendi öznel anlama ve yorumlamalarından kaynaklandığını, dolayısıyla intihar istatistiklerinin bireylerin kurgularından bağımsız nesnel gerçeklikleri yansıtmadığını ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
E. Schegloff
B
H. Garfinkel
C
E. Hussel
D
A. Schutz
E
J.M. Atkinson
Soru 8

Etnometodoloji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Makro ya da mikro yapılar ile ilgilenmez.
B
insanların içinde yaşadıkları dünyayı anlamlandırmak, hatta yaratmak için kullandıkların temel araç dil ve konuşma etkinliği olduğunu savunur.
C
Dışarıda bir yerde duran, bireylerin eylem ve etkinliklerinden bağımsız bir şekilde var olan bir toplumsal gerçeklik anlayışını reddeder.
D
Gündelik yaşamın örtülü kuralları ve planlı bir doğası olduğunu kabul etmez.
E
Gerçekte bir toplumsal düzen yoktur, toplumun üyeleri bir düzen algıladıkları için düzen varmış gibi görünür.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal inşacılığa göre toplumsal gerçekliği nesnelleştirmenin yollarından biridir?

A
Anlamın bağlama gönderimliliği
B
içselleştirme
C
Kurumsallaştırma
D
Dizinsellik
E
Belgeleme yöntemi
Soru 10

Bir laboratuvarda araştırmacı etkinliklerinin nasıl bilimsel etkinlikler olarak gerçekleştiğini bilimin gerçeklerinin araştırmacıların gündelik yaşam etkinlikleri aracılığıyla nasıl toplumsal olarak oluşturulduğunu ortaya koymaya çalışan araştırmacı kimdir?

A
Thomas Luckmann
B
Kai Erikson
C
Jeffrey Alexander
D
Peter L. Berger
E
Michael Lynch
Soru 11

Etnometodoloji de “Neden sonuç ilişkisi açısından kendine geri dönen olguların niteliği, ya da neden ve sonuç arasındaki döngüsel hareket” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Belgeleme yöntemi
B
Refleksivite
C
Sağduyu bilgisi
D
Tipleştirme
E
Dizinsellik
Soru 12

(I) Kitle endüstrisi başlıca iki sürece dayanır. (II) ilki kültür ürünlerinin standartlaşması ve dağıtım tekniklerinin rasyonelleşmesi sürecidir. (III) İkincisi, doğrudan reklamla ilgili olan süreçtir, tüketimin değişim değerine göre düzenlenmesinde reklam özel bir yere sahiptir. (IV) Adorno ve Horkheimer'e göre reklam kültür endüstrisinin yaşam iksiridir. (V) Tomlinson'a göre ise reklamlar kültürel olarak bir şey ifade etmeseler de ideolojik olarak çok net ve açıktırlar.
Yukarıdaki paragrafta kültür endüstrisi ile ilgili numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 13

1923'te açılan Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü'nün 1932'de üyesi olan, Akıl ve Devrim, Aşk ve Uygarlık, Tek Boyutlu İnsan gibi eserlerin yazarı felsefeci kimdir?

A
Walter Benjamin
B
Jurgen Habermas
C
Herbert Marcuse
D
Franz Neumann
E
Wilhelm Reich
Soru 14

(I) Frankfurt Okulu'nun başına geçtikten sonra okulun ilgi alanı büyük ölçüde felsefeye kayar. (II) Felsefesi temelde pozitivizm ve ampirizmin eleştirisine dayanır. (III) Ona göre pozitivizm insan varlığına mekanik bir belirlenimcilik şeması içinde yaklaşır. (IV) Pozitivizm öz ve görünüş arasında bir ayrım yapmaz. (V) Pozitivizm olgu ve değer arasında hiç bir ayrım koymayarak bilgiyi insan istemi ile birleştirir.
Yukarıdaki paragrafta Max Horkheimer ve savunduğu fikirler ile ilgili verilen ifadelerin hangisi yanlıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi, Frankfurt Okulu'nun Pozitivizme yönelttiği eleştirilerden biri değildir?

A
Toplumsal dünyayı doğal dünyanın devamı niteliğinde görmemesi
B
Gerçekliğin başka türlü olabileceği ihtimalini göz ardı ederek gerçekliği görünenden ibaret olarak kabul etmesi
C
Yeni bir egemenlik biçimini yani teknokratik egemenliği desteklemesi
D
Gerçekliğin yalnızca görünen yüzünü mutlaklaştırarak onunla ilgilenmesi ve görünmeyen yönünü ise yok sayması
E
Toplumsal gerçeklik oluşumunda aktörlerin görüşlerini göz ardı ederek onları doğal güçler tarafından belirlenen kişilere indirgemesi
Soru 16

R. Barthes’in kavramsallaştırmasında anlam sisteminin parçası olan “yananlam” aynı zamanda aşağıdaki kavramlardan hangisine karşılık gelir?

A
Gösterge
B
Mit
C
Düzanlam
D
Yapı
E
ideoloji
Soru 17

I. Ekonomik
II. Politik
III. Toplumsal
IV. ideolojik
Yukarıdakilerden hangileri Altusser'e göre toplumsal formasyonu oluşturan ana düzeylerden biri değildir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve IV
E
II ve IV
Soru 18

Herhangi bir metnin içindeki ikili karşıtlıkların metnin bütünlüğü açısından tutarsız kullanımlarını ele alarak yazarın kurduğu kavramsal ayrımların başarısızlığını açıklamak için geliştirilmiş metin okuma yöntemine ne ad verilir?

A
Epistemolojik
B
Yapısöküm
C
Sentaks
D
Yapısalcı
E
Semantik
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi J. Lacan’ın dilin kendini “anlam etkilerine” teslim etme olgusu olarak açıkladığı kavramdır?

A
Gösteren
B
Gösterilen
C
Söylem
D
Kapitone noktaları
E
Gösterme
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Levi-Strauss’a göre Oidipus mitinin en temel sorusudur?

A
Toprakla mı? Yağmurla mı geldik?
B
Birden mi yoksa ikiden mi doğduk?
C
Tavşan dudaklıdan mı doğduk?
D
Yerden mi ? Gökten mi geldik?
E
Totemden mi geldik?
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x