Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri 2018-2019 Final Sınavı

Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Nesneleri oluşturmak, kullanmak ve silmek için kullanıcı oluşturmayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A
REVOKE
B
GRANT
C
CREATE USER
D
CREATE ROLE
E
SELECT
Soru 2

Veriler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çeşitli sembol veya rakamlarla da ifade edilebilir.
B
Karar alma sürecinde yardımcı olmayan işlenmiş olgulardır.
C
Birbiriyle ilişkilendirilmemiş olgulara ilişkin gerçekler bütünüdür.
D
Bireysel veya örgütsel amaçlar için toplanabilir.
E
Bir konuda karara varmak amacıyla derlenen ham materyallerdir.
Soru 3

ICD-10’un yapısı, kullanımı hakkında bilgileri ve kodlama kurallarına kaçıncı ciltte yer verilmiştir?

A
Birinci cilt
B
ikinci cilt
C
Üçüncü cilt
D
Dördüncü cilt
E
Beşinci cilt
Soru 4

I. Sunulan sağlık hizmetlerinin devamlığını sağlamak
II. Sağlık hizmeti sunanlar arasında iletişimi sağlamak
III. Geri ödemeye esas olmak üzere veri sağlamak
IV. Yasal gereklilikler için veri sağlamak
Yukarıdakilerden hangileri sağlık kayıtlarının kullanım amaçlarındandır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
III ve IV
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 5

Hastanelerde tanı amaçlı görüntüleme sistemlerinden elde edilen görüntülerin, film ve kâğıt ortamında elde edilen görüntüler yerine, sayısal ortamda monitörlerden izlenmesi, bilgisayar belleklerinde saklanması ve gerektiğinde bunların tekrar çağrılarak monitörden izlenmesi işlemlerini yapan radyoloji bilgi sistemi uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
SIRW
B
COMDI
C
PACS
D
SILW
E
RCAT
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetim bilgi sisteminin kullanım alanları arasında yer almaz?

A
işgören memnuniyetinin izlenmesi
B
Performans ve verimlilik analizi
C
insan gücü planlaması
D
Günlük muhasebe işlemlerinin yürütülmesi
E
iş gören kayıtlarının korunması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi klinik karar destek sistemlerinin tavsiyede bulunduğu alanlardan biri değildir?

A
Öğrencilerin ve personelin eğitimi
B
Klinik araştırmaların desteklenmesi
C
Klinik detayların izlenmesi
D
Hasta bakımının geliştirilmesi
E
SWOT analizinin yapılması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi laboratuvar bilgi sistemlerinin işlevlerinden biri değildir?

A
Temel verilerin analizi
B
Envanter kontrolü
C
iş akışının izlenmesi
D
Verilen ilaçların kayıtlarının tutulması
E
Test çözümlemelerinin izlenmesi
Soru 9

Hastane bilgi sistemleri ediniminde teknik şartnameler hazırlanırken dikkate alınacak koşul “Başka bir hastanenin sistemini kopyalamak doğru olmaz.” düşüncesinden hareketle her hastanenin teknik şartname koşulları kendine özgü farklı olacaktır.
Aşağıdakilerden hangisi bu farklı alanlardan biri değildir?

A
Tıbbı cihaz çeşitliliği
B
Yerleşimi ve büyüklüğü
C
Kullandığı kaynaklar
D
Sağlık mevzuatı
E
Çalışanlar ve özellikleri
Soru 10

Hastane bilgi sistem komisyonunun liderliğinde bir öz değerlendirme yapıldığında hangi konular değerlendirmeye dâhil edilmez?

A
Sistemin edinim şekli
B
Hastanedeki tıbbı/idari süreçler
C
Süreçlerde yer alan birim, bölüm klinik vb. ünitelerin işleyişi
D
Kurumun ihtiyaçları
E
Kurumun eksiklikleri
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Hastane Bilgi Sistemleri fizibilite çalışmalarında yer almaz?

