Örgüt Kuramı 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Örgüt Kuramı 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İş tanımları ve işlevler arasında daha esnek sınırlara, daha az biçimsel kurallara ve keskin olmayan bir hiyerarşiye sahip olan ve çalışanların karar alma yetkisinin daha fazla olduğu örgüt yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Organik örgüt yapısı
B
Mekanik örgüt yapısı
C
işlevsel örgüt yapısı
D
Ağ düzeneği örgüt yapısı
E
Çok bölümlü örgüt yapısı
Soru 2

I. Müdahaleci sosyoloji
II. Radikal sosyoloji
III. işlevsel sosyoloji
Yukarıdakilerden hangileri eleştirel kuramın literatürdeki farklı adlandırmaları arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 3

Belirli davranış ve düşünce biçimlerinin “kural benzeri bir statü kazanması” sürecine ne ad verilir?

A
Kanıksanmışlık
B
Zorlayıcı eşbiçimlilik
C
Bilişsel boyut
D
Kurumsallaşma
E
Taklitçi eşbiçimlilik
Soru 4

Örgütteki düzenlenmiş ilişkiler bütününe ne ad verilir?

A
Örgütsel strateji
B
Örgütsel yapı
C
Örgütsel teknoloji
D
Örgüt büyüklüğü
E
Örgüt-çevre ilişkisi
Soru 5

İşlemlerle ilgili bilgilerin taraflar arasında eşit dağılmamasına ne ad verilir?

A
Sınırlı rasyonellik
B
Bilgi asimetrisi
C
Küçük sayılar sorunu
D
Vekalet maliyetleri
E
Pazar kontrolü
Soru 6

Aynı ürün ve hizmetleri üreten örgütlerin oluşturduğu sektör kavramından farklı olarak, birbirleriyle görece sık ve anlamlı ölçüde etkileşerek ortak anlam sistemi oluşturan örgütler topluluğuna ne ad verilir?

A
Ahlaki örgüt
B
Bilişsel alan
C
Taklitçi örgüt
D
Örgütsel alan
E
Örgütsel meşruiyet
Soru 7

İnsanların belli bir konudaki düşüncelerini ve belli bir olguya yönelik davranışlarını şekillendiren birtakım eylem ve düşünce kalıplarına ne ad verilir?

A
Söylem
B
Büyük anlatı
C
Güç
D
Yapıbozum
E
Dogma
Soru 8

Bir sektördeki rakiplerin birbirinden haberdar olma durumuna ne ad verilir?

A
Kaynak kıtlığı
B
Çatışma
C
Yoğunluk
D
Özerklik
E
iç ilişkililik
Soru 9

Örgüt yaşıyla örgütün kapanma oranı arasındaki ilişkiyi inceleyen örgütsel ekoloji kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Büyüklük Bağımlılığı Kuramı
B
Sektör Bağımlılığı Kuramı
C
Piyasa Bağımlılığı Kuramı
D
Kaynak Bağımlılığı Kuramı
E
Yaş Bağımlılığı Kuramı
Soru 10

Örgütlerdeki bireylerin sosyal ve psikolojik sınırlamalardan kendilerini kurtarmalarını anlatan eleştirel yönetim yaklaşımı kavramına ne ad verilir?

A
Özgürleşme
B
Demokratikleşme
C
Sosyalleşme
D
Ödüllendirme
E
kibarlaştırma
Soru 11

İşlem maliyetleri kuramının temel araştırma sorusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Örgütler neden birbirlerine benzer?
B
Toplumsal olayları açıklamakla yetinmeyip aynı zamanda eleştiren bir bilimsel teori mümkün müdür?
C
Örgütler neden vardır?
D
Örgütler neden bu kadar çeşitlidir?
E
Örgütler kaynak bağımlılıklarını nasıl yönetir?
Soru 12

Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulan, belli bir yapıya ve devamlılığa sahip sosyal ilişki biçimine ne ad verilir?

A
Toplum
B
Norm
C
Kanun
D
Örgüt
E
Kuram
Soru 13

Vekâlet kuramına göre, yöneticilerin kendi konumlarını riske atacak ama örgüt için faydalı olabilecek bazı yeni iş fırsatlarından ya da teknolojilerden uzak durmasına ne ad verilir?

A
Potansiyel risk
B
Çekinme
C
Ahlaki risk
D
Kötü seçim
E
Artık kayıp
Soru 14

Hem tek tek her müşterinin siparişine uygun olarak tam istediği ürünü üretmeyi, hem de bunu seri üretime aktararak maliyet tasarrufu yapmayı sağlayan bilgisayar destekli pazarlama yöntemine ne ad verilir?

A
Güç merkezli yaklaşım
B
Post-fordizm
C
Katı insan kaynakları modeli
D
Yumuşak insan kaynakları modeli
E
Seri uyarlama
Soru 15

Özelci örgütler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
istikrarlı çevrelerde genelci örgütlere kıyasla daha yüksek performans gösterirler.
B
Kesim genişliği bol olan örgütlerdir.
C
Küçük taneli çevresel değişimin gerçekleştiği durumlarda genelci örgütlere kıyasla üstün performans gösterirler.
D
Az sayıda işyerinden, coğrafi bölgeden veya iş kolundan işçi örgütleyen bir sendika özelci örgütlere örnek olarak verilebilir.
E
Çeşitlenmemiş bir kaynak tabanından beslenirler.
Soru 16

Nesnelerin veya olayların anlamlarının kendi özlerinde var olan bir özellik olmayıp onu yorumlayanlarca ortaya çıkartıldığını kabul eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapısalcılık
B
iradecilik
C
işlevselcilik
D
Yorumsamacılık
E
Belirlenimcilik
Soru 17

Kaynak bağımlılığı kuramına göre örgütlerin çevresel baskılara karşı koymak yerine koşulların gerektirdiği davranışlarda bulunmasına ne ad verilir?

A
Uyma
B
Bağımlılıktan kaçınma
C
Müzakere etme
D
Ayrı tutma
E
Karşı çıkma
Soru 18

Suchman'a göre aşağıdakilerden hangisi meşruiyet türlerinden biridir?

A
Biçimsel
B
Bilişsel
C
Örgütsel
D
Alansal
E
Kuralcı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi postmodernizmin özelliklerinden biridir?

A
Belirlenimci olması
B
Sistematik olması
C
Eklektik olması
D
ilerlemeci olması
E
Pozitivist olması
Soru 20

Toplumsal dünyanın incelenmesi söz konusu olduğunda, bilimsel bilginin ancak eleştiri yoluyla üretilebileceğini iddia eden kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Post-Modern Örgüt Kuramı
B
Örgütsel Ekoloji Kuramı
C
Eleştirel Kuram
D
Yeni Kurumsal Kuram
E
iktisadi Örgüt Kuramı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...