Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri 2015-2016 Vize Sınavı

Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir devletin mutlak yetkilerle donatılmış hükümdar eliyle yönetilmesine ne ad verilir?

A
Oligarşi
B
Teokrasi
C
Aristokrasi
D
Tiranlık
E
Monarşi
Soru 2

“Hükümet Üzerine İki Deneme” isimli eseri ile Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’ne ilham kaynağı olan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
John Locke
B
Thomas Jefferson
C
Benjamin Franklin
D
J.J. Russeau
E
George Washington
Soru 3

1688 yılında İngiltere’de yayımlanan “Bili of Rights” adlı belge aşağıdakilerden hangisini belirtmektedir?

A
Kralın haklarının teyit edilmesini
B
Teokratik sisteminin güçlendirilmesini
C
Monarşinin sınırlarını
D
Kralın haklarının artırılmasını
E
Monarşinin kaldırılmasını
Soru 4

Mabeyn Başkâtibi Said Paşa tarafından hazırlanan anayasa taslağı hangi ülkenin anayasasının bir adaptasyonudur?

A
Avusturya
B
Fransa
C
Polonya
D
Prusya
E
Belçika
Soru 5

II. Abdülhamid ‘muhyi-i devlet’ sıfatını aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi için kullanmıştır?

A
II. Osman
B
Abdülmecid
C
II. Mustafa
D
V. Murad
E
II. Selim
Soru 6

“Sopalı Seçimler” olarak da nitelendirilen 1912 seçimlerinde İttihat ve Terakki’ye karşı olan muhalefet, meclise kaç milletvekili sokabilmiştir?

A
6
B
11
C
19
D
25
E
33
Soru 7

II. Abdülhamid’in muhtemelen iş yoğunluğundan Yıldız’daki Çit Köşkü’nde oturup Bâbıâli’den iradesi çıkmak üzere gönderilen dosyaları inceleyip kendisine fikir vermesi için yetki vermek istediği devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmed Şakir Paşa
B
Memduh Paşa
C
Küçük Said Paşa
D
Kâmil Paşa
E
Ahmed Vefik Paşa
Soru 8

II. Abdülhamid döneminde yapılan adli düzenlemeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Nizamiye mahkemeleri esas gelişimini gösterdi.
B
Noterlik kurumu oluşturuldu.
C
Adliye müfettişlikleri oluşturuldu.
D
İstanbul’da ilk baro (Dava Vekilleri Cemiyeti) kuruldu.
E
Kadıların belli bir süreliğine atanma şartı kaldırıldı.
Soru 9

II. Abdülhamid’in 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’na sokmakla suçladığı devlet adamları aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A
Âli Paşa ve Fehim Paşa
B
Hüseyin Avni Paşa ve Midhat Paşa
C
Münif Paşa ve Mahmud Nedim Paşa
D
Server Paşa ve Şâkir Paşa
E
Fuad Paşa ve Ahmet Vefik Paşa
Soru 10

Eski nazır veya sadrazamların ‘mecalis-i aliyye memuriyeti’ adı altında “sandalyesiz nazır” olarak hükümette görev alma uygulamasına son veren Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A
II. Selim
B
I. Mahmud
C
Abdülmecid
D
Abdülaziz
E
II. Abdülhamid
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Berlin Kongresi’nin imzalanmasından sonra Askeri düzenlemelere bakmak üzere kurulan Tensikat-ı Askeriyye Komisyonu’nun 21 Aralık 1879 tarihli raporu doğrultusunda yapılan düzenlemelerden biri değildir?

A
Seraskerlik ve ordu merkezlerinde yer alan ordu meclislerinin kaldırılması
B
Levazım Dairesi'nin oluşturulması
C
Dâr-ı Şûra-yı Askerî'nin kaldırılması
D
Posta teşkilatının oluşturulması
E
Erkân-ı Harbiyye Dairesi'nin oluşturulması
Soru 12

Redif sistemi hangi savaş sonrasında verimli çalışmadığı gerekçesiyle kaldırılmıştır?

A
Balkan Savaşı
B
I. Dünya Savaşı
C
Trablusgarp Savaşı
D
Kırım Savaşı
E
1877-78 Osmanlı-Rus Harbi
Soru 13

Günümüz ordularında kara, deniz ve hava kuvvetlerinin müşterek komuta ve koordinasyon merkezi konumundaki genelkurmay başkanlıkları, modern askerî tarihte karşımıza ilk kez hangi ülkenin ordusuyla çıkmıştır?

A
Rusya
B
Fransa
C
ABD
D
Avusturya
E
Prusya
Soru 14

Dünya hava harp tarihinin ilk bombardımanı hangi savaşta gerçekleşmiştir?

A
93 Harbi
B
I. Dünya Savaşı
C
Trablusgarp Savaşı
D
Balkan Savaşları
E
II. Dünya Savaşı
Soru 15

Birinci Dünya Savaşı öncesi sipariş edilen savaş gemilerini ve uçakları göndermeyerek Osmanlı Devleti’ni donanma ve hava kuvvetlerinde teçhizat bakımından Almanya’ya bağımlı hale getiren devletler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A
İngiltere ve Fransa
B
İtalya ve ABD
C
ABD ve Çin
D
Japonya ve Çin
E
Rusya ve Avusturya
Soru 16

İslâm dünyasında ilk kez kadınların maaşlı kamu personeli olmasına zemin hazırlayan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
inas rüşdiyesi
B
inas sultanisi
C
Ana Muallim Mektebi
D
Darülmuallimat
E
inas Darülfünunu
Soru 17

1860’lı yıllarda açtığı ıslahhaneler ile ülke sanayisine teknik eleman yetiştirme yolundaki ilk önemli adımı atan Osmanlı devlet adamı kimdir?

A
Mahmud Nedim Paşa
B
Midhat Paşa
C
Ahmed Cevdet Paşa
D
Mustafa Reşit Paşa
E
Âli Paşa
Soru 18

Rehnümâ-yı Muallimin (Öğretmenlere Rehber) adlı eserinde öğretmenlere etkili öğretim ilke ve yöntemlerini tanıtan kişi kimdir?

A
Kemal Efendi
B
İsmail Mahir Efendi
C
Emrullah Efendi
D
Selim Sabit Efendi
E
İsmail Hakkı Efendi
Soru 19

1794'te bugünkü anlamda dünyanın ilk öğretmen okulu olan “Ecole Normale de Superior”un kurulduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avusturya
B
Fransa
C
Almanya
D
Rusya
E
İtalya
Soru 20

Türkiye’nin sekülerleşmesinde en önemli rollerden birini oynayan Hukuk Mekteb-i Âlîsi Osmanlı padişahlarından hangisinin devrinde açılmıştır?

A
Abdülmecid
B
Mehmed Reşad
C
Abdülaziz
D
II. Mahmud
E
II. Abdülhamid
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x