Özel Vergi Hukuku 2 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Özel Vergi Hukuku 2 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunan konutlar için uygulanan emlak vergisi oranı binde kaçtır?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 2

Katma değer vergisine tabi malların işletme personeline bedelsiz olarak verilmesi durumunda bedelsiz teslimin vergiye tabi tutulacağı ölçü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mukayyet değer
B
Borsa rayici
C
Emsal bedeli
D
Vergi değeri
E
itibari değer
Soru 3

Gümrük vergilerinin on günlük ödeme sürecinin otuz gün daha uzatılması durumunda gümrük vergisine ek olarak aşağıdakilerden hangisi alınmaktadır?

A
Usulsüzlük cezası
B
Gecikme zammı
C
Vade farkı
D
Gecikme faizi
E
Tecil faizi
Soru 4

Katma değer vergisinde genel ve esas vergilendirme usulü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Takdir usulü
B
Götürü usul
C
Basit usul
D
Telafi edici usul
E
Gerçek usul
Soru 5

Veraset ve intikal vergisinde tarh zamanaşımının başlangıcına esas olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
intikal eden malların idarece tespit olunduğu takvim yılını izleyen yılın başı
B
Ölümün meydana geldiği tarihi izleyen takvim yılı başı
C
Mirası ret süresinin dolduğu takvim yılını izleyen yılın başı
D
Malların mirasçılar tarafından paylaşıldığı yılın başı
E
Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin verildiği tarihi izleyen yılın başı
Soru 6

Motorlu taşıtlar vergisinde vergiyi doğuran olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vergiye tabi motorlu taşıtın satışı ile ilgili noterde satış sözleşmesinin yapılması
B
Vergiye tabi motorlu taşıtın satışı için kişiler arasında sözleşme yapılması
C
Vergiye tabi motorlu taşıtın resmi kayıt ve tescilinin yapılması
D
Vergiye tabi motorlu taşıtın satış bedelinin ödenmesi
E
Vergiye tabi motorlu taşıtın trafiğe çıkması
Soru 7

Motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin adlarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan taşıtlarda meydana gelen değişiklikleri vergi dairesine bildirmemeleri durumunda kesilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özel usulsüzlük
B
Usulsüzlük
C
Vergi ziyaı
D
Kusur
E
Ağır kusur
Soru 8

Miras bırakanın eşinin, miras bırakanın anne ve babası ile mirasçı olduğu durumda mirastan alacağı pay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mirasın yarısı
B
Mirasın tamamı
C
Mirasın üçte ikisi
D
Mirasın dörtte biri
E
Mirasın dörtte üçü
Soru 9

Damga vergisi açısından medeni, ticari yada resmi işlemler ile ilgili bir hususu ispat ve belli etmeye yarayan, yazılmış ve imzalanmış olan yada imza yerine geçecek bir işaret konulmuş bulunan maddi varlığa haiz belgelere ne ad verilir?

A
Doküman
B
Veri
C
Kağıt
D
Suret
E
Fotokopi
Soru 10

Bir hukuki işlem dolayısıyla birden fazla kağıt düzenlenmesi durumunda, kağıtların tabi olacağı damga vergisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
ilk düzenlenen kağıt damga vergisine tabi tutulur.
B
Son düzenlenen kağıt damga vergisine tabi tutulur.
C
Toplam damga vergisinin yarısı alınır.
D
En fazla damga vergisini gerektiren kağıt dikkate alınır.
E
Kağıtlardan her biri ayrı ayrı damga vergisine tabi tutulur.
Soru 11

Damga Vergisi Kanunu’na göre damga vergisinin mükellefi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kağıtlarda adı geçenler
B
Kağıtları düzenleyenler
C
Kağıtları ibraz edenler
D
Kağıtları imza edenler
E
Kağıtlarda ödeme yükümlüğü altına girenler
Soru 12

Damga Vergisi Kanunu’na göre maktu vergiler, her yıl aşağıdakilerden hangisi dikkate alınarak düzenlenir?

A
Yeniden değerleme oranı
B
Borsa rayici
C
Enflasyon oranı
D
Kağıdın kullanım sıklığı
E
Tasarruf değeri
Soru 13

Tapu ve kadastro harçlarının tahakkukundan itibaren ne kadar süre içinde ödenmesi gerekir?

A
15 gün
B
1 ay
C
3 ay
D
6 ay
E
1 yıl
Soru 14

Tahkim sözleşmesine dayanılarak verilen hakem kararlarının uygulanabilmesi için hâkim tarafından verilen şerhlerden alman harç aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilan
B
Karar ve ilam
C
Noter
D
Başvuru
E
Celse
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi tapu ve kadastro harçlarının mükelleflerinden biri değildir?

A
Rücularda rücu edilen taraf
B
Kadastro işlerinde adlarına tescil yapılanlar
C
ipotek tesisinde ipoteği tesis edenler
D
Mülkiyet hakkını iktisap edenler
E
Mülkiyetten ayrı olarak ayni hakları iktisap edenler
Soru 16

Noterde düzenlenen kira sözleşmelerinde kira süresi belli değilse, alınacak noter harcının hesabında aşağıdakilerden hangisi esas alınır?

A
1 aylık kira tutarı
B
2 aylık kira tutarı
C
3 aylık kira tutarı
D
6 aylık kira tutarı
E
1 yıllık kira tutarı
Soru 17

Çevre temizlik vergisinin mükellefi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Binaya malik gibi tasarruf edenler
B
Binanın maliki
C
Binanın intifa hakkı sahibi
D
Binayı kullananlar
E
Belediyeler
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Belediye Gelirleri Kanunu’na göre alman vergilerden biridir?

A
Damga vergisi
B
Özel iletişim vergisi
C
Yangın sigortası vergisi
D
Motorlu taşıtlar vergisi
E
Şans oyunları vergisi
Soru 19

Belediyelerce alınan tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcının ödeme biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yılın sonunda çalışılan süreye göre beyan üzerine alınır.
B
Makbuz karşılığında peşin olarak alınır.
C
Belediyelerce damga basılmak suretiyle alınır.
D
işletme sahibince beyan üzerinde tarh edilerek alınır.
E
işletmelere pul yapıştırılmak suretiyle alınır.
Soru 20

Belediye sınırları içinde bulunan sebze ve meyve pazarlarında, satıcılar tarafından ödenmesi gereken belediye harcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaynak suları
B
Tellallık
C
Bina inşaat
D
işgal
E
Muayene ve denetleme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...