Sağlık Hukuku 2017-2018 Final Sınavı

Sağlık Hukuku 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak antlaşmaların onaylanması, ________ onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Anayasa Mahkemesi’nin
B
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
C
Başbakan’ın
D
Danıştay'ın
E
Sağlık Bakanlığı’nın
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Statü Sözleşmesi’nde yer alan haklardan biri değildir?

A
Koruyucu tedbirlerin alınması hakkı
B
Hizmetten yararlanma hakkı
C
Rıza hakkı (onay/onam)
D
Yasal ötenazi hakkı
E
Bilgilenme hakkı
Soru 3

Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa'nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak ________ sınırlanabilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
kanunla
B
yönetmelikle
C
genelgeyle
D
sözleşmeyle
E
tüzükle
Soru 4

Sözleşme kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sözleşmedeki irade beyanlarının birbirine uygun olması gerekir.
B
Öneri, sözleşmenin kurulması maksadıyla taraflardan birinin teklifini içeren ve karşı tarafa yöneltilen irade beyanıdır.
C
iki taraflı hukuki işlemdir.
D
Belirli bir hukuki sonuca yönelik yapılır.
E
Yapılacak irade beyanları şekil şartına tâbidir.
Soru 5

Özel sağlık kuruluşlarının haksız fiil sorumluluğu iki temel şekilde ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki, kuruluşun organizasyon yükümlülüğünden kaynaklanan ________ , İkincisi ise yardımcı kişilerin ve organların eylemlerinden ya da tıbbi cihazlardan ve binadan kaynaklanan ________ hâlleridir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri sırasıyla birlikte ve doğru şekilde tamamlar?

A
kusursuz sorumluluk / bilerek sorumluluk
B
bilinçsiz sorumluluk / bilinçli sorumluluk
C
kusursuz sorumluluk / iradi sorumluluk
D
kusura dayanan sorumluluk / kusursuz sorumluluk
E
kasta dayanan sorumluluk / bilinçli sorumluluk
Soru 6

I. Zararın; kesinlik, şahsilik ve doğrudan doğruyalık niteliği bulunmaktadır.
II. Zararı ispat yükü, zarar görene düşer.
III. Zarar sadece haksız fiilden kaynaklanır.
IV. Zarar kavramı sadece kesinleşmiş zararı karşılar.
Zarar kavramıyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
II ve IV
C
III ve IV
D
I,II ve III
E
1,1I, III ve IV
Soru 7

Tıbbi tahlil işlemi yapan ve uzman sorumluluğunda faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarına ne ad verilir?

A
Laboratuvar
B
Muayenehane
C
Müessese
D
A tipi poliklinik
E
B tipi poliklinik
Soru 8

Hasta Nazlı ile muayenehane sahibi hekim Özkan arasında gerçekleştirilen tıbbi uygulamada kullanılan 10.000 TL değerindeki malzemenin kalitesinin vaad edilen gibi olmaması sebebi ile uyuşmazlık çıkmıştır.
Bu durumda; Nazlı’nın, Özkan aleyhine açacağı davada görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asliye Ceza Mahkemesi
B
Asliye Ticaret Mahkemesi
C
Tüketici Mahkemesi
D
iş Mahkemesi
E
Ağır Ceza Mahkemesi
Soru 9

Tıbbi müdahale sırasında özen yükümlülüğüne uygun davranılmış olmasına rağmen hasta iyileşmeyebilir, bu duruma ne ad verilir?

