Özel Vergi Hukuku 2 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Özel Vergi Hukuku 2 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde işyeri olarak kullanılan ve vergi değeri 500.000 TL olan binanın emlak vergisi kaç TL'dir?

A
500
B
1.000
C
2.000
D
3.000
E
6.000
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi ÖTV’nin genel özelliklerinden biridir?

A
Aşamalı olarak uygulanması
B
Verginin kapsamına giren malların sınırsız sayıda olması
C
Uygulanmasının zor olması
D
Hasılatının düşük olması
E
Şeffaf bir yapıya sahip olması
Soru 3

I. ithalat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler
II. Yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler
III. Serbest bölgedeki müşteriler için yapılan fason hizmetler
IV. Karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetleri
Yukarıdakilerden hangileri katma değer vergisinden istisnadır?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 4

Katma değer vergisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Katma değer vergisi, mal ve hizmetlerin üretimlerinden, dağıtımlarına kadar her aşamada yaratılan katma değer üzerinden alınan bir vergidir.
B
Katma değer vergisi her aşamada sadece o aşamada yaratılan katma değer üzerinden alındığı için çifte vergilendirmeyi ve dikey bütünleşmeyi önler.
C
Katma değer vergisinde ithalat vergiden tamamen istisna tutulmaktadır
D
Katma değer vergisinin “vergi indirimi” yöntemi ile birlikte uygulanması, yani bir önceki aşamada ödenen verginin, bir sonraki aşamada ödenecek vergiden indirilmesi, belge kullanımını cazip hâle getirerek kaçakçılığı önlemektedir
E
Katma değer vergisi yatırımı teşvik eden bir vergidir.
Soru 5

A kişisinin ölümü durumunda mirasçılarına 100.000 TL kalmaktadır. A kişisinin soy bağı kurulmuş evlilik dışı iki çocuğu bulunduğuna göre, sağ kalan eşin mirastan alacağı tutar kaç TL'dir?

A
1.000
B
25.000
C
50.000
D
75.000
E
100.000
Soru 6

Veraset ve intikal vergisinden istisnalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
ivazsız şekildeki intikallerin tamamı VİV’den istisnadır.
B
Genel ve katma bütçeli idarelerin bütçelerinden kamu iktisadi teşebbüslerine yapılacak iktisadi transferler ve yardımlar VİV’den istisnadır.
C
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara kuruluşu için veya kurulduktan sonra tahsis olunan mallar VİV’den istisnadır.
D
Her çeşit sadaka VİV’den istisnadır.
E
Örf ve âdete göre verilen hediye, cihaz, yüzgörümlüğü ve drahomalar VİV’den istisnadır.
Soru 7

Damga Vergisi Kanunu’na göre maktu vergiler, her yıl aşağıdakilerden hangisi dikkate alınarak düzenlenir?

A
Enflasyon oranı
B
Yeniden değerleme oranı
C
Borsa rayici
D
Tasarruf değeri
E
Kağıdın kullanım sıklığı
Soru 8

2012 yılında satın alınan ve 03.01.2015 tarihinde satılan bir motorlu taşıtın, yeni sahibi için motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin başladığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?

A
01.01.2015
B
03.01.2015
C
01.06.2015
D
01.07.2015
E
31.12.2015
Soru 9

Damga vergisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Servet üzerinden alınan bir vergidir.
B
Sübjektif nitelikte bir vergidir.
C
Merkezi yönetim tarafından alınan bir vergidir.
D
Özel nitelikte bir vergidir.
E
Sadece Türkiye'ye özgü bir mali yükümlülüktür.
Soru 10

Damga Vergisi Kanunu’na göre damga vergisinin mükellefi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kağıtları imza edenler
B
Kağıtları ibraz edenler
C
Kağıtlarda ödeme yükümlüğü altına girenler
D
Kağıtları düzenleyenler
E
Kağıtlarda adı geçenler
Soru 11

Ölüm, yabancı bir ülkede meydana gelmişse ve mükellefler müteveffanın bulunduğu yerin dışında bir başka yabancı ülkede iseler, veraset ve intikal vergisi beyannamesi ölüm tarihini takip eden kaç ay içinde verilmelidir?

A
1
B
3
C
4
D
6
E
8
Soru 12

Bireyler ve topluluklarının kendi aralarında veya devletle yaptıkları hukuki işlemler dolayısıyla düzenlenen, bir hususu ispat ve belli etme niteliğini taşıyan kâğıt ya da elektronik belgeler üzerinden alınan mali yükümlülüklere ne ad verilir?

A
Arazi vergisi
B
Veraset ve intikal vergisi
C
Damga vergisi
D
Bina vergisi
E
Özel iletişim vergisi
Soru 13

İşyeri için yangın sigortası yapan ve bunun içinde 500 TL prim tahsil eden sigorta şirketinin ödemesi gereken yangın sigorta vergisi kaç TL'dir?

A
10
B
25
C
40
D
50
E
75
Soru 14

Tapu ve kadastro harçlarının tahakkukundan itibaren ne kadar süre içinde ödenmesi gerekir?

A
15 gün
B
1 ay
C
3 ay
D
6 ay
E
1 yıl
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi noter harçlarından istisna edilmiştir?

A
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlenmesi
B
Anonim şirketlerin sermaye artırımı işlemleri
C
Sözleşme ve kağıtların tanzimi
D
Vekâletname tanzimi
E
Mirasçılık belgesi düzenlenmesi
Soru 16

Belediye Gelirleri Kanunu’na göre, aşağıdaki vergilerden hangisi belediye gelirleri içerisinde yer alır?

A
Haberleşme vergisi
B
iletişim vergisi
C
Şans oyunları vergisi
D
Katma değer vergisi
E
Motorlu taşıtlar vergisi
Soru 17

Noterde düzenlenen kira sözleşmelerinde kira süresi belli değilse, alınacak noter harcının hesabında aşağıdakilerden hangisi esas alınır?

A
1 aylık kira tutarı
B
2 aylık kira tutarı
C
3 aylık kira tutarı
D
6 aylık kira tutarı
E
1 yıllık kira tutarı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi belediyelerce alınan imar ile ilgili harçlar arasında yer almaz?

A
Tapu harcı
B
Parselasyon harcı
C
ifraz ve tevhit harcı
D
Plan ve proje tasdik harcı
E
Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı
Soru 19

Büyükşehir belediye sınırları içerisinde yer alan mesken haricindeki binalarda bina vergisi oranı binde kaçtır?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
6
Soru 20

Mahiyetleri gereği işin sonunda hesap edilip alınması gereken yargı harçları, harç alacağının doğduğu tarihten itibaren kaç gün içinde ödenir?

A
7
B
15
C
20
D
30
E
60
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...