Özel Vergi Hukuku 2 2018-2019 Vize Sınavı

Özel Vergi Hukuku 2 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Birden fazla kimsenin bir mal üzerindeki tasarruf hakkını mal el değiştirmeden zincirleme akit yapmak suretiyle devretmesi halinde, ilk satıcının o malı doğrudan sonuncu alıcıya teslim etmesinin katma değer vergisinde “mal teslimi” açısından sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yalnızca son alıcıya yapılan teslim esas alınır.
B
ilk satıcının yapmış olduğu işlem yalnızca teslim olarak kabul edilir.
C
Gerçekte fiilen yapılan teslim sayısı esas alınır.
D
Zincirleme akit içerinde yer alan her bir kimse için teslim ayrı ayrı gerçekleşmiş olur.
E
Malın teslim edilmiş olması için fiilen alıcıya verilmiş olması gerekir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisinin yürürlüğe girmesi ile uygulamadan kaldırılan vergilerden biridir?

A
Meslek vergisi
B
işletme vergisi
C
Taşıt alım vergisi
D
Akaryakıt tüketim vergisi
E
Özel iletişim vergisi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisinin, bu vergiye geçilmesinde etkili olan olumlu özelliklerinden biri değildir?

A
Tüketim harcamalarını frenlemesi
B
Yatırımları teşvik etmesi
C
Uzmanlaşmayı teşvik etmesi
D
Uyum maliyetlerinin düşük olması
E
Fiyatlar genel seviyesinin kontrolünü sağlaması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisinin konusuna giren diğer teslim ve hizmetlerden biri değildir?

A
Müzayede mahallerinde satış işlemlerinin yapılması
B
Şans oyunlarının tertiplenmesi
C
Posta hizmetleri
D
Boru hattı ile ham petrol taşıma hizmetleri
E
iktisadi işletmeye dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri
Soru 5

2019 yılı içerisinde 10 Ocak tarihinde, 20 Haziran tarihinde teslim alınmak üzere buzdolabı almak için sözleşme yapılmıştır. 22 Ocak tarihinde avans olarak 100 TL ödenmiş, 10 Şubat tarihinde de 2.000 TL buzdolabı bedeli için fatura düzenlenmiştir. Kalan borcun tamamı 5 Mayıs tarihinde ödenmiştir.
Buna göre, KDV açısından vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?

A
10 Ocak
B
22 Ocak
C
10 Şubat
D
5 Mayıs
E
20 Haziran
Soru 6

İmalatçılar tarafından ihraç kaydıyla yapılan teslimde, ihracat 3 ay içerinde gerçekleşmez ise yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tecil edilen vergi 1 kat vergi ziyaı cezası ile birlikte alınır.
B
Tecil edilen vergi gecikme zammı ile birlikte alınır.
C
Tecil edilen vergi özel usulsüzlük cezası ile birlikte alınır.
D
Tecil edilen vergi 3 kat vergi ziyaı cezası ile birlikte alınır.
E
Tecil edilen vergi gecikme faizi ile birlikte alınır.
Soru 7

Katma Değer Vergisi Kanunu'nda I sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için uygulanan katma değer vergisi oranı yüzde kaçtır?

A
1
B
5
C
8
D
10
E
18
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisindeki istisnalardan biri değildir?

A
ihracat istisnası
B
Kıymetli maden ve petrol arama istisnası
C
Teşvik belgeli yatırım istisnası
D
Taşımacılık istisnası
E
Telif kazançları istisnası
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisinin katma değer vergisinde vergilendirme dönemleri üç ay olarak uygulanır?

