Ortaçağ Felsefesi 2 2017-2018 Final Sınavı

Ortaçağ Felsefesi 2 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Razi'nin eserlerinden biri değildir?

A
el - Havi
B
et - Tıbbü'r-ruhani
C
Kitabü't - tecarib
D
et - Tıbbü'l - Mansuri
E
eş - Şifa
Soru 2

Aristo mantığı ve felsefesi İslam dünyasında hangi halife döneminde tanınmaya başlanmıştır?

A
Me’mun
B
Mansûr
C
Mehdî
D
Harunürresîd
E
Melik
Soru 3

İslam felsefesi terminolojisine göre bir şeyin zihindeki tümel kavramına genellikle ne ad verilir?

A
Heyula
B
Vahdet
C
Suret
D
Mahiyet
E
Kesret
Soru 4

Vahiyin insan için mümkün, gerekli ve güvenilir bir bilgi kaynağı olduğu fikrini savunarak epistemolojik zeminde temellendiren ilk filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
ibn-i Rüşd
B
Farabi
C
ibn-i Sina
D
Gazali
E
Kindî
Soru 5

Tanrı’nın evrenin varlığa gelmesini amaçlamayacak kadar yetkin bir varlık olması aşağıdakilerden hangisini sonuç verir?

A
Tümlük
B
Hiçlik
C
Birlik
D
Yokluk
E
Sudûr
Soru 6

Boşlukta uçan adam benzetmesiyle aklın kendisini bilmesi yahut varlığının bilincinde olması gerçeğini felsefe tarihinde ilk kez ispatlamaya çalışan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
ibn Rüşd
B
ibn Sina
C
Farabi
D
Kindi
E
Razi
Soru 7

İbn Sina’ya göre gerçek anlamda bir felsefeden, yani hikmetten söz edilebilmesi için bu disiplinin aşağıdakilerden hangisini kapsaması bir gerekliliktir?

A
Teoloji
B
Tıp
C
Mantık
D
Retorik
E
Tarih
Soru 8

İbn Sina’ya göre yalnızca organlar aracılığıyla ve bedende gerçekleştiği için nesnelerin suretlerini maddi niteliklerinden bütünüyle soyutlamaktan aciz olan yetimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kendilik bilgisi
B
Akıl idraki
C
Cevher
D
Nefsin doğrudan idraki
E
Hayal idraki
Soru 9

İbn Sina’ya göre madde ve sureti bir araya getiren birleşim sonucunda ortaya çıkan birliğe/bütünlüğe ne ad verilir?

A
Terkib
B
Mahiyet
C
Tabî’î
D
Müsbet
E
Vahdet
Soru 10

Gazzâlî’nin “nur üstüne nur” diye nitelendirdiği ve ilk ve gerçek nurdan geldiğini söylediği bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Deruni bilgi
B
Akıl bilgisi
C
Sezgisel bilgi
D
Zahiri bilgi
E
ispat bilgisi
Soru 11

Gazzali Mişkat’ül Envar isimli eserinde bilgi türlerini aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle anmaktadır?

A
Gufran
B
Nur
C
Mağfiret
D
Mahiyet
E
Nur üstüne nur
Soru 12

Gazzali’ye göre bir insanın aynı anda iki yerde bulunamayacağı bilgisi aşağıdakilerden hangisiyle edinilir?

A
Apaçık ve önsel bilgileri yadsıma becerisi
B
Yaşamsal tecrübeler
C
Bilgi birikimi
D
Teorik bilginin ilk prensipleri idrak edecek düzeye erişmiş hali
E
Duygulardan bağımsız yargıda bulunma yetisi
Soru 13

“Birden ancak bir çıkar” görüşünü savunan bir düşünür aşağıdaki görüşlerden hangisine yakındır?

A
Atomculuk
B
Sudûr
C
Maddecilik
D
Bircilik
E
Dehrilik
Soru 14

İbn Rüşd’ün varlık öğretisinde her türlü değişimi, çokluk ve etkiyi kabul eden, özüne ilişkin yegâne niteliği kuvve yahut imkân hali olan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tanrı
B
Akıl
C
Heyula
D
Fiil
E
Suret
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi neliğin bilgisinin ortaya çıkması için bir ön şarttır?

A
Niteliklerin bilgisi
B
Doğa bilgisi
C
Varlığın bilgisi
D
Devinimin bilgisi
E
Sebeplilik bilgisi
Soru 16

İbn Rüşd’e göre her bir özün dış dünyada fiilen var olup belirlenmesini sağlayan özsel ortak nitelik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gereklilik
B
ispat
C
Belirlilik
D
Nelik
E
Nitelik
Soru 17

Ebheri’nin öğrencisi tarafından kaleme alınan felsefenin, kelâm ve tasavvufla fazlasıyla iç içe geçtiği bir dönemde, felsefenin ayrı bir disiplin olduğunu ısrarla vurgulayan Hikmetü'l-ayn adlı eser hangi düşünüre aittir?

A
Necmeddin Kâtibî
B
Taşköprülü-zâde
C
ibnü'l Efkânî
D
ibn Kemâl
E
Davud-i Kayserî
Soru 18

Muhyiddin İbn Arabi’nin tasavvuf, kelam ve felsefe disiplinlerini tek bir potada eriterek oluşturduğu vahdet-i vücut görüşüne dayanan disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teosofi
B
Teoloji
C
Metafizik
D
Metazori
E
Kelam
Soru 19

el-Mebâhisü'l-meşrıkiyye adlı eserinde felsefe problemlerini kelâmcı tavrıyla, el-Muhassal'da ise kelâmın meselelerini filozof tavrıyla irdeleyerek kelâm ve felsefeyi harmanlayan düşünür kimdir?

A
Gazzâli
B
Fârâbî
C
Abduüddin icî
D
Râzî
E
Molla Abdurrahman Câmî
Soru 20

Taşköprülüzâde’nin ilimler sınıflamasında aşağıdaki devhalardan hangisi diğerlerinden farklı bir yerde durur?

A
Nazari hikmet
B
Mantık ilimleri
C
Batın ilmi
D
Dil ilimleri
E
Ameli hikmet
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x