Sağlık Alanında İstatistik 2018-2019 Final Sınavı

Sağlık Alanında İstatistik 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1


Yukarıdaki grafiğe ne ad verilir?

A
Histogram
B
Dal-yaprak grafiği
C
Çizgi grafiği
D
Saçılım grafiği
E
Sütun grafiği
Soru 2

Normal dağılım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Herhangi bir normal dağılımı standart normal dağılıma dönüştürebilmek için, gözlem değerlerinden standart sapma değeri çıkartıldıktan sonra aritmetik ortalamaya bölünür.
B
Normal dağılımın standart sapma değeri büyüdükçe, eğri daha sivri ve dar bir görünüm alır.
C
Aritmetik ortalamaya karşılık gelen z değeri 1’dir.
D
Normal dağılım eğrisinin altında kalan toplam alan 1’e eşittir.
E
Normal dağılımın aritmetik ortalama değeri, medyan değerinden büyüktür.
Soru 3

Tek bir parametrenin belli bir değerden farklı olduğu ya da iki ana kütleye ait parametrelerin birbirinden farklı olduğu şeklinde kurulan hipoteze ne ad verilir?

A
Testin gücü
B
Tek yönlü karşıt hipotez
C
Çift yönlü karşıt hipotez
D
Sıfır hipotezi
E
Anlam düzeyi
Soru 4

Bir araştırmacı, 10 birimlik bir örneklem için örneklem aritmetik ortalamasını 7,47 olarak tespit etmiştir.
Buna göre, örneklemde yer alan birimlerin değerleri toplamı kaçtır?

A
74,7
B
9,15
C
8,45
D
7,14
E
6,2
Soru 5

İki değişken arasındaki korelasyon katsayısı değeri 0,45 ise bu iki değişken için hesaplanacak belirlilik katsayısı değeri kaçtır?

A
0,1218
B
0,1469
C
0,2025
D
0,2278
E
0,4565
Soru 6

Regresyon analizinde bir bağımlı ve bir bağımsız değişken olması durumuna ne ad verilir?

A
Bağımsız doğrusal regresyon
B
ileri doğrusal regresyon
C
Sabit doğrusal regresyon
D
Çoklu doğrusal regresyon
E
Basit doğrusal regresyon
Soru 7

Basit doğrusal regresyon modelinde x=0 olduğunda y’nin değeri hangi katsayı ile gösterilir?

A
o
B
P
C
e
D
ö
E
a
Soru 8

İki değişken arasında korelasyon olmaması durumunda hesaplanan korelasyon katsayısı değeri kaçtır?

A
-1
B
0
C
0,50
D
0,75
E
0,95
Soru 9

Bir araştırmada 3 aylık veri kullanılmıştır. Bu 3 ay için aylık beklenen satış değeri 250 iken ilk ay 280, ikinci ay 290 ve üçüncü ay 180 olarak gerçekleşmiştir.
Buna göre, ki-kare iyi uyum testinde hesaplanacak ki-kare değeri kaçtır?

A
29,60
B
25,45
C
18,90
D
16,12
E
15,40
Soru 10

Ki-Kare iyi uyum testini kim geliştirmiştir?

A
Kari Pearson
B
Mahalonobis
C
Edward Hubel
D
Frederick Gauss
E
John Tukey
Soru 11

Belirli bir özelliği taşıyan veya taşımayan birimlerin tespiti ve sayısının belirlenmesi gereken durumlarda aşağıdaki teslerden hangisi kullanılır?

A
Kolmogorov-Smirnov
B
Varyans
C
Binom
D
Hipotez
E
Ki-kare
Soru 12

Örneklem birim sayısının 80 olduğu bir araştırmada p=0,45 ise binom testinde standartlaştırmaya gidilebilmesi için normal dağılım ortalaması kaç olur?

A
40
B
36
C
24
D
18
E
12
Soru 13

Bir ülkenin yıl başındaki nüfusu 250.000 iken yıl sonunda 262.000 olarak tespit edilmiştir.
Buna göre, bu ülkenin yıl ortası nüfus değeri kaçtır?

A
280.000
B
256.000
C
230.000
D
220.000
E
215.000
Soru 14

insanlar, sahip oldukları sosyal, ekonomik ve sağlık koşullarından farklı şekillerde etkilenmekte ve farklı yaş gruplarında değişik risklere maruz kalmaktadırlar. Belirli bir yaş grubuna giren bireylerin sahip oldukları ölüm risklerini, ölüm istatistikleri aracılığı ile değerlendiren ve bireylerin beklenen yaşam sürelerini belirlemeyi hedefleyen tablolar, ____________ olarak adlandırılır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
yaşam tabloları
B
nüfus yoğunluğu
C
nüfus artış hızı
D
hız
E
nüfus piramidi
Soru 15


Bir araştırmacı; GKBF testinin meme kanseri için tanı değerini hesaplamak istemektedir. Bu amaçla GKBF testini, meme kanserli 500 hasta kadında ve meme kanserli olmayan 2.000 kadında uygulamıştır. Elde edilen test sonuçlarını ise aşağıdaki şekilde tablolaştırmıştır.
Yukarıdaki tabloya göre, GKBF testinin meme kanseri tanısı koymadaki duyarlılığı yüzde kaçtır?

A
97,9
B
90
C
25
D
10
E
2
Soru 16

Sayım anında bireylerin bulundukları bölge içinde sayılması aşağıdaki nüfus sayımı yöntemlerinden hangidir?

A
Özel
B
Dönemsel
C
Sınırlı
D
De facto
E
De juro
Soru 17

2017 yılı içinde Özel H&S hastanesinde toplam yatılan gün sayısı 6.000, taburcu olanların sayısı 1.460 ve ölenlerin sayısı ise 40 olduğuna göre hastanenin 2017 yılı ortalama hasta yatış gün sayısı kaçtır?

A
3
B
4
C
5
D
8
E
10
Soru 18

Ülkenin veya bölgenin nüfus inceleyen bilim dalma ne ad verilir? olaylarını

A
Psikoloji
B
Coğrafya
C
istatistik
D
Demografi
E
Sosyolojik
Soru 19

Nüfusun yaş ve cinsiyet yapısını incelemeyi sağlayan grafiğe ne ad verilir?

A
Nüfus pay grafiği
B
Kutu grafiği
C
Nüfus piramidi
D
Regresyon tahmini
E
Nüfus histogramı
Soru 20

I. Gereksiz olmalıdır.
II. Güvenilir olmalıdır.
III. Ekonomik olmalıdır.
Yukarıdakilerden hangileri nitelikli bir enformasyonun özeliiklerindendir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I,II ve III
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x