Sağlık Hukuku 2016-2017 Vize Sınavı

Sağlık Hukuku 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kişinin toplum içindeki saygınlığını ve kişiliğini özgürce geliştirmesini temin eden varlıkların tümü üzerindeki haklarına ne ad verilir?

A
Kişilik hakları
B
Sosyal haklar
C
Sağlık hakkı
D
Siyasal haklar
E
Ekonomik haklar
Soru 2

Hasta Hakları Yönetmeliği'ne göre; tıbbi müdahalede hastanın rızası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yeterliğin zaman zaman kaybedildiği tekrarlayım hastalıklarda, hastadan yeterliği olduğu dönemde onu kaybettiği dönemlere ilişkin yapılacak tıbbi müdahale için rıza vermesi istenebilir.
B
Evli hastalarda rızanın sağlıklı olan eşten alınması gerekir.
C
Hasta küçük ise velisinden izin alınması gerekir.
D
Hasta mahcur ise vasisinden izin alınması gerekir.
E
Kanuni temsilci tarafından rıza verilemeyen hallerde, müdahalede bulunma tıbben gerekli ise mahkemeden karar alınması gerekir.
Soru 3

Sağlık hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kişinin sadece bedenen sağlıklı olması durumu ile ilgilenir.
B
Oldukça yeni bir hukuk dalıdır.
C
Konusunu sadece hasta ve hekim ilişkileri oluşturur.
D
Çevresel koşullara bağlı olarak sağlık hizmetlerinden herkesin eşit olarak yararlanmasını, bu hizmetin adaletli bir şekilde dağılımının yasalarla güvence altına alınması gerektiğini ortaya koymaktadır.
E
Sadece sağlık çalışanlarının hak ve yükümlüklerini konu alır.
Soru 4

Anayasa Mahkemesi; Türk hukuk yaşamına aşağıdaki anayasa değişikliklerinden hangisi ile birlikte girmiştir?

A
1921
B
1924
C
1961
D
1970
E
1982
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı'nın görev, yetki ve sorumlulukları arasında yer almaz?

A
Adli tıp işlemlerinde bilirkişilik yapmak
B
Teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yürütmek
C
Sağlık eğitimi ve araştırma faaliyetlerini geliştirmek
D
Uluslararası önemi haiz halk sağlığı risklerinin ülkeye girmesini önlemek
E
Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişiler tarafından açılacak sağlık kuruluşlarını ülke sathında planlamak ve yaygınlaştırmak
Soru 6

Aşağıdaki haklardan hangisi Hasta Hakları Bildirgesi’nde düzenlenmemiştir?

A
Hekimin adını bilme
B
Yasaların izin verdiği ölçüde tedaviyi reddetme
C
Organ nakli olma
D
Kendisi ile ilgili bütün iletişim ve belgelerin gizli tutulmasını isteme
E
Tedavi ve bakım süresince saygı görme
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi hekim haklarından biri değildir?

A
Hastadan saygı ve güven bekleme
B
Mesleğini baskı altında olmadan, özgürce uygulama
C
Yeterli ücret talep etme
D
Meslek dayanışması ve yardımlaşma talep etme
E
Hasta üzerinde tıbbi araştırmalarda bulunma
Soru 8

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası anlaşmalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Türk hukuk düzeninde dolaylı şekilde hüküm doğurur.
B
Kanun hükmündedir.
C
Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşma ile yürürlükte olan kanunun aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkan uyuşmazlıkta kanun hükümleri esas alınır.
D
Yayımlarından başlayarak altı ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulur.
E
Anayasaya aykırılığı ileri sürülebilir.
Soru 9

I. Ölümcül durumdaki hasta için ötenazi
II. Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme
III. Mahremiyete saygı gösterilmesi
IV. Sağlık durumu ile ilgili bilgi alma
Hasta Hakları Yönetmeliği'ne göre yukarıdakilerden hangileri hastalara tanınan haklardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I,II ve IV
E
II, III ve IV
Soru 10

Bakanlar Kurulunca kanunların uygulanma esaslarını göstermek ve kanunun emrettiği işleri belirtmek üzere hazırlanan, Danıştay’ın incelemesinden geçirilerek yürürlüğe konulan yazılı hukuk kaynaklarına ne ad verilir?

A
Uluslararası antlaşma
B
Yönetmelik
C
Tüzük
D
Genelge
E
Kanun hükmünde kararname
Soru 11

I. Tam ehliyetliler
II. Sınırlı ehliyetliler
III. Sınırlı ehliyetsizler
IV. Tam ehliyetsizler
Yukarıdakilerden hangileri tıbbi müdahaleye tek başlarına rıza gösterebilirler?