A
Kullanıcı profilinin ne olduğunun belirlenmesi
B
Hastanenin ne istediğinin belirlenmesi
C
Kuruluşun ne olduğunun belirlenmesi
D
Sistemi temin edecek firmanın coğrafi yerleşkesinin yerinin belirlenmesi
E
Kurum modelinin ne olduğunun belirlenmesi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Hastane Bilgi Sistemleri’nde sistem veya modülün test ve aktarımında yapılacak yazılım kontrollerinde yer almaz?

A
Sağlık-net, Medula, entegrasyonları kontrol edilir.
B
Hastane Bilgi Sistemi donanımının çalıştığı test edilmeli, gerekir ise elektrikler kesilip, kesintisiz güç kaynağı (UPS) kontrol edilmelidir.
C
Tıbbi/idari/mali/teknik vb. tüm süreçler ilgili/yetkili personel ile bölüm/birim bazında alt komisyonlar oluşturulabilir.
D
Senaryolarda belirtilen süreçler dikkate alınarak sistem testleri yapılır.
E
RİS, LİS, PACS vb. bilgi sistemlerinin yeni sistem ile entegrasyonları kontrol edilir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi evde sağlık hizmeti kapsamındaki hastalıklardan biri değildir?

A
Bulaşıcı hastalıklar
B
Terminal dönem palyatif bakım hastaları
C
KOAH vb. solunum sistemi hastalıkları
D
Yatağa bağımlı hastalar
E
Yenidoğanlara (0-1 aylık) fototerapi uygulamaları
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi tele-tıp uygulamalarında önde gelen ülkelerden biri değildir?

A
Amerika
B
Kanada
C
Avustralya
D
İngiltere
E
ispanya
Soru 15

MEDULA sistemini kullanan tüm sağlık hizmeti sunucuları tarafından elektronik ortamda düzenlenmiş olan ilaç kullanım ve muafiyet raporlarına ne ad verilir?

A
e-Reçete
B
e-Eczane
C
e-Rapor
D
e-Randevu
E
Akıllı kart
Soru 16

Hasta eğitimi, halk sağlığı, doktorların meslekleri ile ilgili idame eğitimi, idari toplantılar ve psikiyatrik amaçlarla ilgili birçok faaliyeti kapsayan uygulamalara ne ad verilir?

A
Tele-sağlık
B
Tele-tıp
C
e-Reçete
D
Tele-psikiyatri
E
e-Eczane
Soru 17

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Bilgi Güvenliği Politikası Genelgesi’ne göre, aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin uygulamaları gereken politikalar arasında yer almaz?

A
e-Posta politikası
B
Ağ yönetim politikası
C
Satın alma politikası
D
internet erişim ve kullanım politikası
E
Kimlik doğrulama ve yetkilendirme politikası
Soru 18

Tıp uğraşının değişik yönlerinin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan değer sorunlarının, çatışmalarının tartışıldığı, açıklığa kavuşturulduğu, çözüm yollarının bulunmaya çalışıldığı etkinliğe ne ad verilir?

A
Güvenilirlik
B
Özerklik
C
ikilem
D
Gizlilik
E
Tıbbi etik
Soru 19

Tıbbi etiğin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mutlak iyiyi bulmak
B
Mutlak güvenliği bulmak
C
Mutlak bütünlüğü bulmak
D
Mutlak gizliliği bulmak
E
Mutlak özerkliği bulmak
Soru 20

Elektronik sağlık kayıtlarının gelişmesiyle birlikte, dünyada en cok konuşulan ve tartışılan sağlık kayıtlarıyla ilgili konular aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Gizlilik ve aydınlatılmış onamı
B
Gizlilik, güvenlik ve mahremiyet
C
Hız, kapasite ve güvenlik
D
Varlık, güvenlik ve sırlar
E
Bütünlük, mahremiyet ve nitelik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (6 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x