A
Saik
B
Kast
C
Endikasyon
D
Komplikasyon
E
Ötenazi
Soru 10

Acil serviste nöbetçi hekim olan Aslı, beyin kanaması geçirerek hastaneye getirilen Çan'ı vakti olmasına rağmen bekleterek aslında iyileşebilecekken felç kalmasına neden olmuştur.
Bu durumda; Aslı’nın cezai sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kasten öldürmeye teşebbüsten sorumludur.
B
Taksirli öldürmeye teşebbüsten sorumludur.
C
Kasten yaralamanın ihmâli davranışla işlenmesinden sorumludur.
D
Taksirli yaralamadan sorumludur.
E
Cezai sorumluluğu yoktur.
Soru 11

Kişinin fizyolojik yapısının işleyişinde meydana getirilen her türlü düzensizlik aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A
Akli melekelerde zayıflık meydana getirme
B
Taksir
C
Akıl hastalığı
D
Öldürme
E
Sağlığı bozma
Soru 12

Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 15 maddesine göre; aşağıdakilerden hangisi hastanın bilgilendirilmesi gereken konulardan biri değildir?

A
Tıbbi müdahalenin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı ile tahmini süresi
B
Üretilen tüm ilaçların bütün özellikleri
C
Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği
D
Muhtemel komplikasyonlar
E
Tedaviyi reddetme durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskler
Soru 13

I. Kolera
II. Veba
III. Kuduz
IV. Verem
Yukarıdakilerden hangileri sağlık görevlilerinin ilgili makamlara bildirmeleri gereken hastalıklardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 14

Çocuk düşürtme suçuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çocuk düşürtme suçu; TCK'nın 99 maddesinde düzenlenmiştir.
B
Hukuk açısından kişilik, sağ ve tam doğumla başlar.
C
Failin, sağlık mesleği mensubu olması zorunludur.
D
Suçun mağduru, gebe kadındır.
E
Çocuk düşürtme suçlarında korunan hukuksal yarar ceninin gelecekteki yaşam hakkıdır.
Soru 15

Organ veya doku satın alma, satma, satılmasına aracılık etme suçuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çok failli bir suçtur.
B
Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ceza azaltılır.
C
Suçun faili herkes olabilir.
D
Organ ve doku satın alma, satma ve satımına aracılık etme suçu, kasten işlenebilir.
E
Suçun konusu, fiilin yöneldiği organ veya dokudur.
Soru 16

İrtikâp suçuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Mağdur, kendisinden yarar ya da vaat elde edilecek kişidir.
B
Kasten işlenebilen suçlardandır.
C
Suçun; icbar, hileli davranışlarla ikna ve hatadan yararlanma olarak üç şekli vardır.
D
Herkes tarafından işlenebilir.
E
Suçun oluşumu için failin, suç teşkil eden fiilin icra ediliş şekline ilişkin olarak kanuni tanımında belirtilen hususların bilincinde olması gerekir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi hizmet kusuru sayılan hâllerden biri değildir?

A
Hizmetin kötü işlemesi
B
Hizmetin yavaş işlemesi
C
Hizmetin hızlı işlemesi
D
Hizmetin geç işlemesi
E
Hizmetin gereği gibi işlememesi
Soru 18

Kamu görevlisinin yürüttüğü faaliyet nedeniyle tedavi hizmeti alan kişiye tazminat ödemek durumunda kalan idare; bu zararını, faaliyetiyle zarara neden olan doktor veya diğer sağlık görevlisine ________ suretiyle karşılayabilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
iptal etmek
B
rücu etmek
C
ifa etmek
D
tavsiye etmek
E
itiraz etmek
Soru 19

Disiplin amirlerinin verdiği uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı memur (kendisine tebliğden itibaren), disiplin kuruluna kaç gün içinde itiraz edebilir?

A
7
B
8
C
10
D
15
E
30
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı’nın, Sağlık Bakanlığı ve Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de yer alan görev, yetki ve yükümlülüklerinden biri değildir?

A
Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesini sağlamak
B
Teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak
C
Uluslararası önemi haiz halk sağlığı risklerinin ülkeye girmesinin önlenmesini sağlamak
D
Kamu ve özel hukuk kişileri ile gerçek kişiler tarafından açılacak sağlık kuruluşlarının ülke sathında planlanması ve yaygınlaştırılması ile ilgili olarak sağlık sistemini yönetmek
E
Herkesin beden kitle endeksini ölçmek
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x