Sağlık Hukuku 2015-2016 Vize Sınavı

Sağlık Hukuku 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi “tıbbi müdahale” olarak kabul edilmez?

A
Teşhis için gerekli tahlilin yapılması
B
Hastanın gözetim altında tutulması
C
Kişiye aşı yapılması
D
Hastadan biyolojik örnek alınması
E
Tıbbi alet ve araçların sterilize edilmesi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı’nın görevleri arasında yer almaz?

A
Adli-tıp uyuşmazlıklarında mahkemelere görüş bildirmek
B
Hastalık risklerinin azaltılması için çalışma yapmak
C
Sağlık eğitimi faaliyetleri yürütmek
D
Açılacak sağlık kuruluşlarının ülke çapında planlanmasını yapmak
E
Sağlık politikalarını belirlemek
Soru 3

Kanun Hükmünde Kararnameler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Olağanüstü durumlarda toplumu değişen şartlara kısa sürede uydurma çabasıyla çıkarılır.
B
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılır.
C
Kanun Hükmünde Kararnameler kanun gibi etkili olur.
D
Kararnamelerin amacı, kapsamı ve ilkeleri Meclis tarafından çıkartılan yetki kanununda belirtilmelidir.
E
Olağan durumlarda Kanun Hükmünde Kararname çıkartılabilmesi için, bir yetki kanununa ihtiyaç duyulur.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatı içerisinde yer alır?

A
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
B
Sağlık Politikaları Kurulu
C
ilçe Sağlık Müdürlükleri
D
Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
E
Müsteşar
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı teşkilatı içerisinde yer alan Bağlı Kuruluşlardan biri değildir?

A
Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
B
Yüksek Sağlık Şurası
C
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
D
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
E
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
Soru 6

Hasta hakkı ihlâli sebebiyle, sorumlu hekimin bağlı olduğu tabib odasına şikâyet edilmesi durumunda ilgili tabib odası tarafından aşağıdaki cezalardan hangisi verilemez?

A
Hapis cezası
B
Geçici olarak meslekten alıkoyma
C
Para cezası
D
Uyarma
E
Oda bölgesinde çalışmanın yasaklanması
Soru 7

Sağlık hizmetlerinin sunulmasında uyulması gereken ilkeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tıbbi zorunluluklar dışında, hastanın aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.
B
Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.
C
Tıbbi zorunluluklar dışında, hastanın özel hayatının gizliliğine dokunulamaz.
D
Kişi, hekimin kararına göre tıbbi deneylere tâbi tutulabilir.
E
Sağlık hizmetleri, herkesin kolayca ulaşabileceği şekilde planlanıp düzenlenir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde hasta hakkı olarak düzenlenmemiştir?

A
Mahremiyetine saygı gösterilme
B
Sağlık personelini seçme ve değiştirme
C
Dayanılmaz acıları olan hasta için ötanazi
D
Bilgileri gizli tutma
E
Sağlık durumuyla ilgili kayıtları inceleme ve düzeltilmesini isteme
Soru 9

Tıbbi araştırmalarda hasta hakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Araştırma veya eğitim amaçlı bir tıbbi müdahale için Bakanlığın izni gerekir.
B
Tıbbi araştırmadan beklenen fayda ve toplum menfaati, araştırmaya katılan gönüllünün vücut bütünlüğünün korunmasından üstün tutulur.
C
Tıbbi araştırmalarda rıza, yazılı şekil şartına tâbidir.
D
Tıbbi araştırmalar, sadece mevzuatla belirlenmiş yerlerde yürütülür.
E
Araştırma veya eğitim amaçlı bir tıbbi müdahale için kişinin rızası gerekir.
Soru 10

Ülkemizde temel hasta haklarının düzenlendiği ulusal mevzuat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özel Hastaneler Tüzüğü
B
Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi
C
Roma Hasta Hakları Avrupa Statüsü
D
Hasta Hakları Yönetmeliği
E
Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisinde yapılan tıbbi müdahale hukuka aykırı değildir?

