Ortaçağ Felsefesi 2 2015-2016 Vize Sınavı

Ortaçağ Felsefesi 2 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Geçmişi, ilgi alanına giren problemler bakımından sahabeler devrine kadar geri götürülebilirse de konusu, amacı ve yöntemi belli bağımsız bir disiplin haline gelmesi, yüz elli yıllık bir sürecin sonunda Abbasi Halifesi Harûnürreşîd (786-809) zamanında gerçekleşen düşünce hareketi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kelam
B
Kıraat
C
Mantık
D
Tefsir
E
Fıkıh
Soru 2

Hangi halife döneminde kelam bir düşünce akımı ve bağımsız bir disiplin olarak ortaya çıkar?

A
Me'mun
B
Muaviye
C
Hârûnürreşîd
D
Mustansır
E
Hz. Ömer
Soru 3

Kindî aşağıdakilerden hangisini “varlığın hakikatini kavrayan basit (yalın) cevher” olarak tanımlar?

A
Duyu algısı
B
Bilgi
C
Suret
D
Akıl
E
İman
Soru 4

Kındî'nin akıl kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İnsan güç halindeki akıla doğuştan sahiptir.
B
Fiil alanına çıkan müstefad akılın en belirgin özelliği varlığa ait cins ve türleri yani tümeller ile önsel bilgileri algılamasıdır.
C
Fiil alanına çıkan müstefad akılın aktif durumuna beyani veya zahir akıl adı verilir.
D
Sürekli fiil halindeki akıl insana her an dışarıdan etki eder.
E
Sürekli fiil halindeki akıl, güç halindeki akıla etki etmediği sürece pasif bir güç durumundadır.
Soru 5

İnsanın eylemlerinin imanının bir parçası olduğunu, bu yüzden büyük günah işleyen bir insanın imanını yitirip dinden çıkmış olacağını söyleyen kelam okulu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dehriyye
B
Mütekaddimin
C
Haricilik
D
Mutezile
E
Mürcie
Soru 6

Kındî “hakikat” ile “hüviyeti” bir arada ifade etmek için aşağıdaki terimlerden hangisini kullanır?

A
Cevher
B
inniyet
C
Mahiyet
D
Tabiat
E
Suret
Soru 7

XII. yüzyılın sonlarına doğur Şehabettin Sühreverdî tarafından kurulan mantıki kanıtlama ve akıl yürütmenin gerçek bilgiye ulaştıramayacağı, hakikatin ancak mistik tecrübe yöntemiyle bilineceğinin ileri sürüldüğü felsefe akımına ne ad verilir?

A
Kaderiyye
B
Meşşâiyye
C
Kelam
D
Cebriyye
E
İşrâkiyye
Soru 8

(I) Kındî felsefeyi insan sanatlarının en üstünü ve değerlisi olarak görür.
(II) Varlık metafiziğini Platon'dan etkilenerek oluşturmuştur.
(III) Birlik metafiziğini ise Plotinus'tan esinlenerek oluşturmuştur.
(IV) ilk Felsefe Üzerine adlı eserinde felsefeyi insanın gücü ölçüsünde varlığın hakikatini bilmesidir şeklinde tanımlar.
(V) Varlıkları ise aşağı, orta ve yüksek olmak üzere temelde üçe ayrır.
Yukarıda Kındî'nin varlık anlayışı ile ilgili numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 9

Daha sonradan “tasavvuf” olarak adlandırılacak olan hareketin başlangıçtaki adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hicret
B
Beka
C
Vahdet
D
Tevhid
E
Zühd
Soru 10

Kındî’ye göre aşağıdaki sorulardan hangisi varlığın gaye sebebini araştırır?

A
Nasıl
B
Niçin
C
Nerede
D
Kim
E
Ne zaman
Soru 11

(I) Varlık insan aklının ulaşabildiği en genel kavramdır.
(II) Varlık tanımlanamaz.
(III) Varlığı kuşatan ve onun cinsi konumunda daha külli bir kavram yoktur.
(IV) Varlığı en yetkinden en az yetkin olana doğru sıralar.
(V) Varlığın en üst düzeyinde heyula yer alır.
Fârâbi'nin varlık anlayışı ile ilgili yukarıdaki numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 12

Fârâbî’nin ilimleri tasnifinde dil ilmi ve buna bağlı olarak dil, kelime bilgisi, cümle bilgisi gibi alanlar aşağıdakilerin hangisine dahildir?

A
Birinci Fasıl
B
ikinci Fasıl
C
Üçüncü Fasıl
D
Dördüncü Fasıl
E
Beşinci Fasıl
Soru 13

Râzî’nin temsil ettiği felsefe ekolü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Akılcılık
B
Maddecilik
C
Kelamcılık
D
Tabiatçılık
E
Kadercilik
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Râzî’nin felsefesini karakterize eden beş ezelî ilkeden biri değildir?

A
Nefis
B
Hareket
C
El-Bâri
D
Dehr
E
Hâlâ
Soru 15

Fârâbî mantık isminin etimolojisini de dikkate alarak bu disiplinin ilk ve ikinci işlevini sırasıyla aşağıdakilerden hangisi ile açıklar?

A
Mantık / Kıyas
B
Kavramlar / Önermeler
C
iç konuşma / Dış konuşma
D
Tikeller / Tümeller
E
Söz/Dil
Soru 16

Razi’nin varlık ve yaratılış anlayışına göre; maddeyi harekete geçirme arzusu içinde olan ve bunu Tanrı’nın yardımıyla başaran kozmik ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tanrısal töz
B
Edilgin akıl
C
Cüzi nefis
D
Heyula
E
Külli nefis
Soru 17

Razi'nin varlık anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Mutlak ve izafi olmak üzere iki ayrı mekan kavramının varlığını savunur.
B
Alemin yaratılması için iki aktif ilkenin yanında bir de pasif ilkenin bulunması gerektiğini savunur.
C
ilk madde kavramını Aristocu gelenekten almıştır.
D
Mutlak ve izafi olmak üzere iki ayrı zaman kavramının varlığını savunur.
E
Mutlak mekan yalnızca akıl tarafından düşünülebilir olduğu savunur.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Fârâbi'ye göre mantık ilminin bölümlerinden biri değildir?

A
Kelam
B
Şiir
C
Hitabet
D
Cedel
E
Safsata
Soru 19

Fârâbi’ye göre bir bakıma nefis ya da nefsin bir cüzü olan bu akıl varlığa ait suretleri soyutlayarak kavram haline getirme gücüne sahiptir. Fârâbi'nin üzerine damga basılmamış pürüzsüz muma benzettiği bu akıl aşağıdakilerden hangisidir?

A
ittisal akıl
B
Kazanılmış akıl
C
Fiil halindeki akıl
D
Saf akıl
E
Güç halindeki akıl
Soru 20

Râzî’nin ahlaka dair temel düşüncelerini dile getirdiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tıbbü’r-rûhânî
B
Risale fi’l-hîle li-defil-ahzân
C
Alâmâtü’l-ikbâlve’d-devle
D
Ahlaku’t-tabîb
E
El-Câmi’u’l-kebîr
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x