Ortaçağ Felsefesi 2 2015-2016 Final Sınavı

Ortaçağ Felsefesi 2 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kindî’nin kozmik varlığı sınıflandırması aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

A
Zayıf/Güçlü
B
Gerçek / Teorik
C
Maddi / Manevi
D
Muharrik / Mütemmim
E
Değişen / Değişmeyen
Soru 2

Razi’nin mutlak zaman kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerinden hangisi yanlıştır?

A
Ezelden ebede akan sürekliliği işaret eder.
B
Mutlak zamanı da mutlak mekan anlayışında olduğu gibi üçe ayırarak inceler.
C
Felek ve feleğin dönüşü ortadan kalksa bile mutlak zamanın zihindeki kavramı varlığını sürdürür.
D
Cisimler alemiyle bir ilişkisi olmadığı için saniye, dakika, saat gibi birimler mutlak zamana ait değildirler.
E
Sınırsız ve ölçülemez bir yapıdadır.
Soru 3

Fârâbi’nin varlık sistemine göre dördüncü varlık düzeyinde aşağıdakilerden hangisi bulunur?

A
Dört Unsur
B
Form
C
Madde
D
Nefis
E
Cisim
Soru 4

Allah’ın mutlak ilim, irade ve yaratıcı kudretiyle çizdiği kader planı karşısında insanın hiçbir irade ve gücünün olamayacağını ileri süren felsefe ekolüne ne ad verilir?

A
Cebriyye
B
Mu’tezile
C
Eş’ariyye
D
Âbid
E
Mürcie
Soru 5

Gazzâlî’nin, Kur’an’da geçen bir ifadeyi kullanarak el-kıstâsü’l müstakim (-doğru ölçü) adını verdiği disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

A
Matematik
B
Mantık
C
ilahiyat
D
Kelam
E
Felsefe
Soru 6

İbn Sina’ya göre aşağıdakilerden hangisi iç idrak güçlerinden biri değildir?

A
Tefekkür
B
Hayal
C
Görme
D
Vehim
E
Hatırlama
Soru 7

Sebep ile sonuç arasındaki ilişkinin zorunlu bir ilişki olmadığını savunarak sebeplilik ilkesinin determinist yorumuna en ciddi eleştiriyi getiren İslam düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fârâbi
B
ibn Sina
C
ibn Rüşd
D
Kindi
E
Gazzâlî
Soru 8

İbn Sina’ya göre gerçek anlamda bir felsefeden, yani hikmetten söz edilebilmesi için bu disiplinin aşağıdakilerden hangisini kapsaması bir gerekliliktir?

A
Tıp
B
Teoloji
C
Mantık
D
Retorik
E
Tarih
Soru 9

Gazzali, “garîze” kavramını hangi anlamda kullanmaktadır?

A
Yaşam boyu tecrübe ve deneyimlerle elde edilen bilgi
B
Bilgi edinme yetisinin olgu ve olaylar arası bağlantıları kestirme durumu
C
insanın doğuştan getirdiği teorik bilgi edinme yetisi
D
Bilgi edinme yetisinin duygulardan bağımsız olarak yargıda bulunabilir düzeye ulaşma durumu
E
Aklın otoritesini kabul ederek bu otoriteye göre yaşama
Soru 10

I. Mantıkçılar
II. Kelâmcılar
III. Bâtıniler
IV. Filozoflar
V. Sûfîler
Gazzâli'ye göre yukarıdakilerden hangileri hakikati arayan gruplardan değildir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
II ve III
D
III ve IV
E
IV ve V
Soru 11

İbn Sina'nın insanın bilme süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ona göre bilme zihnin soyutlama yapmasıyla başlar ve bunu idrak terimiyle ifade eder.
B
Dış ve iç duyuların sağladığı verilen üzerinde düşünmek gerçek anlamda bilmek değil, bilgiyi istemektir.
C
Fârâbî gibi bilginin kazanılması için birer bilgi vasıtası olarak yalnız duyguların yeterli olduğunu savunur.
D
insan her çeşit bilgiye ulaşabilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir.
E
insanın en temel özelliği bilmek, istemek ve yapmaktır.
Soru 12

Fahreddin Râzî'nin çizgisini izleyerek el-Mevâkıf fî ilmi'l-kelâm adlı eseri kaleme alan, Osmanlı medreselerinde ve İslam dünyasında yüzyıllar boyu ders kitabı olarak okutulan eserin yazarı kimdir?

A
Necmeddin Kâtibî
B
Sadeddîn Taftazânî
C
Adudüddin Icî
D
Ebherî
E
ibn Kemâl
Soru 13

Ebheri’nin öğrencisi tarafından kaleme alınan felsefenin, kelâm ve tasavvufla fazlasıyla iç içe geçtiği bir dönemde, felsefenin ayrı bir disiplin olduğunu ısrarla vurgulayan Hikmetü'l-ayn adlı eser hangi düşünüre aittir?

A
Necmeddin Kâtibî
B
ibnü'l Efkânî
C
Taşköprülü-zâde
D
ibn Kemâl
E
Davud-i Kayserî
Soru 14

İbn Rüşd bilinen heyûlânî akıldan ayırmak üzere ilk heyûlânî akıl dediği istîdâdın dayanağı olarak aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A
Tasavvur
B
Zaman
C
Madde
D
imgeler
E
Hüviyet
Soru 15

Hafıza gücünün hatırlama işlevine İbn Rüşd ne ad verir?

A
idrâk
B
Hıfz
C
Sûret
D
Selb
E
Zâkire
Soru 16

Fahreddin Râz'i'nin önde gelen öğrencilerinden olup, birçok alanda eser veren, Hidâyetü'l-hikme'nin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adudüddin İci
B
Esîrüddin Ebheri
C
Celaleddin Devvânî
D
Seyyid Şerif Cürcânî
E
Sadeddin Taftazânî
Soru 17

İbn Rüşd’e göre, farklı duyu güçleri tarafından algılanan nitelikleri bir araya getirerek, zihinde dış dünyadaki nesnelerin suretlerini oluşturan yeti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muhayyile
B
Bellek
C
Beş duyu
D
Ortak duyu
E
Düşünme
Soru 18

I. Sudûr
II. Tanrı
III. Heyûlâ
IV. Suret
V. Akıl
Yukarıdakilerden hangileri İbn Rüşd’e göre bir varlık ilkesi değildir?

A
I ve V
B
II ve IV
C
III ve IV
D
IV ve V
E
I, III ve IV
Soru 19

İbn Rüşd’e göre hayal gücümüzde saklanan imajların iradeli biçimde yeniden algılanması, aşağıdaki terimlerden hangisiyle ifade edilir?

A
Hayal etme
B
Hatırlama
C
Düşleme
D
Saklama
E
Düşünme
Soru 20

el-Mebâhisü'l-meşrıkiyye adlı eserinde felsefe problemlerini kelâmcı tavrıyla, el-Muhassal'da ise kelâmın meselelerini filozof tavrıyla irdeleyerek kelâm ve felsefeyi harmanlayan düşünür kimdir?

A
Fârâbî
B
Gazzâli
C
Molla Abdurrahman Câmî
D
Abduüddin İcî
E
Râzî
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x