Sağlık Bilimlerinde Ve Yönetiminde Etik 2018-2019 Vize Deneme Sınavı

Sağlık Bilimlerinde Ve Yönetiminde Etik 2018-2019 Vize Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kurumda kendi görüşü dışında kalanlara veya hareket edenlere karsı bireysel veya grup olarak fiziksel ve psikolojik olarak eziyet çektirilmesi olarak tanımlanan etik dışı davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bencillik
B
İşkence
C
Yıldırma
D
Şiddet-baskı
E
Dogmatik davranma
Soru 2

Hükumete sahte bilgi verilmesi davranışı, bilgi uçurmanın hangi türüne girmektedir?

A
Sahtecilik
B
Tehlike
C
Açıkça yasa dışılık
D
Olası yaşa dışılık
E
Kurumun sosyal politikası
Soru 3

Yönetim performansının değerlendirilmesi konusunda hedeflerle yönetimin, yöneticileri karsı karsıya getirdiği ve içsel rekabet ve yapay sistemlerin yetersiz kalmasına neden olacağını ve sonunda da kurumun performansının beklenenin altında kalacağını söyleyen, kurumlarda hedeflere göre yönetimi kabul etmeyen kişi kimdir?

A
Hipokrat
B
John Lennon
C
W. Edwards Deming
D
Harezmi
E
İbn-i Sina
Soru 4

Ahlak felsefesi bağlamında etik, aşağıdaki kavramlardan hangisini incelemez?

A
Ödev
B
Yükümlülük
C
Sorumluluk
D
Erdem
E
Sevgi
Soru 5

Etiğin seyirci, gözlemci durumunda ahlaki olgu ve olaylara dışarıdan baktığı, olayları bilimsel bir yaklaşımla gözlemleye ve açıklayan etik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Normatif etik
B
Meta-etik
C
Betimleyici etik
D
Yönetim etiği
E
Biyoetik
Soru 6

Tıp etiğinden biyo-etige geçisin bir akademesi olarak değerlendirilen uygulamalı etik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mesleki etik
B
Yönetim etiği
C
Biyomedikal etik
D
Bilim etiği
E
Kamu etiği
Soru 7

Karar verilmesi gereken herhangi bir durum karşısında iki veya daha fazla seçeneğin bulunması veya etik değerlerin çatışması durumunu açıklayan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etik ikilem
B
Etik ihlal
C
Etik kod
D
Etik karar
E
Etik kural
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi karmaşık durumlar karsısında karar vermek gerektiğinde etik dışı davranışlardan kaçınmak için, karar vermeden önce karar aşamasının her basamağında sorulması gereken sorulardan biri değildir?

A
Bu doğru mu?
B
Bu mutlu eder mi?
C
Bu adil mi?
D
Aileniz, cocugunuyza da akrabalarınıza bunu soylerm iydiniz?
E
Eger birisi zarar gorecekse bu kimdir?
Soru 9

Aldığı maaşın yetmediğini öne sürerek rüşvet alma davranışında bulunan birinin, bu davranışına hangi etik dışı davranış nedenini gerekçe olarak göstermesi beklenebilir?

A
Esneklik
B
Etik ikilem
C
Ücretlendirme
D
Bencillik
E
Yasaların etkisi
Soru 10

Yöneticilerin veya aynı statüye sahip çalışanların yasal yetkilerinin dışında diğer kişi ve/ veya grupları etki altına almak için onlara etik dışı meydan okumalarına ne ad verilir?

A
Bencillik
B
İşkence
C
Şiddet-Baskı
D
Korkutma-Yıldırma
E
Dogmatik davranma
Soru 11

I. Bir meslek dalı, toplumun kaçınılmaz olan bir gereksinimini karşılar
II. Meslek kişinin salt kendi doyumu için değil aynı zamanda başkalarının yararı için de yaptığı bir uğraştır
III. Meslek dalları araştırma ve deneylerle geliştirilerek zamanla kendine özgü tekniklere sahip
olur
IV. Meslekler kazanç elde etmek için yapılan uğraşlardır.
V. Meslekler doğuştan gelen özel
bilgi ve becerilere dayalıdır
VI. Mesleklerin kendine özgü değer ve etik ilkeleri vardır
Aşağıdakilerden hangisi bir uğraşın meslek sayılabilmesi için gerekli ögeleri doğru olarak içermektedir?

