Osmanlı Diplomasisi 2016-2017 Vize Sınavı

Osmanlı Diplomasisi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Diplomasi tarihinin birinci dönemine ne ad verilir?

A
Zirve Diplomasi
B
Parlamenter Diplomasi
C
Geçici/Tek Yanlı Diplomasi
D
Doruk Diplomasisi
E
Yüksek Diplomasi
Soru 2

Roma İmparatorluğu'nda diplomatik görüşmeler neticesinde imzalanan antlaşmaların saklanması, protokol sorunlarının çözüme ulaştırılması ile savaşın ilan edilmesi ve barışın yapılması gibi işlerle uğraşmak için aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?

A
Sebasteion
B
Synkretik
C
Kilise Kanonu
D
Fetialis Kurulu
E
Simoni
Soru 3

Kadîm Doğu’da bölge devletleri arasındaki siyasî özellikler taşıyan mektuplara ne ad verilir?

A
Proksenos
B
Amarna
C
Mübadil
D
Nefy
E
Mersiye
Soru 4

Diplomasi tarihinin bilinen ilk antlaşması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hudeybiye Antlaşması
B
Kadeş Antlaşması
C
Marale Antlaşması
D
Kallias Antlaşması
E
Nikias Barış Antlaşması
Soru 5

“Resmî temsilciler vasıtasıyla devletlerarası ilişkileri yürütme işi ve sanatı” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Diplomasi
B
Ruzname
C
istimalet
D
Temessük
E
Ruznamçe
Soru 6

XV. yüzyılda İstanbul’da ilk daimi ikamet elçiliği aşağıdaki devletlerden hangisi tarafından kurulmuştur?

A
Venedik
B
İngiltere
C
ispanya
D
Avusturya
E
Fransa
Soru 7

Osmanlı Devleti’nde nispeten basit bir memuriyetle veya özellikle bir mektup götürmek göreviyle yollananlara ne ad verilir?

A
Fütüvvetnâme
B
Münşî
C
Nameres
D
Zeyl
E
Ruznâme
Soru 8

XVIII. yüzyılın ilk yıllarında bürokrasinin temel taşları olan kalem ehlinin öne çıkmasında önemli bir rolü olan dönemin reisülküttabı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmed Vefik Efendi
B
Mehmed Rami Efendi
C
Şahin Paşa
D
Süleyman Paşa
E
Zembilli Ali Efendi
Soru 9

Reisülküttabın azlinden hemen sonra yeni bir tayin yapılmadığı, hastalık veya uzun süreli görevlendirmeler gibi reisülküttabın görevinde bulunmadığı zamanlarda reisülküttaba vekâlet eden kişi kimdir?

A
Tahvilci
B
Rüûscu
C
Beylikçi
D
Nişancı
E
Amedci
Soru 10

BabIâli’nin dışişlerini daha profesyonelce yürütebilmesi amacıyla 1797 yılında reisülküttaba bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?

A
Mühendishane-i Bahri-i Hümayun
B
Humbaracı Ocağı
C
istihkâm Okulu
D
Mühendishane-i Berr-i Hümayun
E
Mühimme Odası
Soru 11

Osmanlıların kuruluş dönemindeki fetih politikalarının en temel ilkeleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

A
Caliye ve Tehcir
B
NefyveTagrip
C
Harikzede ve Tebid
D
Müdârâ ve istimalet
E
Üsera-yı muhacirin ve Şark mültecisi
Soru 12

İslam hukukuna göre gayrimüslimlerin yönetimi altında bulunan ve cihada açık ülkelere ne ad verilir?

A
Diyar-ı Mudar
B
Kaht-ı rical
C
Darü’s-sulh
D
Darü’l-islam
E
Darü’l-harb
Soru 13

Avusturya elçisi Frederik Kregwitz’in 1591’de Divana ve III. Murad’ın huzuruna kabulünü hatıralarında aktaran tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?

A
J. B. Bury
B
B. W. Wratislaw
C
Ernest Bernheim
D
Thomas Cariyle
E
Frederick Jackson Turner
Soru 14

XII. yüzyılda Şam’da yazılmış olan Bahrü’l Fevaid adlı eserde 'uzaktaki düşman üzerine muhtelif sebeplerle yürümeye' ne ad verilmiştir?

A
Eman
B
Siyakat
C
Tıraz
D
Gaza
E
İstimâlet
Soru 15

Venediklilerin Osmanlı Devleti nezdindeki daimî temsilcilerine genellikle ne ad verilir?

A
Yarlığ
B
Kuros
C
Palestra
D
Balyos
E
Meander
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyıl ortalarından itibaren kurumsal alandaki önemli değişikliklerden biridir?

A
ilk Osmanlı medresesinin açılması
B
Rumeli Beylerbeyliği’nin kurulması
C
Devlet işlerinin Paşakapısı’nda halledilmeye başlanması
D
ilk Divan Teşkilatı’nın oluşturulması
E
Müsadere Sistemi’nin yasallaşması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi II. Osman devrinin dış politika açısından en önemli gelişmelerinden biridir?

A
Lehistan Seferi
B
Çirmen Savaşı
C
Varna Savaşı
D
Preveze Deniz Savaşı
E
Sumatra Seferi
Soru 18

Avrupa devletleriyle Osmanlılar arasında “Devletler Hukuku’na uygun olarak yapılan ilk antlaşma” diye nitelen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zitvatorok Antlaşması
B
Pasarofça Antlaşması
C
Serav Antlaşması
D
Nasuh Paşa Antlaşması
E
Prut Antlaşması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Karlofça Antlaşmasının Avusturya ile ilgili kısmında yer almaz?

A
Savaş esirlerinin makul fidyelerle serbest bırakılması
B
Çete faaliyetlerinin karşılıklı olarak yasaklanması
C
Osmanlı topraklarında yaşayan Katoliklerin din özgürlüğü verilmesi
D
Kiliselerin tamirine izin verilmesi
E
Belgrad’ın Avusturya’da kalması
Soru 20

Osmanlı sarayına gönderilen ilk İsveç elçisi Ralamb’ın asıl görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanlı İsveç arasındaki ihtilaflı sınır sorunlarını görüşmek
B
Kudüs’teki kutsal yerlerin yönetiminin İsveç’e bırakılmasını talep etmek
C
İsveç kralının taç giyme törenini haber vermek
D
İsveç’in kazandığı zaferleri duyurmak
E
İsveç’in Lehistan, Erdel ve Rusya’ya yönelik stratejisini Osmanlılara anlatmak ve dostluk kurmak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x