Orta Asya ve Kafkaslarda Siyaset 2018-2019 Vize Sınavı

Orta Asya ve Kafkaslarda Siyaset 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Rusya, 19. yy’ın başında İran ve Osmanlı Devleti ile Osmanlı ve Türkistan arasında tampon bölge oluşturma politikası izlemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu politikanın doğrudan sonucudur?

A
Oryantalistlerin Kafkasları incelemesi
B
Osmanlı’nın Halife-i Müslimin sayılması
C
Buhara Hanlığı’na Rusya’ya savaş açma teklifinin götürülmesi
D
İran’ın Gürcistan’ı işgal etmesi
E
Gürcü ve Ermenilerin Kafkaslara yerleştirilmeleri
Soru 2

Rusya’nın 16. yy’da güneye doğru emperyalist genişlemesi başlamıştır. 1700 yılında Hokand hanlığının bağımsızlığını ilan etmesiyle bölgede Türk hanlıklarının sayısı —1—, —2— ve Hokand Hanlığı olmak üzere üçe yükselmiştir.
Yukarıdaki parçada numaralandırılmış yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Başkurt, Kazak
B
Kazan, Astrahan
C
Buhara, Astrahan
D
Hive, Fergana
E
Buhara, Hive
Soru 3

I. Üç Türk beyliğinin birbirine düşürülmesi
II. Türkistan’ın Albay ignatiyev ve heyeti tarafından incelenmesi
III. Sertliğin kaldırılması
IV. işgal ve ilhak siyasetinin İngiltere ve diğer sömürgeci devletlere bildirilmesi
Yukarıdakilerden hangileri 19.yy’da Batı Türkistan’ın Ruslar tarafından işgalinin tamamlanmasında izlenen stratejiler arasında yer almaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
III ve IV
Soru 4

1. ignatiyev
2. Gorçakof
3. Mayendorf
4. Nminsky
K. Diplomasi ve deklarasyon
L. Dil birliğinin bozulması
M. Oryantalist keşif
N. Sosyal ve ekonomik bağımlılaştırma

Yukarıda adı verilen Rus stratejistleri ve sömürgeleştirme politika araçlarının doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
1-M, 2-K, 3-N, 4-L
B
1-N, 2-K, 3-L, 4-M
C
1-M, 2-L, 3-N, 4-K
D
1-K, 2-L, 3-N, 4-M
E
1-L, 2-M, 3-K, 4-N
Soru 5

Rusya’nın Kafkaslar ve Türkistan’a karşı politikaları Osmanlı Devleti ile ilişkilerine göre şekillenmiştir. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile ________ bağımsız hale getirilmiş ve 1783’te Rusya tarafından işgal edilmiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Kazan
B
Astrahan
C
Kırım
D
Hokand
E
Orenburg
Soru 6

Sovyetler Birliği’nin, 1945 - 1953 döneminde Türkiye’den toprak taleplerini dayandırdığı politika aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güney Kafkasya Cumhuriyetlerinin toprak kaybını telafi etmek
B
Türk Sovyet Dostluk Anlaşmasını gözden geçirmek
C
Boğazlar rejimini yeni konjonktüre uygun hale getirmek
D
Ermeni ve Gürcü diasporalarının baskılarını sonlandırmak
E
Amerika’nın sınırlandırma politikasını dengelemek
Soru 7

1947’de açıklanan Truman doktrini ile ABD’nin güvenlik çemberine Türkiye ve Yunanistan’ı alması, Sovyetler Birliği’ni tırmanan Soğuk Savaş ortamında rahatsız etmiştir. Bu bağlamda Sovyetlerin Türkiye’ye yönelik yaptıkları değerlendirme ve açıklama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Boğazlar rejiminin ivedilikle değişmesi gerektiği
B
Türk-Sovyet sınır sorununun askıya alındığı
C
Türk-Sovyet Dostluk anlaşmasının feshedildiği
D
Türkiye’nin dış yardım almaması gerektiği
E
Türkiye’nin Soğuk Savaşta yer alacağı bloğu seçtiği
Soru 8

Sovyet toprak talepleri karşısında, 1946 yılında Amerikan Dışişleri Bakanlığı Türkiye ve İran’ın toprak bütünlüğünü garantilemeye hazır olduğunu bildirdi.
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Sovyetler Birliği tarafından bu kararı somutlayan ve ABD’nin Türkiye’ye desteğini gösteren askeri bir hareket olarak kaydedilmiştir?

A
Boğazlar rejiminde tek sorumlunun Türkiye olması
B
Truman doktrininin açıklanması
C
Türkiye’nin NATO’ya üye olması
D
Missouri zırhlısının Boğazlara gelişi
E
Ermeni diasporasının baskısını azaltması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, 1953-1989 yılları arasında Türkiye-SSCB arasında kriz yaşanan konular arasında yer almaz?

