Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim 2016-2017 Final Sınavı

Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi finans yöneticisinin görevlerinden biri değildir?

A
Fon arz edenlerin sorunlarının çözülmesi
B
Finansal planlama
C
Finansal analiz ve kontrol
D
Kaynak sağlanması
E
Varlıkların yönetimi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi ileriye dönük olarak belli bir zaman diliminde, genellikle bir yıl içinde sunulacak hizmetler karşılığında tahsil edilecek tutarı ifade eder?

A
Özel bütçe
B
Nakit bütçesi
C
Gayri safi bütçe
D
Global bütçe
E
Genel bütçe
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi örgütlenmenin aşamalarından biri değildir?

A
işlerin bölümlere ayrılması
B
Görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi
C
işlerin tanımlanması
D
Örgütsel yapının kurulması
E
Amaçların belirlenmesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarının alacakların yönetiminde etkinliği artırmak için alabileceği önlemler arasında yer almaz?

A
iskonto politikalarının uygulanması
B
Tahsilat politikası tekniklerinden yararlanılması
C
Büro hizmetlerinin yavaşlatılması
D
Sağlık Uygulama Tebliği ile fatura usul ve esaslarının düzenli olarak takip edilmesi
E
Alacakların tahsilinin hızlandırılması
Soru 5

Bir varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan her türlü risk ve yararların devredildiği sözleşmelere ne ad verilir?

A
Factoring
B
Leasing
C
Barter
D
Forfaiting
E
Franchising
Soru 6

Sağlık kuruluşunun elektrik ve ısınma sisteminin yenilenmesi, çatı ve zeminin onarılması ve eskiyen cihazların değiştirilmesi için yaptığı yatırımlar aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?

A
Sağlık kurumunun bakım ve onarımı ile ilgili yatırımlar
B
Standartlaşma sağlayan yatırımlar
C
Pazar genişletmeye yönelik yatırımlar
D
Hizmet çeşitlendirmeye yönelik yatırımlar
E
Maliyet tasarrufu sağlayan yatırımlar
Soru 7

Toplam net kârın, yatırımın ekonomik ömrüne bölünmesi aşağıdakilerden hangisini verir?

A
Yatırımın net kârını
B
Yatırımın ortalama kârlılık oranını
C
Geri ödeme süresini
D
iç kârlılık oranını
E
Ortalama net kârı
Soru 8

Riskli yatırım projelerinin değerlendirilmesi amacıyla David Hertz tarafından geliştirilen ve duyarlılık analizi ile olasılık analizini birleştiren yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karar ağacı yöntemi
B
Senaryo analizi yöntemi
C
Monte Carlo simülasyonu
D
Kârlılık endeksi yöntemi
E
Belirlilik eşiti yöntemi
Soru 9

Süresi 2-6 ay arasında değişen ve genellikle büyük işletmelerin kısa süreli finansman sağlamak amacıyla çıkardıkları para piyasası aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hazine bonosu
B
Finansman bonosu
C
Tahvil
D
Hisse senedi
E
Repo
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kuruluşunda ve faaliyet dönemi sırasında işletme sahipleri ya da ortakları tarafından sağlanan kaynakları ifade eder?

A
Faktoring
B
Açık hesap
C
Kısa vadeli yabancı kaynak
D
Finansal kaldıraç
E
Özkaynak
Soru 11

Sağlık kurumunun sermaye yapısı içerisinde borcun ağırlığının artmasının, belli bir noktaya kadar firma değerini yükselteceğini ve bu noktanın kurumun optimal sermaye düzeyi olacağını savunan sermaye yapısı yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Modigliani-Miller yaklaşımı
B
Net gelir yaklaşımı
C
Geleneksel yaklaşım
D
Gordon-Lintner yaklaşımı
E
Net faaliyet geliri yaklaşımı
Soru 12

Bir hastanenin ortaklarının başka yatırımlardan bekledikleri getiri oranı %30 ve hastane yatırımında katlanacakları gider %2 olduğuna göre, söz konusu hastanenin elde ettiği kârı dağıtmaması durumunda dağıtılmayan kârın maliyeti yüzde kaç olur?

A
27,4
B
29,4
C
31,5
D
33,6
E
35,8
Soru 13

Dönen varlıkları 520.000 TL, duran varlıkları 2.500.000 TL ve kısa vadeli borçları 650.000 TL olan bir işletmenin cari oranı kaçtır?

A
0,2
B
0,4
C
0,6
D
0,8
E
1
Soru 14

Aşağıdaki oranlardan hangisinin hesaplanmasında, bilanço ve gelir tablosu verileri bir arada kullanılır?

A
Stok devir hızı
B
Cari oran
C
Asit test oranı
D
Borçlanma oranı
E
Borçların özkaynaklara oranı
Soru 15

Sağlık kurumlarında modern kararlar alma, planlama ve denetim için kurulması gereken muhasebe alt sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Döner sermaye muhasebesi
B
Taşınır mal muhasebesi
C
Sağlık kurumlan yönetim muhasebesi
D
Dernek veya vakıflar muhasebesi
E
Sağlık kurumlan genel muhasebesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi finansal yapı oranlarından biridir?

A
Net satışlar / Hazır değerler
B
Net kâr / Özkaynaklar
C
Dönen valıklar / Kısa vadeli yabancı kaynaklar
D
Özkaynaklar/Aktif toplamı
E
Net satışlar / Toplam aktifler
Soru 17

Yapılan çalışmalara göre 65-75 yaş arası bireylerin sağlık hizmetleri maliyetleri, 65 yaş altındaki bireylerin sağlık hizmetleri maliyetlerinden kaç kat daha fazladır?

A
1,5
B
2,5
C
4,5
D
5
E
6
Soru 18

Tedavi amacıyla yapılan seyahatlere ne ad verilir?

A
Hasta izleme sistemleri
B
Hasta bakım sistemleri
C
Tele-sağlık
D
Sağlık bilişimi
E
Sağlık turizmi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfının raporuna göre, sağlık alanını etkileyebilecek temel faktörlerden biri değildir?

A
istihdam oranlarındaki değişiklikler
B
Demografik değişiklikler
C
Sağlık hizmetleriyle ilgili yüksek beklentiler
D
Sağlık hizmeti maliyetlerindeki artışlar
E
Sağlık bilişimindeki gelişmeler
Soru 20

Aşağıdaki ülkelerin hangisinde doğuştan beklenen yaşam süresi diğerlerine göre daha kısadır?

A
Danimarka
B
Meksika
C
Yunanistan
D
Türkiye
E
Şili
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x