Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Veri nedir?

A
Bir olayı incelemek, bir olayı aydınlatmak, bir gerçeği ortaya çıkarmak, herhangi bir konuda karara ya da sonuca varmak amacıyla derlenen ham materyaldir.
B
Verilerin karar alma sürecine destek sunacak şekilde anlamlı bir biçime getirilmek üzere, analiz edilerek işlenmesiyle ulaşılan sonuçlardır.
C
Belirli hedeflere ulaşmak için, kişiler, aletler ve örgütlenmiş işlemlerden oluşan ortamlardır.
D
Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yönetimi ve sunumuna ilişkin her türlü bilginin üretilmesidir.
E
Elle yapılan tüm işlemleri daha ucuza yapabilme olanağıdır.
Soru 2

Hastanın tıbbi ve idari bütün işlemlerini kapsayan kayıtlarına ne ad verilir?

A
Birincil tıbbi kayıt
B
ikincil kayıt sistemi
C
Hasta kaydı
D
Tıbbi kayıt
E
ikincil tıbbi kayıt
Soru 3

Bir sınır içerisinde birbirleri ile etkileşim içinde bulunan ve ortak bir amaca yönelmiş olan öğeler topluluğuna ne ad verilir?

A
Sistem
B
Kayıt
C
Veritabanı
D
Enformasyon
E
Veri
Soru 4

Tıbbi veri toplamanın temel kurallarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Veri toplamada kullanıcıların ihtiyaçlarının belirlenmesi önemlidir.
B
Veriler ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak toplanmalıdır.
C
Dokümantasyon sorumluluğunun belirlenmesi gereklidir.
D
Veriler herkesin erişimine açık olmalıdır.
E
Veriler, yasal düzenlemelerin gerektirdiği içerik ve detayda olmalıdır.
Soru 5

Hastanın sağlık kuruluşuna kabul nedeni, muayene ve testlerden alınan önemli bulgular, hastaya uygulanan tedavi ve işlemlerle, hastanın bu tedaviye verdiği yanıtlar ve hastanın tedavisinin devamlılığını sağlayacak önerilerin yer aldığı tıbbi kayıta ne ad verilir?

A
Patoloji raporu
B
istemler
C
Gözlem notları
D
Konsültasyon raporu
E
Çıkış özeti
Soru 6

Hastanın adı, adresi, telefon numarası, doğum tarihi, hasta yakının bilgileri, hastayı tanımlayıcı tek bir numara gibi veriler hangi tür sağlık verilerini oluşturur?

A
Demografik veriler
B
Klinik veriler
C
Hemşirelik kayıtları
D
idari veriler
E
Hasta verileri
Soru 7

Klinik kodlamada kalitenin sağlanması için en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üst yönetimin bilgisi
B
Sağlık çalışanlarının dikkatli olması
C
Klinik kodlayıcının kısa yolları kullanması
D
Aydınlatma ve havalandırma gibi fiziksel koşulların iyi olması
E
Klinik dokümantasyonun kaliteli olması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi kayıtlardan elde edilen ve doğru olarak kodlanmış verilerin kullanıcıları arasında yer almaz?

A
Dünya Sağlık Örgütü
B
Sosyal güvenlik kuruluşları
C
Sağlık kuruluşları
D
Kooperatifler
E
istatistikçiler
Soru 9

Hastalıkları sınıflama işlemi aşağıdakilerden hangisine göre gerçekleştirilemez?

A
Hastalığın davranışına
B
Hastalığın tutunduğu veya etkilediği anatomik bölgeye
C
Hastalığın nedenine
D
Hastalığın seyrine
E
Hastalığın sonucunda ortaya çıkan işlevsel anormalliğe
Soru 10

İstenen kayıtları listelerken sıralamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?

A
SIRALA
B
ORDER BY
C
BY ORDER
D
SIRALA BY
E
İNCELE BY
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi tablonun yapısını görmek için kullanılan komuttur?

A
SELECT
B
DESCIRIBE
C
INSERT
D
UPDATE
E
ALTER
Soru 12

Tablodaki bir kayıt veya kayıtlar silinmek istenirse aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?

A
INSERT
B
SELECT
C
DELETE
D
UPDATE
E
CREATE
Soru 13

I- Finansal Muhasebe
II. Enformasyon
III. Kontrol ve Bütçeleme
Yukarıdakilerden hangileri hastane yönetiminin alt işlevleri arasındadır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 14

Hastane kaynaklarından en iyi şekilde yararlanma, talebi karşılama, bütçe düzenleme ile orta ve uzun vadeli planlama yapma konularında hastane yöneticisine yol göstermek üzere geliştirilen hastane bilgi sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ofis otomasyon sistemleri
B
Finansal yönetim sistemleri
C
Malzeme yönetim sistemleri
D
Yenilenen sistemler
E
Programlama sistemleri
Soru 15

Hastane bilgi sistemi kurma sürecinde kullanıcıların yaklaşımları arasında olan, kullanıcının sistemi kabul etmese de tamamen reddetmeyip açık kapı bırakması olarak adlandırılan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Direnmek
B
Uyum sağlayamama
C
Karşı koymak
D
Ayak sürümek
E
Sabote etmek
Soru 16

Sistem veya modül testi, sistem aktarımı veya modül eklenmesi, sistem veya modülün devreye alınması gibi basamaklar kurulum sürecinin hangi aşamasında gerçekleştirilir?

A
Analiz
B
Uygulama
C
Bakım/Değerlendirme
D
Tasarım
E
Yönetim
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi evde sağlık hizmeti kapsamındaki hastalıklardan biri değildir?

A
Bulaşıcı hastalıklar
B
KOAH vb. solunum sistemi hastalıkları
C
Yatağa bağımlı hastalar
D
Terminal dönem palyatif bakım hastaları
E
Yenidoğanlara (0-1 aylık) fototerapi uygulamaları
Soru 18

“İnsan derisinde oluşan hastalıkların görülebilir ışıklı görüntülerinin, hastalık sınıflaması ve teşhisi için aktarılması”nı ifade eden e-sağlık kullanım alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tele-onkoloji
B
Tele-cerrahi
C
Tele-dermatoloji
D
Tele-epilepsi
E
Evde sağlık bakımı
Soru 19

Meslek grubunu oluşturan bireylerin kendi aralarında ve toplum ile olan ilişkilerini düzenleyen kurallara ne ad verilir?

A
Tıbbi etik
B
Örgütsel etik
C
Meslek etiği
D
Davranışsal etik
E
Sağlık etiği
Soru 20

Tıp etiğinde yararlılık ilkesine koşut giden ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aydınlatılmış onam ilkesi
B
Özerklik ilkesi
C
Adalet ilkesi
D
Yararlılık ilkesi
E
Kötü davranmama ilkesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x