Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme 2017-2018 Vize Sınavı

Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bilgi edinilebilecek kaynaklarından biri değildir?

A
Otoriteler
B
Kitaplar
C
Deneme-yanılma
D
Gelenekler
E
Bilimsel yöntem
Soru 2

İşlenmiş, anlamlandırılmış veriye ne ad verilir?

A
Değer
B
irfan
C
Bilgi
D
Enformasyon
E
Kanıt
Soru 3

Veri ile ilgili doğru hiyerarşik sıralama aşağıdakilerinden hangisidir?

A
Veri-irfan-Enformasyon-Bilgi
B
Veri-irfan-Bilgi-Enformasyon
C
Veri-Enformasyon-irfan-Bilgi
D
Veri-Enformasyon-Bilgi-irfan
E
Veri-Bilgi-Enformasyon-irfan
Soru 4

Hizmeti alanlar ile sunanlar arasındaki para alışverişinin üçüncü taraflara, örneğin; sigorta kuruluşlarına devredilmesi sonucu ortaya çıkan sorun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maliyet artışı
B
Ahlaki tehlike
C
Açıklanması zor farklılıklar
D
Malpraktis
E
Arz tarafından oluşturulan talep
Soru 5

Tıp bilgileri, hastalık özellikleri ve hasta tercihleri ile açıklanamayan tıbbi uygulama farklılıklarını ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mesleki özerklik
B
Açıklanması zor farklılıklar
C
Arz tarafından oluşturulan talep
D
Heterojenlik
E
Ahlaki tehlike
Soru 6

Öncelik belirleme süreciyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Salt bilimsel kayıtlar üzerinden planlama yapılmalıdır.
B
Varolan hizmetteki eksiklikler tespit edilmelidir.
C
Toplumun sağlık durumundaki eşitsizlikler tespit edilmelidir.
D
Maliyet analizi yapılmalıdır.
E
Toplumun beklentileri değerlendirmeye dahil edilmelidir.
Soru 7

Toplumun sağlık hizmetleri ihtiyaçlarının ve önceliklerinin belirlenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sağlık hizmetlerinin sunumu çoğu zaman toplumun gerçek ihtiyaçlarına göre şekillenir.
B
Toplumun sağlık hizmetleri ihtiyaçlarının ve önceliklerin belirlenmesi uzmanlık gerektiren süreçlerdir.
C
ihtiyaç değerlendirme bir sonuç faaliyetidir.
D
ihtiyaç kavramı insanların talepleriyle sınırlıdır.
E
ihtiyaç değerlendirme süreci sadece alınabilecek tedbirlerin tespit edilmesini içerir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi bilginin arındırılmasında kullanılan yöntemlerden biri değildir?

A
Sınırlama
B
Eşleştirme
C
Anlamlandırma
D
Tabakalandırma
E
istatistiksel modelleme
Soru 9

Nedensellikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Araştırmalarda bulunan pozitif sonuçlar nedensellik lehine yorumlanabilir; ama nedenselliği kesinleştirmeye yetmez.
B
iki değişken arasında istatistiksel olarak saptanan ilişki ne kadar güçlü ise o kadar nedensellik lehine bir bulgu olarak değerlendirilir.
C
Nedensellik bir yorumdur.
D
Sağlıkla ilgili olaylarda tek etken - tek sonuç ilişkisine çok sık rastlanır.
E
Ampirik bir gözlem değildir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaç belirleme sürecinin aşamalarından biri değildir?

A
Üzerinde çalışılacak önceliklerin belirlenmesi
B
Profil çıkarma
C
Planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
D
Sonuçların değerlendirilmesi
E
Her sorunla aynı derecede ilgilenme
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kantitatif araştırma yapılmasının amaçlarından biri değildir?

A
Bir olayı/olguyu derinlemesine araştırmak
B
Bir olayı/olguyu tanımlamak
C
Bir olayı/olguyu keşfetmek
D
Bir olayı/olguyu açıklamak
E
Araştırmada elde edilen bulguları genelletebilmek
Soru 12

İnsidans nedir?

A
Yeni vaka sayısıdır.
B
Eski vaka sayısıdır.
C
Toplam vaka sayısıdır.
D
Risk altındaki nüfustur.
E
Eski ve yeni vaka sayısıdır.
Soru 13

Gruplar, bölgeler veya ülkeler ile ilgili araştırma yapılmak istenildiğinde aşağıdaki araştırma tasarımlarından hangisi kullanılır?

A
Vaka serileri
B
Vaka-kontrol araştırması
C
Ekolojik araştırma
D
Randomize klinik deney
E
Kohort araştırması
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi deneysel araştırmaların temel özelliklerinden biri değildir?

A
Neden-sonuç ilişkisi açısından en iyi araştırmalar olmaları
B
Deney ve kontrol gruplarına atamaların randomizasyon yöntemi ile yapılması
C
Seçim yanlılığının hiçbir şekilde elimine edilememesi
D
Araştırmacının, araştırma sürecine müdahale etmesi
E
Karıştırıcı değişkenlerin etkisinin kontrol edilmesi
Soru 15

Aşağıdakilerin hangisi kesitsel araştırmaların en temel özelliğidir?

A
Verinin sadece bir kez toplanması
B
Mutlaka bir kontrol grubun bulunması
C
Neden-sonuç ilişkisinin kurulabilmesi
D
Araştırma süresinin birden fazla yılı kapsaması
E
Bir kohortun araştırılması
Soru 16

“İşinizden ve ücretinizden memnun musunuz?” şeklindeki bir soru, ne tür bir sorudur?

A
Yönlendirici
B
Suçlayıcı
C
Şartlandırıcı
D
Yargılayıcı
E
Bileşik
Soru 17

Kabul edilebilir katılım oranı en yüksek olan anket uygulama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Posta yolu
B
Kendi kendine doldurma
C
Telefon
D
E-posta
E
Yüz yüze görüşme
Soru 18

Gözlemciler/ölçümcüler arası tutarlılığı ölçmek için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kuder-Richardson'un alfası
B
Cronbach’ın alfası
C
Literatür tarama
D
Kappa indeks
E
Faktör analizi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi ölçek örneğidir?

A
Beden yapısı
B
Boy
C
Ağırlık
D
Beslenme durumu
E
Beden kitle indeksi
Soru 20

Uzman görüşüne baş vurulabilen değerlendirme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
iç tutarlılık
B
Kriter geçerliliği
C
içerik geçerliliği
D
Test-yeniden test geçerliliği
E
Gözlemciler arası tutarlılık
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x