Psikoloji 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Psikoloji 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir işyerinde, çalışanların memnuniyet düzeylerini artırmaya çalışmak aşağıdaki psikoloji dallarından hangisinin kapsamında değerlendirilir?

A
Örgüt psikolojisi
B
Nöropsikoloji
C
Sosyal psikoloji
D
Kantitatif psikoloji
E
Gelişimsel psikoloji
Soru 2

2-3 mm kalınlığında bir örtü gibi olan ve her iki beyin yarım küresini dıştan saran yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bazal gangliyonlar
B
Serebellum
C
Korteks
D
Talamus
E
Hipotalamus
Soru 3

Çalışmanın insanlara bireysel ve sosyal bir kimlik kazandırdığını ancak kapitalist toplumun, insanları yaptıkları işlerin gerçek doğasından uzaklaştırdığını ve bu işleri birer ekonomik aktiviteye dönüştürdüğünü savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mary Parker Follett
B
Karl Marx
C
Frederick W. Taylor
D
Charles Darwin
E
Max Weber
Soru 4

Bir deneyden çıkan neden-sonuç ilişkisine ne kadar güvenileceğini gösteren ölçü aşağıdakilerden hangisidir?

A
iç geçerlilik
B
Rastgele tahsis
C
Ölçümsel güvenilirlik
D
içsel güvenilirlik
E
Korelasyon katsayısı
Soru 5

Almanca öğrenmeye başlayan bir kimsenin daha önceden öğrendiği İngilizceyi unutmaya başlaması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A
ileriye dönük bozmaya
B
Bellek dolmasına
C
Geriye dönük bozmaya
D
Kodlama hatasına
E
Belleğin bozulmasına
Soru 6

Bütün İtalyanların neşeli olduğuna veya bütün kadınların kötü sürücüler olduğuna inanmak aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A
Grup kutuplaşmasına
B
Mobbinge
C
Düşmanlığa
D
iç grup kayırmacılığına
E
Kalıpyargıya
Soru 7

Aşağıdaki durumların hangisinde sosyal kaytarma eğilimi azalır?

A
Bireyin büyük gruplar içinde çalışması
B
Bireyin yapılan işte kendi performansının anlamlı bir etkisinin olmayacağına inanması
C
Bireyin sarf ettiği şahsi eforun gözetleneceğini bilmesi
D
Bireyin yapılan işi önemsiz bulması
E
Bireyin yapılan işi sıkıcı bulması
Soru 8

Frederick W. Taylor’un çalıştığı fabrikadaki işçileri gözlemleyip Bilimsel Yönetim Prensiplerini hazırlamasındaki temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fabrika sistemini tüm ülkeye yaymak
B
işçilerin üretkenlik ve verimlilik düzeylerini artırmak
C
Çalışanların duygularını anlamaya çalışmak
D
Çocuk işçilerin sömürülmesini engellemek
E
işçilere sosyal kimlik kazandırmak
Soru 9

Mary Parker Follett ve Elton Mayo gibi öncülerin yardımıyla 1920'lerden sonra ortaya atılan ve çalışma psikolojisinde katılımcı demokrasi anlayışını savunan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilimsel Yönetim
B
Sosyal Darwinizm
C
Beşeri Sermaye
D
insan ilişkileri
E
Alan Kuramı
Soru 10

Kişinin üyesi olduğu siyasi partiye ve seçmenlerine daha üstün özellikler atfetmesi aşağıdaki kavramlardan hangisine bir örnektir?

A
Kendine yontan atıf hatasına
B
Kalıpyargıya
C
Asgari grup etkisine
D
Dış gruba yönelik önyargıya
E
Dış grup homojenliği yanılgısına
Soru 11

Zor gününde destek olunan bir arkadaştan yardım istendiğinde yardım etmemesi aşağıdaki toplumsal normlardan hangisinin ihlali anlamına gelir?

A
Sosyal destek
B
Duyarlılık
C
Cömertlik
D
işbirliği
E
Mütekabiliyet
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yönetim akımı ile ilgili kavramlardan biri değildir?

A
Zaman ve hareket çalışması
B
En iyi yol
C
Therbligs
D
Hawthorne etkisi
E
Soldiering
Soru 13

Bir kurumu veya şirketi oluşturan kişilerin sergiledikleri ortak anlayış ve davranış biçimine ne ad verilir?

A
Örgütsel algı
B
Örgüt kültürü
C
Psikolojik sözleşme
D
Örgütsel davranış
E
Örgüt adaleti
Soru 14

Bireyin yapmayı düşündüğü davranışın sosyal çevreden ne kadar kabul göreceğiyle ilgili algısına ne ad verilir?

A
Davranışsal niyet
B
Davranışsal kontrol algısı
C
Bilişsel uyumsuzluk
D
Öznel norm
E
Bilişsel tutum
Soru 15

Bireylerin tutumlarının kabul, red ve bağlantısızlık alanlarından birinde olacağını savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Düşünülmüş Eylem Kuramı
B
Denge Kuramı
C
Planlanmış Eylem Kuramı
D
Detaylandırma Olasılığı Kuramı
E
Sosyal Yargı Kuramı
Soru 16

İlk kez Edward L. Thorndike tarafından ortaya konan ve bireyin zekası, girişkenliği veya dış görünümü gibi tek bir özelliğine bakarak kişi hakkında genel anlamda olumlu bir izlenim geliştirmeyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hale etkisi
B
Algıda seçicilik
C
Karşılaştırma etkisi
D
Kalıp yargılar
E
Ayrımcılık
Soru 17

Bir kimsenin arkadaşlarıyla yakın ilişkiler içinde olmak ve üyesi olduğu gruptan onay ve destek görmek istemesi Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramına göre aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisi kapsamına girer?

A
Kendini gerçekleştirme
B
Özsaygı
C
Fizyolojik
D
Sosyal
E
Güvenlik
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın 4P'si olarak da bilinen pazarlama karmasının bileşenlerinden biri değildir?

A
Tanıtım
B
Ürün
C
Fiyat
D
Yer
E
Satış
Soru 19

Bir mal, hizmet veya fikrin kimliği belirli bir kişi veya kuruluş tarafından bir bedel karşılığında yüz yüze olmayacak bir şekilde medyada hedef kitlelere tanıtımına ne ad verilir?

A
Reklam
B
Marka
C
Pazarlama
D
Slogan
E
Kimlik
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi X kuşağının özelliklerinden biri değildir?

A
Şüpheci olmaları
B
Katılımcı ruha sahip olmaları
C
Kendi bildikleri gibi çalışmak istemeleri
D
Çalışmayı meydan okuma olarak görmeleri
E
Girişimci olmaları
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...