A
I ve II
B
I ve IV
C
II ve III
D
I, II ve III
E
I, III ve IV
Soru 12

Hekim tarafından azami derecede özenin gösterilmesi, tıbbi müdahalenin hatasız yapılmasına rağmen yapılan müdahale sonucu meydana gelebilecek muhtemel daimi veya geçici yan etkiler hakkında hastanın aydınlatılmasına ne ad verilir?

A
Riziko aydınlatması
B
Karar aydınlatması
C
Güvenlik aydınlatması
D
Tedavi aydınlatması
E
Otonomi aydınlatması
Soru 13

Serbest çalışan hekimin hastası üzerinde gerçekleştirdiği hatalı tıbbi uygulama dolayısıyla hukuki sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Hastada meydana gelen zarar mücbir sebepten kaynaklanmış olsa bile hekim zararı tazmin ile yükümlüdür.
B
Hekiminin meydana gelen zararı yeni bir tıbbi uygulama ile düzeltmesi gerekir.
C
Hekim hastada meydana gelen zarardan sadece kastı varsa sorumludur.
D
Hekim hastasını seçme serbestliğine sahip olmadığı için meydana gelen zarardan da sorumlu değildir.
E
Hekim meydana gelen zararda kusuru varsa zararı tazmin borcu altındadır.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi hekimin hukuki sorumluluğunun doğabilmesi için gerekli olan şartlardan biridir?

A
Hastanın şikâyetleri konusunda hekimi bilgilendirmemesi
B
Hekimin sözleşmede yer alan yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesi
C
Hekim ve hasta arasındaki sözleşme ilişkisinin örtülü şeklide kurulmuş olması
D
Sözleşmenin resmi şekilde akdedilmesi
E
Hastanın hekimin talimatlarına uymayarak sağlık durumunu kötüleştirmesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi vekalet sözleşmesinde vekilin borçlarından biri değildir?

A
Müvekklin talimatına uygun hareket etme
B
Sadakat
C
Kural olarak işi bizzat yapma
D
Vekalet dahilinde aldıklarını mülkiyetine geçirme
E
Hesap verme
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi üstün kamu yararı sebebi ile yapılan tıbbi müdahale ile ilgili bir örnektir?

A
Hastanın manevi durumunun olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla, yapılan müdahale kapsamının hasta ve yakınlarından gizlenmesi
B
Hastanın estetik kaygılarının manevi durumunu etkilemesi nedeni ile ameliyat edilmesi
C
Özel hastanenin talebi karşılamak ve maliyetleri düşürmek için kısa süreli hizmet sözleşmesi akdetmesi
D
Yapılacak tıbbi müdahale maliyetlerinin sağlık sigortasında karşılanması
E
Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi amacı ile vatandaşlara yetkili personelce aşı yapılması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Türk Hukuk Sistemi'ne göre; hukuki sorumluluk doğuran sebeplerden biri değildir?

A
Sebepsiz zenginleşme
B
Sözleşme
C
Hukuka uygun rıza
D
Haksız fiil
E
Vekâletsiz iş görme
Soru 18

Vekâlet sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
iş görme borcu doğurmayan bir sözleşmedir.
B
Rızai bir sözleşmedir.
C
Ücret alacağının olmadığı durumlarda tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir.
D
Kural olarak şekle bağlı bir sözleşmedir.
E
Sadece ani edimli olarak ifa edilebilen bir sözleşmedir.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk şartlarından biri değildir?

A
Müdahalede kişisel çıkarların gözetilmesi
B
Müdahale öncesinde hastanın aydınlatılmış rızasının alınması
C
Tıp bilimince kabul görmüş kural ve yöntemlerden yararlanılması
D
Müdahalede tıbbi zorunluluk bulunması
E
Müdahalenin yetkili sağlık personeli tarafından gerçekleştirilmesi
Soru 20

I. Tıbbi müdahalenin hastaya olan maliyeti
II. Diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile hastanın sağlığı üzerindeki muhtemel etkileri
III. Tıbbi müdahalenin muhtemel komplikasyonları
IV. Kullanılacak ilaçların önemli özellikleri
Yukarıdakilerden hangileri hastanın aydınlatılmış onamının alınması için gerekli olan bilgilendirme kapsamındadır?

A
I ve II
B
I,II ve III
C
I,III ve IV
D
II, III ve IV
E
I,II, III ve IV
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x