Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri 2018-2019 Vize Sınavı

Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Organizasyonun özel ihtiyaçlarına göre bilginin işleme tabi tutulması, enformasyon sisteminin aşağıdaki fonksiyonlarından hangisinde gerçekleşir?

A
Algı
B
Kayıt
C
işleme
D
Geri çağırma
E
Depolama
Soru 2

Bir olayı incelemek, aydınlatmak, bir gerçeği ortaya çıkarmak, herhangi bir konuda karara ya da sonuca varmak amacıyla derlenen kayıt, gözlem, belge, görüş gibi ham materyale ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
derleme
B
enformasyon
C
sistem
D
veri
E
bilişim
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bilginin değerini belirleyen temel niteliklerden biri değildir?

A
Edilgenlik
B
Noksansızlık
C
Ucuzluk
D
Uygunluk
E
Doğruluk
Soru 4

Kâğıda dayalı hasta kayıt sistemlerinin avantajları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kâğıt kayıtlar taşınabilir özelliktedir ve her an her noktaya kolaylıkla götürülebilir.
B
Kâğıda dayalı kayıtlarda daima içerik eksiksiz, okunaklı ve yeterli olarak düzenlenir.
C
Kâğıt kayıtlar, veri kaydederken esneklik sağlar.
D
Kâğıt kayıtlar kolaylıkla karıştırılabilir ve taranabilir.
E
Yeni beceriler veya davranışlar kazanmaya ihtiyaç duymayan kullanıcılar için kâğıt kayıtlar alışıldıktır.
Soru 5

Veri, bilgi ya da işlenmiş bilginin rakam, yazı, resim ve ses biçiminde elde edilmesini, depolanmasını, düzenlenmesini, geri çağrılmasını, istenilen formata dönüştürülmesini, bir yerden başka bir yere iletilmesini sağlayan teknoloji, yazılım ve insan kaynaklarının bir araya getirilmesiyle oluşan bütüne ne ad verilir?

A
Veri sistemleri
B
Dönüştürme sistemleri
C
iletişim sistemleri
D
Enformasyon sistemleri
E
Otomasyon sistemleri
Soru 6

Veri kalitesini belirlemede Tıbbi Kayıt Enstitüsü (MRI) tarafından belirlenen standartlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Veriler, hastanın ihtiyaç duyduğu yerde ve zamanda erişilebilir olmalıdır.
B
Kayıtlar; güncel, tam ve tutarlı olmalıdır.
C
Hastanın, hastalığın türüne göre çeşitli tanımlayıcı kayıt numaraları bulunmalıdır.
D
Kayıtların güvenliği ve mahremiyeti sağlanmalı, yasal sorumluluklar belirlenmelidir.
E
Kayıt sistemi, verilerin paylaşımına izin vermelidir.
Soru 7

Hastanın klinik verilerinin kısa bir özetinden oluşan ve ayakta tedavi hizmetlerinde kullanılan tıbbi kayıt sistemine ne ad verilir?

A
Özete ve zamana dayalı kayıtlar
B
Probleme yönelik tıbbi kayıtlar
C
Kaynağa yönelik tıbbi kayıtlar
D
Edilgin tıbbi kayıtlar
E
Biçime yönelik tıbbi kayıtlar
Soru 8

“Çıkış özeti, zamanında ve istenen formatta yazılmalı ve onaylanmalıdır.” ifadesi veri kalitesinin iyileştirilmesi ile ilgili aşağıdaki yöntemlerden hangisinin kapsamına girer?

A
Niceliksel analiz
B
Sorunsal analiz
C
Mantıksal analiz
D
Niteliksel analiz
E
Tutarlılık analizi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi probleme yönelik hasta kayıtlarının temel unsurlarından biri değildir?

A
Tedavi planları
B
Gözlem notları
C
Veri tabanı
D
Ödeme planları
E
Problem listesi
Soru 10

I. Tıbbi araştırmalar ve eğitim için bilgi desteği sağlamak
II. Sağlık kuruluşlarına operasyonel kararlar için destek sağlamak
III. Geri ödemeye esas olmak üzere veri sağlamak
IV. Yasal gereklilikler için veri sağlamak
Yukarıdakilerden hangileri sağlık kayıtlarının kullanım amaçlarındandır?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
III ve IV
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 11

I. Epidemiyolojistler
II. Sağlık çalışanları
III. Nüfus bilimciler
Yukarıdakilerden hangileri tıbbi kayıtlardan elde edilen, doğru olarak kodlanmış verilerin kullamcılarındandır?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12

Klinik kodlamada kalitenin sağlanması için en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Klinik dokümantasyonun kaliteli olması
B
Sağlık çalışanlarının dikkatli olması
C
Klinik kodlayıcının kısa yolları kullanması
D
Aydınlatma ve havalandırma gibi fiziksel koşulların iyi olması
E
Üst yönetimin bilgisi
Soru 13

ICD-10 sınıflama sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dünya Sağlık Örgütü tarafından geliştirilen bir sistemdir.
B
Tıbbi işlemlere ait kodlara yer verilmiştir.
C
Alfanümerik kodlama yapısına sahiptir.
D
Üç ciltten oluşmaktadır.
E
Hastalıklar yanında hastalık etkenlerinin de alfabetik dizinine yer verilmiştir.
Soru 14

ICD-10-AM sınıflama sisteminde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Sağlık durumunu etkileyen faktörler
B
Semptomlar, belirtiler ve anormal klinik bulgular
C
Hastalıkların tanı ve tedavisinde uygulanan işlemler
D
Hastalıklara ilişkin tanılar
E
Klinik laboratuvar işlemleri
Soru 15

Hastalıkların, yaralanmaların ve işlemlerin nümerik veya alfanümerik yapıda ifade edilmesine ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
standart kodlama
B
ICD
C
adlandırma
D
sınıflama
E
klinik kodlama
Soru 16

SQL programında bir tabloya bilgi eklemek için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A
CREATE
B
SELECT
C
INSERT
D
DELETE
E
DESCIRIBE
Soru 17

Tablodaki bir kayıt güncellenmek istenirse veya kayıtlar aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A
DESCIRIBE
B
CREATE
C
UPDATE
D
SELECT
E
DELETE
Soru 18

Anlamlı biçimde derlenen ve birleştirilen verilere ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
veri tabanı sistemi
B
bilgi
C
veri tabanı
D
tablo
E
sistem
Soru 19

Verinin isteyerek ya da yanlış kullanım sonucu bozulmasını önlemek için çok sıkı sınırlamaların mevcut olması, veri tabanı yönetim sistemlerinin sağladığı yararlardan hangisine örnektir?

A
Veri tutarlılığı
B
Veri bağımsızlığı
C
Veri paylaşımı
D
Veri güvenliği
E
Veri bütünlüğü
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi bir SQL kelimesi değildir?

A
UPDATE
B
SHOW
C
INSERT
D
SELECT
E
DELETE
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (8 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,38. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x