Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme 2017-2018 Final Sınavı

Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi hastalık ölçütlerinden biridir?

A
Kaba doğum hızı
B
Prevalans
C
Kaba ölüm hızı
D
Fatalite hızı
E
Doğuşta beklenen yaşam süresi
Soru 2

İç tutarlılık ölçmek için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kappa indeks
B
Korelasyon analizi
C
Cronbach’ın alfası
D
Uzman görüşü
E
Faktör analizi
Soru 3

İki değişken arasında neden-sonuç ilişkisini en iyi gösteren tasarımlar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekolojik araştırmalar
B
Tanımlayıcı araştırmalar
C
Kesitsel araştırmalar
D
Gözlemsel araştırmalar
E
Randomize kontrollü deneyler
Soru 4

Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan uluslararası hastalık sınıflandırma listesinin kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?

A
ICD-10
B
TİG
C
OEGD
D
DRG
E
WHO
Soru 5

Örnek büyüklüğünün artması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A
Öngörülen oran azalır.
B
“z” değeri azalır.
C
Örneklem hatası azalır.
D
Güven düzeyi azalır.
E
Öngörülen ortalama azalır.
Soru 6

Aşağıdaki örnekleme yöntemlerinden hangisi sayesinde ayrımcılık duyguları engellenebilir?

A
Kota örnekleme
B
Küme örnekleme
C
Tabakalı örnekleme
D
Basit tesadüfi örnekleme
E
Kartopu örnekleme
Soru 7

Örnek büyüklüğünün hesaplanmasında evren büyüklüğü aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A
n
B
P
C
q
D
d
E
N
Soru 8

Öngörülen evren oranı kaç olduğunda, aynı güven düzeyi ve aynı örneklem hatası ile en büyük örnek büyüklüğüne ulaşılır?

A
0,95
B
0,90
C
0,50
D
0,05
E
0,01
Soru 9

Korelasyon analizi ile incelenen, iki değişken arasındaki ilişkinin yönü ve gücü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bir değişken artarken diğer değişken azalıyorsa bunlar arasında negatif bir ilişki vardır.
B
Pozitiflik ve negatiflik özelliği, ilişkinin gücüne bağlı olarak belirtilir ve kuvvetli ilişkiler pozitif olarak adlandırılır.
C
Basit korelasyon yalnız pozitif ilişkiyi gösterebilir ve negatif ilişki hakkında bize bilgi veremez.
D
Değişkenlerden biri azalıyorsa bu değişkenler arasında ilişki de azalır.
E
Bir değişken azalırken diğer değişken de azalıyorsa bunlar arasında negatif bir ilişki vardır.
Soru 10

Bir araştırmada normal dağılım gösteren 300 öğrencinin boyları ölçülmüş ve ortalama 155 cm ve standart sapması 8 cm olarak bulunmuştur.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Ortalama 155 olduğu için bunun 2 ile çarpımı olan 310 öğrenciden daha az kişi ile çalışmak hata sebebidir.
B
Teorik olarak 204 öğrencinin boy uzunlukları 147 cm ile 163 cm arasında kalır.
C
147 ile 163 arası bu dağılımın güven aralığı %95'tir.
D
Ortanca standart sapmanın karesi olarak hesaplanmalıdır.
E
Aritmetik ortalamaya bakılarak alt ve üst limitler belirlenemez.
Soru 11

Toplam 30 kişinin yer aldığı bir araştırmanın sıklık dağılımında (2x2 tablosunda) gözlerden herhangi birine düşen beklenen sıklık sayısı en az kaç X2 olursa testi uygulanabilir?

A
2
B
5
C
20
D
30
E
50
Soru 12

Plasebo etkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Hastalara önceden verilen ilacın plasebo olduğu mutlaka söylenmelidir.
B
Plasebo etkisinin insan vücudundaki fiziksel etki aşamaları tıp bilimince iyice aydınlatılmıştır.
C
Tıp araştırmalarıyla ilgisi olmayan ilaç endüstrisinin bir ticari deyimidir.
D
Yeni bir ilacın fiziksel olarak tedavi gücüdür.
E
Bir ilacın telkine dayalı bir etki ortaya çıkarma halidir.
Soru 13

Tedavi süreçlerindeki çıktı sonuçlarında anlamlı kötüleşmede değişiklikleri tanımlama yeteneğine sahip erken uyarı mekanizmaları sağlamak üzere uyarlanan kalite aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pareto analizi
B
Kıyaslama
C
Kontrol çizelgeleri
D
istatistiksel süreç kontrol tabloları
E
Dengeli puan cetveli
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi destek hizmet yönetimi kapsamında değildir?

A
Görüntüleme hizmetleri
B
Morg hizmetleri
C
Mutfak hizmetleri
D
Hasta dosyası ve arşiv
E
Çamaşırhane hizmetleri
Soru 15

Dengeli Puan Cetveli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Stratejik yönetim sistemidir.
B
Ölçme ve değerlendirme sistemidir.
C
Kıyaslama sistemidir.
D
Yönetim karar alma sistemidir.
E
Sürekli iyileştirme sistemidir.
Soru 16

Hata Modu Etki Analizi (HMEA ) ile Kök Neden Analizinin (KNA ) farkı aşağıdakilerden hangisidir?

A
HMEA sağlık sektörüne uygun değildir, KNA sağlık sektörüne uygundur.
B
HMEA hatanın tekrarını önlemek için yapılır, KNA olası hata için yapılır.
C
HMEA iyi bir ekip çalışması gerektirir, KNA gerektirmez.
D
HMEA prospektif, KNA retrospektiftir.
E
Aralarında anlamlı fark yoktur.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmanın raporlanmasında, raporun başlıca hedef gruplarından biri değildir?

A
Araştırma konusuyla ilgili kişiler
B
Yetkili makamlar
C
Bilimsel toplantı katılımcıları
D
Hakemli bilimsel dergiler
E
Bilim tarihçileri
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi araştırma raporu için derlenen bilgilerin birincil kaynaklarından biri değildir?

A
Görüşmeler
B
Testler
C
Diyaloglar
D
Kitaplar
E
Anketler
Soru 19

A. Ekler
B. Tartışma
C. Gereç ve Yöntem
D. Özet
E. Kaynaklar
G. Bulgular
H. Giriş
Yukarıdaki rapor bölümlerinin bir araştırma raporundaki uygun şekilde sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
DCGHBEA
B
DCHBGEA
C
DGCHBEA
D
DHCGBEA
E
DHGCEBA
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma raporunun biçim ve tarzını belirleyen temel öğelerden biri değildir?

A
Araştırmanın zamanı
B
iletilecek olan bilgi
C
Araştırmanın biçimi
D
Raporun muhatapları
E
Raporun amacı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x