A
Ayırtım gücü olmayan hastanın rızası ile gerçekleştirilen müdahale
B
Tedaviyi reddeden hastaya yapılan iyileştirici müdahale
C
Acil durumlarda hastanın bilinci kapalıyken rıza alınmadan gerçekleştirilen müdahale
D
Tıbbi gereklilik taşımayan, ancak hastanın isteği ile gerçekleştirilen müdahale
E
Tıbbi verilere uygun olmayan müdahale
Soru 12

Tıbbi müdahalede aydınlatılacak kişi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hasta ayırtım gücünden yoksunsa aydınlatma yasal temsilcisine yapılır.
B
Hastanın bilinci kapalı ve yakınına ulaşılamıyorsa hekim, aydınlatma olmaksızın tıbbi müdahalede bulunabilir.
C
Hasta ayırtım gücüne sahipse, durumu çok ağır olsa bile aydınlatma bizzat kendisine yapılmalıdır.
D
Aydınlatma, kural olarak hastanın yakınlarına yapılır.
E
Gebeliğin sona erdirilmesi, kısırlaştırma gibi müdahalelerde, hasta evli ise eşi de aydınlatılmalıdır.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk koşullarından biri değildir?

A
Hastanın ayırtım gücünün bulunması
B
Sağlık personeli tarafından gerçekleştirilmesi
C
Hastanın rızası
D
Hastanın aydınlatılmış olması
E
Tıbbi gereklilik
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi hastanın aydınlatılması gereken konulardan biri değildir?

A
Tıbbi müdahalenin muhtemel yan etkileri
B
Tıbbi müdahalenin ağırlığı ve riskleri
C
Tıbbi müdahalenin yapılmamasının sonuçları
D
Tıbbi müdahalenin nedeni
E
Daha önce aynı tür tıbbi müdahale uygulanmış hastaların kimliği
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi endikasyon (tıbbi zorunluluk) olmaksızın gerçekleştirilebilir?

A
Aşı
B
ilaç tedavisi
C
Teşhis amaçlı genetik muayene
D
Röntgen çekme
E
Ameliyat
Soru 16

Hekimin, yüksek bir tedavi ücreti elde etmek için bilerek ve isteyerek yanlış tedavi uygulaması ve böylece tedavi süresini uzatması ya da hiç gerekmediği halde aynı amaçla hastayı ameliyat etmesi durumlarında hekimin sorumluluğu bakımından aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

A
Vekâletsiz işgörme
B
Doğrudan kast
C
ihmal
D
Olağan sebep sorumluluğu
E
Kusursuz sorumluluk
Soru 17

Tedavi (hekimlik) sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yazılı şekilde yapılmak zorundadır.
B
Konusunu kişinin beden bütünlüğü ve sağlığı oluşturur.
C
Hekim başarılı bir tedavi sonucunu garanti etmez.
D
Hasta fiil ehliyetini kaybederse hekimin tedavi yükümlülüğü devam eder.
E
Ayırt etme gücü olmayan hasta adına sözleşmeyi yasal temsilcisi yapar.
Soru 18

Hastaneye kabul sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hasta için doğan asıl borç ücret ödemektir.
B
Tam hastaneye kabul sözleşmesinde hastane işleticisi, tedavi ile birlikte barındırma, yedirip içirme ve diğer hastane bakımı şeklindeki yükümlülükleri taahhüt eder.
C
Sözleşmenin tarafları hasta ile hastane işletmecisidir.
D
Bölünmüş hastaneye kabul sözleşmesinde hastanın tarafı olduğu iki ayrı sözleşme bulunur.
E
Ayakta tedavi amaçlı müdahalelerde bu sözleşme hükümleri uygulanır.
Soru 19

Hekimin kişisel düşmanlığı sebebiyle hastaya zarar vermesi veya tıp mesleğinin kendisini yükümlü kıldığı acil durumlarda ilk yardım görevinden kaçınması gibi durumlarda sorumluluğu aşağıdakilerden hangisine dayanır?

A
Sözleşmesel sorumluluk
B
Haksız fiil
C
Sözleşme görüşmelerinden doğan sorumluluk
D
Vekâletsiz iş görme
E
Tedavi sorumluluğu
Soru 20

Hatalı bir tıbbi uygulama sebebiyle hastanın ölümü hâlinde geride kalan yakınları aşağıdakilerden hangisini talep edebilir?

A
Maddi tazminat
B
Vekâletsiz iş görmeden doğan kazancın iadesi
C
Yoksun kalınan kâr
D
Fiili zarar
E
Destekten yoksun kalma tazminatı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x