A
işletme hesabı esasında defter tutan ve şehirlerarası yük taşımacılığı yapanlar
B
Vergiye tabi kazancı basit usulde tespit edilen ticaret erbabı
C
Çiftçilerden ürün satın alan işletme hesabı esasında vergiye tabi ticaret erbabı
D
Kendilerine özel hesap dönemi belirlenmiş kurumlar vergisi mükellefleri
E
Dilekçe ile vergi idaresine başvurarak üç aylık vergilendirme dönemi talep edenler
Soru 10

Katma değer vergisinde vergiden istisna edilmiş işlemleri nedeniyle mükelleflere istisnadan vazgeçme hakkının tanınmasının gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Satış fiyatlarının düşük kalmasının rekabet eşitsizliğine neden olması
B
Girdilere ödenen verginin düşülememesinin yük oluşturması
C
Mükellefin satışlarından daha fazla KDV tahsil etmek istemesi
D
işletme sahibi aleyhine hayali kârların ortaya çıkması
E
Ödenen KDV’nin gider olarak düşülmesine izin verilmemesi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi özel tüketim vergisinin genel özellikleri arasında yer almaz?

A
Adaletli bir vergilemeyi sağlaması
B
Hasılatın yüksek olması
C
Katma değer vergisi oranlarını sadeleştirmesi
D
Şeffaf bir yapıya sahip olması
E
Verginin kapsamının geniş olması
Soru 12

Özel tüketim vergisinde belgesiz mal bulundurulduğunun tespit edilmesi halinde, söz konusu mallara ilişkin belgelerin ibrazı için mükellefe kaç gün süre verilir?

A
7
B
10
C
15
D
20
E
30
Soru 13

Bankaların yapmış oldukları işlemler dolayısıyla kendi lehlerine tahsil ettikleri paralar üzerinden alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Banka ve sigorta muamele vergisi
B
Katma değer vergisi
C
Özel işlem vergisi
D
Damga vergisi
E
Özel tüketim vergisi
Soru 14

Özel tüketim vergisinde (II) sayılı listede yer alan motorlu taşıtlardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar için vergiyi doğuran olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
ihracatçıları tarafından satın alınması
B
imalatçıları tarafından imali
C
Motorlu araçların imalatçıları tarafından teslimi
D
ithalatçıları tarafından galeriye gönderilmesi
E
Bayileri tarafından satılmak amacıyla teslim alınması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi gümrük vergisinden istisna tutulan eşyalar arasında yer almaz?

A
Doğal afetler nedeniyle zarar görenlere gönderilen eşya
B
Cenaze ve cenaze ile ilgili ithal edilen eşya
C
Bir ticari fuarda kullanılan eşya
D
Spor kulüplerince ithal edilen spor malzemesi
E
Malul ve sakatların kullanımına mahsusu eşya
Soru 16

Mevcut binaya kalorifer tesisatı ya da asansör ilave edilmesi nedeniyle vergi değerinin değiştiği durumda, bina vergisi mükellefiyetinin başladığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilavenin yapıldığı ayı izleyen ayın başı
B
ilavenin tamamlandığı tarih
C
ilavenin yapıldığının beyan edildiği tarih
D
ilavenin yapıldığı tarihi izleyen bütçe yılı başı
E
ilavenin yapıldığı ayı izleyen ikinci ayın başı
Soru 17

Özel kanunlarına göre Devlet ormanları dışında insan emeğiyle yeniden orman haline getirilmek üzere ağaçlandırılan arazinin, arazi vergisinden muafiyeti kaç yıldır?

A
50
B
40
C
30
D
20
E
10
Soru 18

Arazi vergisinde takdir komisyonlarının dört yılda bir yapacakları takdirlerin, tarh ve tahakkuk işleminin yapılacağı sürenin başlangıcından en az kaç ay önce karara bağlanması gerekir?

A
2
B
3
C
6
D
9
E
12
Soru 19

Afet tehlikesi nedeniyle yeniden inşa edilen binalar kaç yıl süreyle emlak vergisinden muaf tutulur?

A
3
B
5
C
10
D
15
E
20
Soru 20

Gayrimenkuller için ödenen vergiden söz konusu gayrimenkullerden kaynaklanan borçların indirilmesine izin verilmemesi, emlak vergisinin hangi özelliğinin sonucudur?

A
Yerel bir vergi olması
B
Özel bir vergi olması
C
Sürekli bir vergi olması
D
Servet vergisi olması
E
Objektif bir vergi olması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...