Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme 2018-2019 Final Sınavı

Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki tasarımlardan hangisi gözlemsel araştırma tasarımlarından biri değildir?

A
Vaka serileri
B
Ekolojik araştırmalar
C
Vaka-kontrol araştırmaları
D
Kohort araştırmaları
E
Yarı deneysel araştırmalar
Soru 2

8-12, 13-17, 18-22, 23-27
Yukarıdaki veri grubunda “13-17” sınıfının üst sınır değeri kaçtır?

A
3
B
5
C
4
D
13
E
17
Soru 3

8-12, 13-17, 18-22, 23-27
Yukarıdaki sınıflanmış veri grubunun sınıf aralığı kaçtır?

A
3
B
4
C
5
D
13
E
17
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi hastalık ölçütlerinden biri değildir?

A
insidans
B
Zaman
C
Sayı
D
Oran
E
Hız
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi başlıca bilgi kaynaklarından biri değildir?

A
Arkadaşlar
B
Gelenekler
C
Bilimsel yöntem
D
Otoriteler
E
Deneme-yanılma
Soru 6

Bir araştırma için komşularımızın seçilmesi ne tür bir örneklemedir?

A
Amaçlı örnekleme
B
Sistematik örnekleme
C
Basit tesadüfi örnekleme
D
Kolaycı örnekleme
E
Kota örnekleme
Soru 7

Örnek büyüklüğü hesaplarında geleneksel olarak en sık kullanılan güven düzeyi % ________ 'dir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
5
B
12
C
50
D
80
E
95
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi özellikle çok merkezli çalışmalarda, evrenin büyük ve geniş bir alana yayıldığı durumlarda tercih edilen örnekleme yöntemidir?

A
Kolaycı örnekleme
B
Basit tesadüfi örnekleme
C
Küme örnekleme
D
Olasılıksız örnekleme
E
Kartopu örnekleme
Soru 9

Örneklem dağılımının yapılma amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ortalamalar için güven aralığını hesaplamak
B
Örnekten hesaplanan istatistik değerin evren parametresinden ne denli farklı olduğunu analiz etmek
C
Bilinmeyen evren ortalamasının standart sapması için öngörülen bir değer bulmak
D
Örnekleme hatasının miktarını belirlemek
E
Örnek büyüklüğü hesabının güvenilir olup olmadığını anlamak
Soru 10

Ki-kare testinin geçerli olmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Fisher’in Kesin ki-kare testi 2x2 tablolarına uygun bir alternatiftir.
B
2x2 tablolar için denek sayısı 40’tan fazla olmalıdır.
C
2x2 tablolar için en az bir tablo gözünde beklenen değer 20’den büyük olmalıdır.
D
2x2’den büyük tablolar için bütün beklenen değerler 1’den büyük olmalıdır.
E
2x2 tablolar için denek sayısı 20-40 arasında ise ve beklenen değerler her tablo gözü için 5’ten büyük olmalıdır.
Soru 11

Korelasyon analizi aşağıdaki durumlardan hangisine uygundur?

A
Tek bir değişkenin dağılımını incelerken
B
Bağımsız değişken nicel, bağımlı değişken nicel ise
C
Bağımsız değişken nitel, bağımlı değişken nitel ise
D
Bağımsız değişken nitel, bağımlı değişken nicel ise
E
Bağımsız değişken nicel, bağımlı değişken nitel ise
Soru 12

Bağımsız değişken iki seçenekli nitel ve bağımlı değişken normal dağılıma uyan nicel özellikteyse, analiz için aşağıdaki testlerden hangisi uygundur?

A
Kruskal-Wallis testi
B
Ki-Kare testi
C
Tek yönlü varyans analizi
D
T-testi
E
Mann-Whitney U testi
Soru 13

Histogramda çan eğrisi görüntüsü elde edilmesi durumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dağılım asimetriktir.
B
Merkezden yanlara doğru uzaklaştıkça o değeri alan denek sayısı azalmaktadır.
C
Bu dağılım nicel bir değişkenin özetlenmesine aittir.
D
Ortalama ve ortanca birbirine eşit veya çok yakın değerler almıştır.
E
Ortalama merkezi değer olmuştur.
Soru 14

Belirli bir süre içinde canlı doğup da yaşamın ilk 4 haftası içerisinde ölen bebeklerin aynı süre içindeki canlı doğum sayısına bölünmesi ile hesaplanan oran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaba ölüm hızı
B
Bebek ölüm hızı
C
Perinatal ölüm hızı
D
Neonatal ölüm hızı
E
Postnatal ölüm hızı
Soru 15

Süreç akış diyagramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tayin edilebilir nedenlerin grafik üzerinde gösterilmesidir.
B
Müşteri şikayetlerinin detaylarının gösterilmesidir.
C
Fikir, düşünce ve ilişkileri gruplandıran diyagramdır.
D
Kalite maliyetinin detaylarını gösteren grafiktir.
E
Sürecin tüm adımlarının bir grafik üzerinde gösterilmesidir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi dengeli puan cetvelinde öğrenme ve gelişme perspektifinde ölçümlenenlerden biridir?

A
Alacak tahsil süresi
B
işletim yetenekleri ve patent sayısı
C
Çalışan başına eğitim saati
D
Müşteri memnuniyeti ve pazar payı
E
Faaliyet geliri ve gelir artışı
Soru 17

Duyuru ve yaygınlaştırma araçlarından biri olan politika özeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hedef kitleleri iknaya çalışmalıdır.
B
Pratik ve uygulanabilir görüşler içermelidir.
C
Akademik değil profesyonel bir üslup kullanmalıdır.
D
ileri sürülen görüşler kanıta dayanmalıdır.
E
Belli bir problem ya da problemin bir kısmına odaklanmalıdır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi araştırma raporu için derlenen bilgilerin ikincil bilgi kaynaklarından biridir?

A
Testler
B
Görüşmeler
C
Diyaloglar
D
Basılı materyaller
E
Anketler
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılmasını kolaylaştıran faktörlerden biri değildir?

A
Uygulayıcıların kendi ihtiyaçlarına cevap verecek olan araştırma sonuçlarını talep etmesi
B
Araştırmacıların uygulayıcılarla doğrudan bilgi alışverişinde bulunmaması
C
Araştırmacıların mevcut bulgularla kıyaslayarak yeni çözüm önerileri ortaya koyması
D
Araştırma sonuçlarının duyurulması için hedefe yönelik mesajlar üretilmesi
E
Araştırmacıların uygulayıcılarla kişisel diyalog kurup güven tesis etmesi
Soru 20

Medya ve diğer kuruluşlara bir araştırmanın sonuçlarının hızla duyurulmasının en etkili ve kolay yolu ________ hazırlamaktır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
basın bildirisi
B
kurumsal web sayfası
C
araştırma makalesi
D
politika özeti
E
araştırma raporu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x