Osmanlı’da İskan ve Göç 2015-2016 Final Sınavı

Osmanlı’da İskan ve Göç 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yerleşik veya konar-göçer grupların kendilerinin ya da devletin isteği doğrultusunda belli bir yöreyi Türkleştirmek, İslamlaştırmak, şenlendirmek veya güvenliği sağlamak gibi nedenlerle, başka bir bölgeye yerleştirilme faaliyetine ne ad verilir?

A
Derbend
B
iskân
C
Mevali
D
Samerra
E
Mirliva
Soru 2

Osmanlı Devleti’nde İskenderun’dan Alanya’ya kadar olan bölgeyi kendilerine yurt tutan Türkmen grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dulkadirli Türkmenleri
B
Ulu Yörük Türkmenleri
C
Halep Türkmenleri
D
Ramazanlı Türkmenleri
E
Bozuluş Türkmenleri
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi mahiyeti itibarıyla derbent tesisleri arasında yer almaz?

A
Derbent mahiyetindeki kaleler
B
Büyük vakıf şeklindeki derbent tesisleri
C
Sarayların derbent olarak kullanılması
D
Han ve kervansarayların derbent olarak kullanılması
E
Köprü yerlerinde bulunan derbentler
Soru 4

Osmanlı Devleti’nde Kızılırmak yayının doğusunda yaşayan konar-göçer gruplara genellikle ne ad verilir?

A
Çavuş
B
Yörük
C
Cemaat
D
Türkmen
E
Oymak
Soru 5

Avusturya’nın 5 Ekim 1908’de Bosna-Hersek’i ilhakı üzerine, Avusturya ile Babıâli arasında Nisan 1909’da imzalanan protokol ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bosna-Hersek’teki ulaşım hizmetleri Avusturya, Rusya ve BabIâli’nin denetimi altında olacaktı.
B
Göç etmek kesinlikle yasaktı.
C
Göçmenler taşınmazlarını ve gelirlerini tasarruf etme hakkına sahip olacaklardı.
D
Protokol 20 yıl geçerli olacaktı.
E
ABD protokolün uygulanmasından sorumlu devletti.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Rusya’nın 1783 yılında Kırım'ı işgal ve ilhâkının sonuçları arasında yer almaz?

A
Türklerin boşaltacağı yerlere Slav unsurlarının yerleştirilmesinin planlanması
B
Osmanlı Devleti'yle Prut Antlaşmasının imzalanması
C
Çarlık hakimiyetini benimsemiyeceği düşünülen Kırım hanedanı Girayları'n Osmanlı topraklarına sürülmesi
D
Rus bürokrasisi tarafından Kırımlı sivillere tedrici bir şekilde göçürme politikasının uygulanması
E
Ruslara karşı ön saflarda savaşmış olan beyler ve mirzalar ile dinî önderlerin ve yakınlarının Osmanlı ülkesine sürülmesi
Soru 7

1865’te Maraş ve Elbistan arasındaki aşiretlerin iskân edilmelerinde etkili olan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanlı Hürriyet Cemiyeti
B
Cemiyet-i Tıbbiyye-i Osmaniye
C
Cemiyet-i İnkılabiyye
D
Dava Vekilleri Cemiyeti
E
Fırka-i İslahiye
Soru 8

Yerleşik toplum içerisinde yer alıp ekonomik sorunlardan dolayı toprak tasarruf hakkını terk ederek başka bir yere göç edenler, sipahi ve Osmanlı bürokratları tarafından aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanmıştır?

A
Keneş
B
Emir-i sevahil
C
Üsera-yı muhacirin
D
Çift bozan
E
Sılacı
Soru 9

Osmanlı göç terminolojisinde Ortadoğu’dan Amerika’ya göç edenler için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaçkaç
B
Harikzede
C
Caliye
D
Felaketzede
E
Mübadil
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi ötekileştirme siyasetine dayanılarak oluşturulan akımlardan biri değildir?

