Osmanlı Tarihi 2018-2019 Final Sınavı

Osmanlı Tarihi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sınır bölgelerindeki Bizans feodal beylerine Osmanlı kaynaklarında ne ad verilir?

A
Kuros
B
Havalegân
C
Yargan
D
Sarıca
E
Tekfur
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi I. Murad Dönemi’nde gerçekleşen savaşlardan biridir?

A
I. Kosova Savaşı
B
Preveze Deniz Savaşı
C
Mercidabık Savaşı
D
Ridaniye Savaşı
E
Prut Savaşı
Soru 3

Bizans İmparatoru II. Manuel’in İstanbul’da bir Türk Mahallesi kurulmasını kabul etmek mecburiyetinde bırakan 1396 yılındaki savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
II. Kosova Savaşı
B
Niğbolu Savaşı
C
Pelekanon Savaşı
D
Miryokefalon Savaşı
E
Bafeus Savaşı
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi II. Mehmed’in Çandarlı Halil Paşa’ya karşı kendine bağlı bir denge unsuru oluşturmak amacıyla gerçekleştirdikleri arasında yer almaz?

A
Sarıca Paşa’nın divan alınması üyeleri arasına
B
Zağanos Paşa’nın divan alınması üyeleri arasına
C
Barbaros Hayreddin Paşa’nın Cezayir-i Bahr-i Sefîd Beylerbeyliği’ne getirilmesi
D
İshak Paşa’nın Anadolu getirilmesi Beylerbeyliği’ne
E
Şehabeddin Paşa’nın yükseltilmesi ikinci vezirliğe
Soru 5

II. Bayezid’in zaman zaman ilişkiler gerilse de Macarlarla yapılan antlaşmalara (1494'ten sonra) sadık kalmasında etkili olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Niğbolu Savaşı
B
Otrar Hadisesi
C
Sumatra Seferi
D
Babaî isyanı
E
Venedik Meselesi
Soru 6

I. Dulkadıroğulları beyliği üzerindeki nüfuz mücadeleleri
II. Osmanlı Devleti’nin Ferhat Paşa Antlaşması ile aldığı yerleri İran’a bırakması
III. Cem Sultan olayında Memlüklerin tutumu
Yukarıdakilerden hangileri II. Bayezid döneminde Osmanlı-Memlük ilişkilerin gerilmesinin nedenleri arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 7

Cem Sultan’ın giriştiği saltanat mücadelesinde aşağıdaki kişilerden hangisinin yeniçeriler tarafından öldürülmesi önemli bir güç kaybına neden olmuştur?

A
Hersekzade Ahmed Paşa
B
Anadolu beylerbeyi Sinan Paşa
C
İshak Paşa
D
Yeniçeri ağası Rüstem
E
Karamani Mehmed Paşa
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi II. Bayezid döneminin özelliklerinden biri değildir?

A
Ağa bölüklerinin oluşturulması
B
Bürokrasinin güçlendirilip kanunların yeniden tanzim edilmesi
C
Ateşli silahların askeriye içerisinde etkin kullanılmasına yönelik faaliyetlerin yapılması
D
İdari alanda memur yetiştirmek amacıyla Mekteb-i Mülkiyye’nin kurulması
E
Yeniçeri sayısının artırılması
Soru 9

I. Selim Dönemi'nde, Veziriazam Koca Mustafa Paşa’nın idam edilme gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
İran seferine yaptığı muhalefet
B
I. Selim’e karşı Şehzade Korkut’u desteklemesi
C
Şehzade Ahmed’le yazışması
D
Mısır seferine yaptığı muhalefet
E
Şehzade Korkut’un kuvvetlerine karşı başarısız olması
Soru 10

Papa X. Leo, Osmanlılara yönelik Haçlı seferi kararını nerede aldırmıştır?

A
II. Pisa Konsili
B
V. Lateran Konsili
C
III. Roma Konsili
D
II. Nicea Konsili
E
VI. Vatikan Konsili
Soru 11

Memlûk Sultanı Kanısav Gavri ile birlikte Mercidabık Savaşı’na iştirak etmiş ve yazmış olduğu Vâkıatu’s-Sultan Selim’de hadiseleri ayrıntılarıyla kaleme almış Memlûk kronik yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nizâmüddin Şâmî
B
Naima
C
İbn Bîbî
D
Aksarayî
E
İbn Zünbül
Soru 12

Çaldıran savaşında Şah İsmail’in ordusunun Osmanlı ordusu karşısında başarısız olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Askerin yanlış düzen alması
B
Dulkadıroğulları’ndan gerekli desteğin verilmemesi
C
Ustacalu Türkmenlerinin ihaneti
D
Osmanlı ateşli silahlarının gücü
E
Aydınoğulları'ndan gerekli desteğin verilmemesi
Soru 13

19-24 oturaklı kadırgadan küçük, hafif ve süratli, kürekli savaş gemisi için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Palestra
B
Zeplin
C
Terek
D
Kalyata
E
Limes
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi I. Süleyman Dönemi’nde gerçekleşmiştir?

A
Belgrat’ın fethedilmesi
B
Bucaş Antlaşması
C
II. Viyana Kuşatması
D
Kıbrıs Adası’nın fethedilmesi
E
Patrona Halil isyanı
Soru 15

Yavuz Sultan Selim’in tahta oturmasından sonra I. Süleyman’ın sancak beyi olarak gönderildiği yer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Edirne
B
Bursa
C
Konya
D
Manisa
E
Kayseri
Soru 16

I. Gucerat’taki (Gücerat) Müslümanlara yardım etmek
II. Portekizlileri bölgeden kovarak eski ticaret yollarını canlandırmak
III. Eflâk hükümdarı
III. Vlad Drakul’u cezalandırmak
Yukarıdakilerden hangileri Mısır Beylerbeyi tayin edilen Süleyman Paşa’nın 1538’de 70 parçadan fazla gemiden oluşan bir donanmayla Kızıldeniz’e açılmasının amaçları arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 17

Ahıska, Şavşat, Çıldır, Artvin, Tortum, Oltu, Tavusker ve Yusufeli’ni kapsayan bölge için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Atabegler (Atabekler) Yurdu
B
Tevaifül Mülük (Tavaif-i Mülûk)
C
İane-i Cihadiyye
D
Kılıç Hakkı
E
Ehl-i Hibre
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Irakeyn seferinin sonuçlarından biri değildir?

A
Bağdat beylerbeyiliğinin kurulması
B
Mahmud Nedim Paşa’nın sadrazamlığa getirilmesi
C
Basra-Bağdat-Halep ticaret yolunun emniyet altına alınması
D
Gilân ve Şirvan hâkimlerinin Osmanlı sultanına bağlılık bildirmesi
E
Safevî devletini ortadan kaldırmanın mümkün olmadığının anlaşılması
Soru 19

Zigetvar Sefer planında Göle’nin (Gyula) zaptıyla görevlendirilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pertev Paşa
B
Hüseyin Avni Paşa
C
Mahmud Nedim Paşa
D
Küçük Said Paşa
E
Server Paşa
Soru 20

1516 yılında imzalanan Noyon Antlaşması ile “Napoli” üzerinde geniş çaplı bir nüfus elde eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Almanya
B
İspanya
C
Rusya
D
İsveç
E
İngiltere
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x