A
Kıbrıs sorunu
B
Füze krizi
C
Ermeni talepleri
D
ABD ile ilişkiler
E
Hatay sorunu
Soru 10

Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov, Türkiye’nin SSCB’deki Büyükelçisi Selim Sarper’i 19 Mart 1945 tarihinde kabul ederek, 17 Aralık 1925 tarihli Türk-Sovyet Dostluk ve Tarafsızlık Anlaşması’nın feshedileceğini bildirmiştir. Sovyetlerin öne sürdüğü temel gerekçe aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ermeni diasporasının toprağa ihtiyaç duyması
B
Sovyetlerin toprak taleplerinin kabul edilmemesi
C
Uluslararası konjonktürün radikal şekilde değişmesi
D
Montrö Sözleşmesinin feshedilmesi
E
Boğazlar rejiminin ihtiyacı karşılayamaması
Soru 11

Gorbaçov döneminde Rusya’nın merkezi ekonomik modelden liberal sisteme geçişi öngörülerek izlenen politikalar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru şekilde verilmiştir?

A
Dış borçlanma ve bölgesel işbirliği
B
Yeniden yapılanma ve açıklık
C
Bölgesel örgütlerde liderlik ve askeri işbirliği
D
Askeri işbirliği ve merkezi yönetim
E
Yakın çevre ve çok yönlü dış politika
Soru 12

Rusya Federasyonu, “Baltık - Ukrayna -Kafkaslar - Orta Asya” eksenindeki sınır değişiklikleri ile bağımsızlığını kazanan devletler üzerinde nüfuzunu güçlendirmek amacıyla ________ doktrinini uygulamaya koymuştur.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Merkez çevre
B
Yakın çevre
C
Atlantik ekolü
D
Bölgesel entegrasyon
E
Kolektif güvenlik
Soru 13

Sovyetler Birliği'nden Rusya Federasyonu’na geçiş sürecinde Rus eliti ekonomik zorlukları doğru ________ politikaları ile aşarak dünya politikasında etkin konumunu sürdürmüştür.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Askeri
B
Enerji
C
işbirliği
D
Dış borçlanma
E
Ticaret
Soru 14

Avrasya üzerindeki güç mücadelesinin, küresel güç mücadelesini yansıttığı görüşüne dayanarak, bu coğrafyada etkili olmaya çalışan ABD’ye karşı Rusya’nın denge arayışında temel ortağı ve Şanghay İşbirliği Örgütü kurucu üyesi olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çin
B
Türkiye
C
Ukrayna
D
Kazakistan
E
İran
Soru 15

8 Aralık 1991’de imzalanan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Anlaşması’na göre eski Sovyet cumhuriyetleri arasında siyasi, askeri, ekonomik ve sosyokültürel alanlarda çok taraflı anlaşmaların koordinasyonu ve ortak pazarın kurulmasına yönelik kurumsallaşma hedeflenmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi BDT’nin henüz derin işbirliği ve bütünleşme sağlayamadığı alandır?

A
ikili işbirlikleri
B
Enerji
C
Ekonomi
D
Askeri
E
Siyasi
Soru 16

Eski Sovyet Cumhuriyetleri, bağımsızlık sonrasında uluslararası kuruluşlara üye olma stratejisini izlemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, Güney Kafkas Cumhuriyetlerinin ortak üye oldukları bir kuruluştur?

A
KEİ
B
GUAM
C
BDT
D
TÜRKSOY
E
ÜÖ
Soru 17

Sovyet sonrası dönemde, Azerbaycan ve Gürcistan tarafından öncülüğü yapılan Güney Kafkas Koridorunun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ermenistan’a karşı denge politikası izleme
B
Ulaşım teknolojilerini geliştirme
C
Avrupa Birliği’nin desteğini alma
D
Askeri işbirliği oluşturma
E
Bölge ticaretini Rusya’dan bağımsızlaştırma
Soru 18

Sovyetler Birliği’nin dağılması ile bağımsızlıklarını ilan eden Güney Kafkas Cumhuriyetleri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde verilmektedir?

A
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan
B
Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan
C
Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan
D
Azerbaycan, İran, Ermenistan
E
Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan
Soru 19

Sovyet döneminin merkezi devletçi ekonomik sistemi sona ermesine rağmen Orta Asya ve Kafkaslarda ekonomik krizler yaşanmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma neden olan bölgesel faktörler arasında yer almaz?

A
Jeopolitik konum
B
Rusya-ABD-Çin rekabeti
C
Bölgesel sorunlar
D
Uluslararası kuruluşlarla ilişkiler
E
Siyasi istikrarsızlık
Soru 20

2000’li yılların başında Orta Asya ve Kafkaslarda Soğuk Savaşı aratmayan ABD-RF rekabeti yaşanmaya başlamıştır. 11 Eylül terör olayları sonrasında bu bölgede üsler kuran ABD, bölgede Rusya’nın da müdahalesine zemin hazırlamıştır. 2003-2005 arasında yönetim değişikliğine neden olan ve renkli devrimler olarak anılan halk hareketlerinin gerçekleştiği ülkeler, aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Ukrayna, Kırgızistan, Özbekistan
B
Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan
C
Gürcistan, Özbekistan, Kırgızistan
D
Gürcistan, Ukrayna, Kırgızistan
E
Ukrayna, Gürcistan, Ermenistan
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...