A
Tek kültürcülük
B
Irkçılık
C
Soykırım
D
Etnik merkezcilik
E
Hümanizm
Soru 11

İstanbul’da gıda maddelerini bollaştırmak ve kırsal alanda reayanın vergi yükünü azaltmak amacıyla, İstanbul’daki gurbetçileri memleketlerine göndermek suretiyle 1748 ve 1763 yıllarında başvurulan tahliye işlemine ne ad verilir?

A
Havayic-i salar
B
Melikü’l-sevahil
C
Üsera-yı muhacirin
D
Tathir-i memleket
E
Tevaifül mülük
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat sonrası belge ve defterlerinde sürme, sürgün etme, uzaklaştırma ve memleketten çıkarma manalarında kullanılan terimlerden biri değildir?

A
Zaim
B
icla
C
Nefy
D
Tagrip
E
Tebid
Soru 13

Osmanlı Devleti, 1896-1897 yılında aşağıdaki ülkelerden hangisine uyguladığı göç yasağını kaldırmıştır?

A
Japonya
B
İtalya
C
Fransa
D
ABD
E
Çin
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi 93 göçmenlerinin yararına Baronne Bourdett Coutts tarafından kurulan yardım cemiyetlerinden biridir?

A
Umum Terziler Cemiyeti
B
Maarif-perver Cemiyeti
C
Sermaye-i Şefkat-i Osmaniye Cemiyeti
D
ittihad-ı Osmanî Cemiyeti
E
İslav ittihadı Cemiyeti
Soru 15

Selçuklu ve Osmanlı Devleti, Anadolu’yu şenlendirirken büyük ve kuvvetli aşiret mensuplarını birbirinden uzak sahalara yerleştirmek suretiyle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye çalışmıştır?

A
Feodal yapıyı kırmak
B
Kır nüfuzunu azaltmak
C
Kapıkulu asker sayısını artırmak
D
Şehirli nüfusunu artırmak
E
Salgın hastalıkları azaltmak
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nin iskân politikasının hedeflerinden biri değildir?

A
Asayişi temin etmek
B
Babai isyanı'nı bastırmak
C
Göçmenleri iskân etmek
D
Orduya alınacak asker sayısını yeterli hale getirmek
E
Vergilerin usulüne uygun bir şekilde toplamak
Soru 17

93 Muhaceretinin yoğun olarak yaşandığı dönemlerde göçmen işlerini daha iyi çözümlemek amacıyla Yıldız Sarayı merkez olmak üzere kurulan Umum Muhacirin Komisyonu’nun başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
II. Abdülhamid
B
Mustafa Reşit Paşa
C
Ziya Paşa
D
Karamani Mehmed Paşa
E
Sultan Abdülmecid
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Rusların, 1828-1829 Savaşı esnasında işgal ettikleri topraklarda mukim Bulgar ve Rum unsurun göç etmeleri için kullandığı yöntemlerden biri değildir?

A
Temlik
B
Teşvik
C
ikna
D
Cebir
E
Korkutma
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Filistin, İstanbul ve Anadolu'da Yahudi yerleşmeleri oluşturmak üzere proje geliştirip BabIali'ye takdim eden kişilerden biridir?

A
Baron von Brentano
B
Victor Weil
C
Laurence Oliphant
D
Venelin
E
Parvus
Soru 20

Osmanlı ülkesine XX. yüzyılda gerçekleşen Rus mültecileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
itilaf devletleri İstanbul’a gelen Beyaz Ordu birliklerini Milli Mücadeleye karşı kullanmayı arzu etmişlerdir.
B
1920 Sonbaharı’nda Kırım’ın Kızılordu hâkimiyetine geçmesi sonrası General Vrangel emrindekilerle İstanbul’a sığınmıştır.
C
Beyaz Rusların iaşe masraflarını karşılanmasında Milletler Cemiyeti önemli katkılar yapmıştır.
D
Kasım 1920’de Rus mültecilerin İstanbul’daki sayıları 167 bin kadardı.
E
Beyaz Ruslar İstanbul halkını kültürel açıdan etkileyememişlerdir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x