Osmanlı İktisat Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı

Osmanlı İktisat Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Klasik Dönem Osmanlı Devleti’nde şehir kim tarafından yönetilirdi?

A
Mimarbaşı
B
Subaşı
C
Beylerbeyi
D
Sancakbeyi
E
Kadı
Soru 2

Hukuki açıdan Osmanlı toplum yapısı ile ilgili eşleştirme aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Şehirli - Köylü
B
Yerleşik - Göçebe
C
Hür - Köle
D
Yöneten - Yönetilen
E
Müslim - Gayrimüslim
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde yapılan devlet kontrollü nüfus hareketlerinin devlete sağladığı faydalardan biri değildir?

A
Gelir elde etme
B
Ticaretin artması
C
Askeri yarar
D
İslâmlaştırma
E
Üretim artışı
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti idari örgütlenmelerinden biri değildir?

A
Malikâne
B
Nahiye
C
Vilayet
D
Kaza
E
Köy
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi 14 . yüzyılda Bizans İmparatorluğu’nun nüfusunun azalmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Anadolu’nun İslamlaşma süreci
B
Kıtlık
C
Salgın hastalıklar
D
Savaşlar
E
Celali isyanları
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi îrâd-ı Cedîd Hazinesi’nin temel işlevlerinden biri değildir?

A
Olağanüstü giderler için bir ihtiyat fonu oluşturmak
B
Esham sistemini tasfiyeye çalışmak
C
Donanmayı geliştirmek
D
Tımar rejimini ıslaha çalışmak
E
Malikâne sistemini tasfiyeye çalışmak
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi Osmanlı bütçelerinin özelliklerinden biri değildir?

A
Bu yıllara ait bütçelerin denk bütçeler olması
B
Ay yılına göre hazırlanması
C
Devlet gelir ve giderlerinin tek bir bütçede gösterilmesi
D
Gider ağırlıklı olması
E
Tekli hazine sistemine dönülmesi
Soru 8

Osmanlı klasik dönem merkez mâliyesinin en önemli bütçe gider kalemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mevâcib
B
Avarız
C
Cizye
D
Tımar
E
Mukâtaa
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı merkez mâliyesi gelir kalemlerinden biri değildir?

A
Muhasebe-i eWel
B
Mukâtaa-i eWel
C
Mevkûfât Kalemi
D
Cizye Muhasebesi
E
Salyâne Mukâtaası
Soru 10

Osmanlı sayımlarının ilk aşamasında hazırlanan defter aşağıdakilerden hangisidir?

A
icmal
B
Yevmiye defteri
C
Rûznâmçe
D
Mufassal
E
Defter-i kebir
Soru 11

Selçuklu İkta sistemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
idari ve mali özelliğe sahipti.
B
ikta, nezaret eden askerin ölümünden sonra büyük oğluna geçerdi.
C
Hibe edilebilir, vakfedilebilir ve satılabilirlerdi.
D
Kamu görevlilerine ve askerlere maaşları karşılığında verilirdi.
E
Toprağı işleyen köylüler kullanım hakkına sahipti.
Soru 12

Toprağını üç yıl üst üste boş bırakan köylünün ödediği vergi (tazminat) aşağıdakilerden hangisidir?

A
Resm-i tapu
B
Resm-i zemin
C
Resm-i dönüm
D
Resm-i çift
E
Resm-i çiftbozan
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi toprak üzerinden alınan vergilerden biri değildir?

A
Resm-i dönüm
B
Bâd-ı hevâ
C
Resm-i çift
D
Resm-i zemin
E
Resm-i tapu
Soru 14

Rakabe kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Soyut mülkiyet
B
Reaya mülkiyeti
C
Tasarruf hakkı
D
Sipahi mülkiyeti
E
Kullanım hakkı
Soru 15

16 . yüzyıl başlarında Osmanlı ekonomisinde toprakların yüzde kaçı vakıf sistemi içerisinde yer alırdı?

A
7
B
10
C
15
D
20
E
25
Soru 16

Osmanlı Topraklarının %90’a yakın bölümünde yapılan tarım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Seracılık
B
Bağcılık
C
Kuru tarım
D
Sulu tarım
E
Zeytincilik
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İktisadî düşünce temellerinden olan Provizyonizm (iaşecilik) ilkesinin amaçlarından biri değildir?

A
Mal kalitesi
B
Mal bolluğu
C
Mal Ucuzluğu
D
ihracat
E
ithalat
Soru 18

Osmanlı İmparatorluğunda ziraî toprakların mülkiyet hakkı aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Ortakçıya
B
Çiftçiye
C
Devlete
D
Esnafa
E
Tımarlı sipahiye
Soru 19

Osmanlı İmparatorluğunda bir çift öküz ile sürülüp ekilen küçük aile işletmelerine ne ad verilirdi?

A
Reaya çiftliği
B
Has
C
Tımar
D
Vakıf
E
Zeamet
Soru 20

19 . Yüzyılda Osmanlı ziraî yapısında ortaya çıkan olumlu değişimlerin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dış talep
B
Sanayileşme
C
iklim değişiklikleri
D
Kıtlık
E
Sulu tarıma geçiş
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x