A
I, II, III, IV, V
B
I, II, III, IV, VI
C
I, II, III, V, VI
D
II, III, IV, V, VI
E
II, IV, V, VI
Soru 12

________ etik açıdan bir yargıya ulaşılabilmesi için başvurulan, genelleştirilmiş anlatımlardır.
Yukarıdaki boşluğa hangi kavram gelmelidir?

A
Etik kurallar
B
Etik ilkeler
C
Kurum felsefeleri
D
Kurum amaçları
E
Yasalar
Soru 13

Belli bir meslek grubunun, mesleğe ilişkin olarak oluşturup, koruduğu; meslek üyelerine emreden, onları belli bir biçimde davranmaya zorlayan; kişisel eğilimlerini sınırlayan;yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan; meslek içi rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan mesleki ilkeler bütünü olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Deontoloji
B
Meslek etiği
C
Yükümlülük
D
Sorumluluk
E
Yetki
13 numaralı soru için açıklama 
Meslek etiği; belli bir meslek grubunun, mesleğe ilişkin olarak oluşturup, koruduğu; meslek üyelerine emreden, onları belli bir biçimde davranmaya zorlayan; kişisel eğilimlerini sınırlayan; yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan; meslek içi rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan mesleki ilkeler bütünü (Aydın,2010) olarak tanımlanabilir.
Soru 14

Bazı kamusal ya da özel mal ve hizmetlerin bedellerinin makul olarak adlandırılabilecek düzeyin çok üstünde belirlenmesi ne tür bir davranıştır?

A
Etik ve yasal olan
B
Etik olan ama yasal olmayan
C
Etik olmayan ama yasal olan
D
Etik ve yasal olmayan
E
Yasal olmayan
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi deontolojik kuramlara göre doğru bir bilgi değildir?

A
İnsanın birtakım ödev ve yükümlülükleri vardır.
B
Belirli eylem türleri özü itibarıyla doğrudur.
C
Ahlaki iyiliği, mutluluk, haz ve faydayla sağlayacak hiçbir şeyin olmadığını ileri süren filozoflara sahiptir.
D
Doğru kabul edilen eylemlerin sonuçlarına göre değerlendirme yapılır.
E
Ödev, ilke, irade, yükümlülük, yasa ve kurallar anahtar kavramlardır.
Soru 16

Bu değerlendirmeye göre, tıbbi eylemin yanı sıra insanın canlı doğayla ve çevreyle olan etkileşimlerindeki değer sorunlarının da konu edildiği disiplinler arası bir akademik alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Biyomedikal etik
B
Biyoetik
C
Tıp etiği
D
Bilim etiği
E
Kamu etiği
Soru 17

Kamu Görevlileri Etik Kurulu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
B
İçişleri Bakanlığı
C
Avrupa Birliği Bakanlığı
D
Başbakanlık
E
Cumhurbaşkanlığı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi mesleki birliklerin ya da grupların mesleki etik kurallarını belirleyen ortak mesleki örgütlerinden biri değildir?

A
Bankalar
B
Odalar
C
Dernekler
D
Barolar
E
Vakıflar
Soru 19

Etik kurula kaç biçimde başvuru yapılabilinir?

A
6 yolla
B
4 yolla
C
1 yolla
D
3 yolla
E
9 yolla
Soru 20

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na 2014 yılında toplam 218 başvuru olmuştur.
Bu başvurular en çok hangi şekilde olmuştur?

A
Faks ile gelen başvuru
B
Re’sen yapılan başvuru
C
Posta ile gelen başvuru
D
E-posta ile gelen başvuru
E
Kargo ile gelen başvuru
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x