Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerindeki ihtiyaç belirleme sürecinin aşamalarından biri değildir?

A
Her sorunla aynı derecede ilgilenme
B
Sonuçların değerlendirilmesi
C
Profil çıkarma
D
Planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
E
Üzerinde çalışılacak önceliklerin belirlenmesi
Soru 2

Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan uluslararası hastalık sınıflandırma listesinin kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?

A
OECD
B
ICD-10
C
TİG
D
WHO
E
DRG
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı’nın izlediği hastalıkların önlenmesi ve sağlığın korunması ölçütlerinden biri değildir?

A
Antenatal bakım kapsamı
B
Aşılama hızları
C
Antibiyotik kullanımı
D
Lohusa başına ortalama izlem sayısı
E
Yaşa özel doğurganlık hızı
Soru 4

Öğretmenler, kitaplar, din büyükleri ve toplum önderleri aşağıdaki bilgi kaynaklarından hangisinin kapsamındadır?

A
Gelenekler
B
Deneme-yanılma
C
Bilimsel yöntem
D
Otorite
E
Mantık yürütme
Soru 5

Hastanede verilen bir hizmetin herhangi bir yönü ile ilgili olarak memnuniyetin ölçüldüğü bir araştırmada “verilen hizmetten memnun kaldım” ifadesine katılma durumunun “ 1 -hiç katılmıyorum, 2-katılmıyorum,3-kararsızım, 4-katılıyorum, 5-tamamen katılıyorum” şeklinde derecelendirilerek kaydediliyor. Bu örnekte kullanılan ölçek türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Boyutlu ölçek
B
Yüz ifadesi ölçeği
C
Sözel ölçek
D
ikili ölçek
E
Likert türü ölçek
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi gözlemsel araştırma tasarımlarından biri değildir?

A
Randomize kontrollü deneyler
B
Vaka serileri
C
Vaka-kontrol araştırmaları
D
Ekolojik araştırmalar
E
Kohort araştırmaları
Soru 7

Deneysel araştırmalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Araştırmacı araştırma sürecine müdahale eder.
B
Temel amacı değişkenler arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilmektir.
C
Deney ve kontrol gruplarına atamalar randomizasyon yöntemi ile yapılır.
D
Seçim yanlılığı hiçbir şekilde elimine edilemez.
E
Karıştırıcı değişkenlerin etkisi kontrol edilebilir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi iç tutarlılığı ölçmek için kullanılan yöntemlerden biridir?

A
Uzman görüşü
B
Korelasyon analizi
C
Faktör analizi
D
Kappa indeks
E
Cronbach’ın alfası
Soru 9

Konya’da ve Bursa’da iki ayrı grupta 12 yaşındaki çocukların alerjik astım ve bronşit açısından değerlendirildiği çalışmada Konya’da 840, Bursa’da 893 çocuk araştırmaya alınmıştır. Bu çocukların solunum kapasiteleri cihazlarla ölçülmüş, dağılımların her ikisi de normal dağılıma uygun bulunmuş, Konya ve Bursa’da görülen ortalamalar arasında 300 mİ fark gözlenmiştir.
Bu farkın anlamlılığının test edilmesinde aşağıdaki istatistiksel analiz yöntemlerinden hangisi uygundur?

A
Mann-Whitney U testi
B
Ki-kare testi
C
Eşleştirme yapılmamış gruplarda t testi
D
Eşleştirme yapılmış gruplarda t testi
E
Tek yönlü varyans analizi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bir olayın evrende görülme sıklığını incelemek amacıyla yapılacak bir araştırma için örnek büyüklüğü hesaplanırken bilinmesi ve göz önüne alınması gereken unsurlardan biri değildir?

A
incelenen değişkenin ölçüm biçimi
B
Öngörülen ortalama
C
Araştırmanın amacı
D
Sonuçların savunulacağı güven düzeyi
E
Evren büyüklüğü
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi dağılımın yaygınlığını (merkez değerlerden sağa ve sola yayılmasını) gösterir?

A
Standart sapma
B
Tepe değeri
C
Ortanca
D
Ho hipotezinin doğru olma olasılığı (p)
E
Aritmetik ortalama
Soru 12

Bir araştırma için arkadaşların, akrabaların seçildiği örnekleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küme örnekleme
B
Tabakalı örnekleme
C
Kartopu örnekleme
D
Kolaycı örnekleme
E
Kota örnekleme
Soru 13

Toplam 30 kişinin alındığı bir araştırmanın sıklık dağılımı (2x2 tablosunda) gözlerden herhangi birine düşen beklenen sıklık sayısı 2 en az kaç olursa burada X testi uygulanabilir?

A
2
B
5
C
20
D
30
E
50
Soru 14

Basit tesadüfi örnekleme yöntemi için hesaplanan örnek büyüklüğünün diğer örnekleme yöntemleri için yeniden düzenlenmesinde kullanılan katsayı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öngörülen oran
B
Korelasyon katsayısı
C
Tasarım etkisi
D
Örnekleme hatası
E
Sistematik hata
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi belirli bir süre içinde canlı doğup da yaşamın ilk 4 haftası içerisinde ölen bebek sayısının aynı süre içindeki canlı doğum sayısına bölünmesi ile hesaplanır?

A
Kaba ölüm hızı
B
Perinatal ölüm hızı
C
Bebek ölüm hızı
D
Postnatal ölüm hızı
E
Neonatal ölüm hızı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılmasını kolaylaştıran faktörlerden biri değildir?

A
Yöneticilerin farklı kaynaklardan aşırı bilgiyle yüklenmiş olmaları
B
Araştırmacıların mevcut bulgularla kıyaslayarak yeni çözüm önerileri ortaya koymaları
C
Uygulayıcıların kendi ihtiyaçlarına cevap verecek olan araştırma sonuçlarını talep etmeleri
D
Araştırma sonuçlarının duyurulması için hedefe yönelik mesajlar üretilmesi
E
Araştırmacıların uygulayıcılarla kişisel diyalog kurup güven tesis etmeleri
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Hizmet Kalite Standartları kapsamındaki ana başlıklardan biri değildir?

A
Sağlık Hizmeti Yönetimi
B
Kurumsal Hizmet Yönetimi
C
Destek Hizmeti Yönetimi
D
indikatör Yönetimi
E
Tesis Yönetimi
Soru 18

I. Basılı materyaller
II. Anketler
III. Önceden hazırlanmış raporlar
IV. Görüşmeler
Yukarıdakilerden hangileri araştırma raporu için bilgi derlenirken başvurulan birincil bilgi kaynaklarındandır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 19

Organizasyondaki uygulamaları ve inançları tartışmak ve anlamak için kişilere yapılandırılmış metod sunan ve retrospektif olan analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pareto Analizi
B
Kontrol Çizelgesi
C
Kök Neden Analizi
D
Poke-Yoke Analizi
E
Ağaç Diyagramı
Soru 20

Bir araştırma projesinin sonuçları ve bu sonuçlardan çıkarılan politika önerilerini uzman olmayan muhataplara aktarmak için hazırlanan kısa belgeye ne ad verilir?

A
Basın bildirisi
B
Politika özeti
C
Araştırma bülteni
D
Kongre sunumu
E
Poster
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x