Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı 2017-2018 Final Sınavı

Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı ordusunda yeniçerilerin savaşta kullanacağı ok, yay, kalkan, zırh ve benzeri silahların yapımı ve tamiriyle görevli olan kişiler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sakalar
B
Humbaracılar
C
Deliler
D
Cebeciler
E
Lağımcılar
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sâlyâneli eyaletlerden biridir?

A
Şam
B
Erzurum
C
Budin
D
Temeşvar
E
Bağdad
Soru 3

Yıldırım Bayezid devrinden sonra en önemli şehzade sancağı merkezi olarak kullanılan yerler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Sivas ve Trabzon
B
Semendire ve Kefe
C
Kütahya ve Antalya
D
Manisa ve Amasya
E
Bursa ve Konya
Soru 4

Fatih kanunnâmesine göre aşağıdakilerden hangisi padişahın malının vekilidir?

A
Hâfız-ı kütüb
B
Reisülküttap
C
Asesbaşı
D
Sirâci
E
Defterdar
Soru 5

Padişah değişikliklerinde hak, dirlik, makam sahiplerinin ellerindeki resmi belgeleri yeniletme ihtiyacı hissetmelerinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kıraç arazilerde bahçe kuranlara ilgili arazinin mülk olarak verilmesi
B
Yeni fethedilen yerlerin vergi kaynaklarının tahrirlerle belirlenmesi
C
Önceki hükümdarın yaptığı tasarrufların hukuken sona ermesi
D
Topraksız köylü kadar büyük toprak sahipliğinin de istenmiyor olması
E
Ülkenin hemen her yerinde zaman zaman tahrir sayımlarının yapılması
Soru 6

1858 Arazi Kanunnamesi'nde “Arazi-i Metruke” olarak adlandırılan topraklar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kimseye ait olmayıp halkın ortak kullandığı yerler
B
Mülkiyeti devlete ait ziraata elverişli yerler
C
Her türlü tasarruf hakkı sahibine ait olan araziler
D
Gelirleri dini, ilmi ve sosyal kurumlara tahsis edilen araziler
E
Hiçbir işe yaramayan, ekilip biçilemeyen, ıssız ve boş araziler
Soru 7

Bir tüccarın “edâ tezkeresi” alabilmesi için gerekli olan durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tahrir defterine kayıtlı olması
B
Gümrük resmini ödemesi
C
Ürünlerinin kalite kontrolünden geçmesi
D
Tarım ürünü ticareti yapması
E
Taşınmaz mal sahibi olması
Soru 8

Kanun dışı olarak alınan salma, salgun, ayak bastı parası türünden vergilere ne ad verilir?

A
Tekâlif-i şakka
B
Resm-i cerâim
C
Tekâlif-i divâniyye
D
Tekâlif-i mîrîyye
E
iane-i cihadiyye
Soru 9

Vakıf literatüründe, menkul veya gayr-i menkul mallardan elde edilen gelirlere ne ad verilir?

A
Nüzul
B
Sürsat
C
Hacegan
D
Akârât
E
Muhzır
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Haremeyn Nezâreti bünyesindeki daireler arasında yer almaz?

A
Evkâf-ı Haremeyn Muhâsebeciliği
B
Zimmet Halifeliği
C
Dâru’s-saâde Yazıcılığı
D
Evkâf-ı Haremeyn Mukâtaacılığı
E
Evkâf-ı Haremeyn Müfettişliği
Soru 11

Vakıf işlerini idare etmek üzere tayin olunan zat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mütevelli
B
Reis’ül Küttap
C
Subaşı
D
Mimarbaşı
E
Muhtesip
Soru 12

Gayr-i menkul vakıf unsurlarının vakfedilebilmesi için temel şart aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir mütevelli tarafından yönetilmesi
B
Doğrudan hizmet veren vakıflara gelir sağlaması
C
Faydalanmayı bekleyenlerin olması
D
Kanun dışı müdahalelerden korunması
E
Vakfedenin mülkiyetinde bulunması
Soru 13

Haşan Kâfî el-Akhisarî’nin öteki nasihat yazarlarından ayıran en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Düzenlenen sefer sayısının az olduğunu belirtmesi
B
Cizye vergisinin kaldırılmasını söylemesi
C
Yeni silahlara dikkat çekmesi
D
Vakıf gelirlerinin artırılması gerektiğini belirtmesi
E
Danışma ve istişareye önem vermesi
Soru 14

Sahiplerinin ölümü veya başka bir nedenle boş kalan timarların beylerbeyi tarafından hak sahiplerine değil de kendi adamlarına vermesiyle özdeşleşmiş kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Selâtin-i izam
B
Asr-ı Saadet
C
Ekâbir Sepeti
D
ihtilâl-i Âlem
E
Adalet Dairesi
Soru 15

Ayn Ali Efendi’nin “Kavânîn-i Âl-i Osman der Hülâsa-i Mezâmin-i Defter-i Divan” adlı eserini sunduğu Osmanlı devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mahmud Nedim Paşa
B
Edhem Paşa
C
Tarhuncu Ahmed Paşa
D
Kuyucu Murad Paşa
E
Mehmed Rüşdü Paşa
Soru 16

Gelenekçi ıslahat risaleleri içerisinde seyyid ve şeriflerin durumunu ayrıntılı biçimde işleyen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kitâb-ı Müstetâb
B
Hırzü’l-Mülûk
C
Telhisü’l-Beyân
D
Usulü’l-hikem fi Nizami’l-âlem
E
Habnâme
Soru 17

Akçenin içindeki gümüş miktarını azaltarak içine başka değersiz madenler katılmak anlamını taşıyan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sarıca
B
Tedvin
C
Tensikat
D
Şagird
E
Tağşiş
Soru 18

XVIII. ve XIX. yüzyıllarda Rize havalisinde etkili olan âyân ailesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Katipoğulları
B
Müderriszadeler
C
Tuzcuoğulları
D
Babanzadeler
E
Kanlızadeler
Soru 19

Malikâne sistemi yerine mukataaların yıllık kârlarının satılması usulüne ne ad verilir?

A
Esham
B
Ekâbir
C
Hacegân
D
Hurûc
E
Mücerred
Soru 20

Bir kişinin âyânlığının ancak merkezin onayıyla kesinleşmesini sağlamak adına 1765’te valilerin âyânlık buyruldusu vermelerini yasaklayan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alemdar Mustafa Paşa
B
Muhsinzade Mehmed Paşa
C
Nevşehirli Damat İbrahim Paşa
D
Silahtar Ali Paşa
E
Baltacı Mehmed Paşa
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x